ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر اسفهسالار نصرة الدین تاج الملوک ابوالفوارس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای در نـــبــــرد حــــیـــدر کــــرار روزگـــاروی راسـت کـرده خـنجـر تـو کـار روزگار
مــعــمـور کــرده از پــی امـن جــهـانـیـانمــعــمــار حــزم تــو در و دیـوار روزگــار
در دهـر جـز خـرابـی مـسـتـی نـیـافـتـنـدزان دم که هست حزم تو معمار روزگار
واضـح بـه پـیش رای تـو اشـکال حـادثـاتواسـان بـه نـزد عـزم تـو دشـوار روزگـار
رای تــــو از ورای ورقـــهـــای آســـمـــانتـــکــرار کــرده دفــتـــر اســرار روزگــار
زان سوی آسمان بـه تصرف بـرون شدیگـر قـدر و قـدرت تــو شـدی یـار روزگـار
قـدرت بـرون بـماند چـون بـنای کن فـکـانبــنــهــاد اســاس دایـره کــردار روزگــار
ور در درون دائره مــانــدی ز رفــعـــتـــشدرهـم نــیـامــدی خــط پــرگــار روزگــار
بـعـد از قـبـای قـدر تـو تـرکـیـب کـرده انـداین هفت و هشـت پـاره کله وار روزگار
جـزوی ز مـلـک جـاه تــو اقـطـاع اخـتــراننـوعــی ز رســم جــود تــو آثــار روزگـار
بــا خــرج جــود تــو نـه هـمـانـا وفـا کـنـدایـن مـخــتــصـر خـزانـه و انـبــار روزگـار
پــیـش تــو بــر سـبــیـل خـراج آورد قـضـاهــرچ آورد ز انــدک و بــســیـار روزگــار
زانها نه ای که همت تـو چـون دگر ملوکتـن دردهد بـه بـخـشـش و ادرار روزگار
ای وقـف کرده دولت موروث و مکـتـسـببــر تــو قـضـا و بــسـتــده اقـرار روزگـار
تـزویـر ایـن و آن نـه هـمـانـا بــه دل کـنـداقــــرار روزگـــار بــــه انـــکـــار روزگـــار
زیـرا کـه روزگـار تــرا نـیـک بــنـده ایـسـتاحــسـنـت ای خــدای نـگـهـدار روزگـار
تـا بـنـدگـیت عـام شـد آزاد کـس نـمـانـدالا که سـرو و سـوسـن از احـرار روزگار
جـودت چـو در ضـمـان بـهـای وجـود شـدبـــگــشـــاد کــاروان قــدر بـــار روزگــار
طبـعت به چارسوی عناصر چو بـرگذشتآویـخــت بــخــل را عــدم از دار روزگــار
ای در جــوال عـشـوه عـلـی وار نـاشــدهاز حــرص دانـگـانـه بــه گـفـتــار روزگـار
تـیـغ جـهـادت از پــی تـمـهـیـد اقـتــداشایـمـن چــو ذوالـفــقــار ز زنـگـار روزگـار
روزی کـه زلـف پـرچـم از آشـوب مـعـرکـهپــنـهـان کـنـد طـراوت رخــســار روزگـار
بـاشـد ز بـیم شـیر عـلـم شـیر بـیشـه رادل قطره قطره گشـتـه در اقطـار روزگار
در کر و فر ز غایت تـعجـیل گشـتـه چـاکز انـگـشـت پـای پـاچـه شـلـوار روزگـار
وانــدر گــریـزگــاه هـزیـمــت بــه پــای دراز بـیم سـرکشـان شده دسـتـار روزگار
تـو چـون نمـک بـه آب فـرو بـرده از ملـوکیک دشت خـصم را بـه نمکسـار روزگار
تـــرجــیــح داده کــفــه آجــال خــصــم رااز دانـگ سـنگ چـرخ تـو مـعـیار روزگـار
زور تـو در کـشـاکـش اگـر بـر فـلک خـوردزاسـیب او گسـسـتـه شـود تـار روزگار
بیرون کند چو تیغ تو گلگون شود به خوندســت قـدر ز پــای ظــفـر خــار روزگـار
چـون بـاد حـمله تـو بـه دشمن خـبـر بـردکای جان و تـن سپـرده بـه زنهار روزگار
القاب و کنیت تـو در اینست زانکه نیستالـقـاب و کـنـیـتـت شـده تـذکـار روزگـار
در نـظـم ایـن قـصـیـده ادب را نـگـفـتـه امالـقــابــت ای خــلـاصــه اخــیـار روزگـار
هـرچـنـد نـام و کـنـیـت تـو نـیسـت انـدروای بـــد نــکــرده حــیــدر کــرار روزگــار
دانی که جز بـه حال تـو لایق نبـاشد اینکــای در نــبـــرد حـــیــدر کــرار روزگــار
کـرتـر بــود ز جـذر اصـم گـر بــپـرسـمـشکـامـثـال این قـصـیـده ز اشـعـار روزگـار
در مدحـتـت کـه زیبـد گـوید بـه صـد زبـانتـاج الـملـوک صـفـدر و صـف دار روزگـار
کــس را بــه روزگــار دگــر یـاد کــی بــودوز گـرم و سـرد شـادی و تـیمار روزگـار
تـا زاخـتـلاف بـیع و شـرای فـسـاد و کونبــاشـد هـمـیـشـه رونـق بــازار روزگـار
بــادا هـمـیـشــه رونـق بــازار مــلــک تــوتـا کـاین اسـت و فـاسـد از ادوار روزگار
دســت دوام دامــن جـــاه تـــو دوخــتـــهبــر دامـن سـپـهـر بـه مـسـمـار روزگـار
در عـرصـه گـاه مـوکـب مـیمـون کـبـریـاتکـمـتـر جـنـیـبــت ابــلـق رهـوار روزگـار
در زیــنــهــار عــدل تــو ایــام و بــس تــراحــفــظ خــدای داده بــه زنـهـار روزگـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.