ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح یکی دیگر از بزرگان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای در هـــنـــر مـــقـــدم اعــــیـــان روزگـــاردر نظـم و نثـر اخـطـل وحـسـان روزگار
آســـان بـــر نــفــاذ تـــو دشــوار اخـــتـــرانپــیـدا بــر ضــمـیـر تــو پــنـهـان روزگــار
نـامـانـده چــو تــو اخــتــر در بــرج شـاعـرینـابـوده چـون تـو گـوهـر در کـان روزگـار
حــلــم تــرا کــمـانـه هـمـی کــرد آســمـانبـگـسـسـت هر دو پـلـه مـیزان روزگـار
اخــلـاق تــو ســواد هـمـی کـرد لـطــف تــوپـر شـد بـیـاض و دفـتـر و دیوان روزگـار
بــا عـقـل تـرس تـرسـان گـفـتـم کـه در ثـنـاآنـرا کـه هـســت زبــده اعـیـان روزگـار
لـقـمـان روزگـارش خـوانم چـه گـفـت گـفـتجــز انـوری کـه زیـبــد لـقــمـان روزگـار
گفتـم که چـیسـت نام عدویش یکی بـگویگــفــتــا اگــر نـدانـی کــم دان روزگــار
چـشـم زمـانه کـس بـه هنـر مـثـل تـو نـدیدای گشتـه در فصاحـت سحـبـان روزگار
بــر فــرق شــاه مـعــنـی بــکـرت نـثــار کـردهر صـامـتـی کـه بـود در انـبـان روزگـار
بـا آنـکـه مـوج بـحـر تـو انـدر سـفـیـنـه رفـتایـمـن شــود ز غــرقـه طــوفـان روزگـار
دسـت قـضـا ز کـاسـه جــان لـقـمـه حـیـاتداده مــوافــقــت را بـــر خــوان روزگــار
پــای قــدر بـــمــالــش هــرگــونــه حــادثــهکــرده مــخــالــفــت را بــر نـان روزگــار
طـفـلـان نـطـق صـورت مـعـنیت مـی کـنـنـدپـیوستـه شهرتـی بـه دبـستـان روزگار
سلطان داد و دین که ز تمکین و قدر اوستدر حـل و عـقـد قـدرت و امـکـان روزگـار
چـون در تـو دید آنـچـه کـه هرگـز نـدیده بـودزان صـد یکـی ز جـملـه انسـان روزگـار
کردت بـه خود گرامی و آن خود همی سزیدخـود هـرزه کـار نـبـود سـلـطـان روزگـار
تــیـریـز کــرد دســت حــوادث ز آســتــیـنـتچـون دامـن تـو دیـد و گـریـبــان روزگـار
از پـشـت دسـت پـاره بـه دندان بـکـند چـرختا چون خوش آمدی تو به دندان روزگار
تــا روزگــار آن تــو شــد هــرکــه بـــخــت راگفت آن کیسـتـی تـو بـگفت آن روزگار
بــا ایـن هـمـه نـگـشـتــی هـرگـز فـریـفـتــهچـون دیگران بـه گربـه در انبـان روزگـار
از بــهــر دفــع ســحــره فــرعــون جــهـل راکلکـت عـصـای موسـی عـمران روزگار
در آرزوی روی تـــو عـــمـــری گـــذاشـــتـــمپنهان ز چشم و گوش بـه دوران روزگار
آخــر بـــه دیــدن تـــو دلــم کــرد شــادمــانای صـد هـزار رحـمـت بــر جـان روزگـار
ز احــسـان روزگـار غـریـقـم ولـیـک نـیـسـتبـر مـن جـوی ز مـنـت احـسـان روزگـار
ای خـوانـده مـر تــرا خــرد از غـایـت لـطـیـفدر بــاغ لـطـف دسـتــه ریـحــان روزگـار
از روزگـــار عـــذر مـــرا بــــازخــــواه از آنـــکگـشــتــم غــریـق مـنـت اقـران روزگـار
آنرا که نیسـت همت من او طـفـیلی اسـتکو سرگران شدست بـه مهمان روزگار
زیــن رو کـــه روزگـــار نــکـــو داردم هــمــیهسـتـنـد نـه سـپـهر ثـنـاخـوان روزگـار
دادنــد مــهــتــران لــقــبـــم انــوری ولــیــکچـرخـن نگر چـه خـواند خـاقـان روزگـار
گـر لـاف پـاش هـسـت بـه نـزدیک فـاضـلـانشــعـرم بــروی دعـوی بــرهـان روزگـار
ای خـرسـوار پـیش کـسـی لـاف مـی زنـیکـوشـد سـوار فـضـل بـه میدان روزگـار
نی نی بـه مـدح بـاز شـو و پـس بـگـوی زودکـای ثـابــت از وجـود تــو ارکـان روزگـار
گــرد کــمــیــت وهــم تـــرا در نــیــافــتــنــدنـی ابــلـق زمـانـه نـه یـک ران روزگــار
در چـشـم همـت تـو نـسـنـجـد بـه نـیم جـونـی کـهنـه سـپـهر نـه خـلـقـان روزگـار
جـزوی ز رای تـسـت چـو نـیکـو نـگـه کـنـنـداین روشنی که هسـت در ایوان روزگار
بــی گــوهـر وجــود تــو در رســتــه جــهـانمــعــلــوم بـــود زیــنــت دکــان روزگــار
بــر چــارســوق مــحــنـت هـر دم عــدوت راآرد قـضــا بــه قـوت و دســتــان روزگـار
تـیـغ اجـل کـشـیـده و هـر سـو دویـده نـیکآواز را کـــه فـــرمــان فـــرمــان روزگــار
گشـتـم خـموش از آنکـه اگـر نفـس ناطـقـهمـاند مصـون همیشـه ز حـرمان روزگـار
صــد یـک ز مـدح تــو نـتــوانـم تــمـام گـفـتصــد بــار اگــر بــگــردم پــایـان روزگــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.