ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت عید و مدح ناصرالدین ابوالفتح طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
دی بـــامــداد عـــیــد کــه بـــر صـــدر روزگــارهــر روز عــیــد بـــاد بـــه تـــایــیــد کــردگــار
بــر عـادت از وثــاق بــه صـحــرا بــرون شـدمبـــا یــک دو آشـــنــا هــم از ابـــنــاء روزگــار
در ســر خــمـار بــاده و بــر لـب نـشــاط مـیدر جــان هـوای صــاحــب و در دل وفـای یـار
اســبــی چــنـانـکـه دانـی زیـر از مـیـانـه زیـروز کـاهلی کـه بـود نه سـک سـک نه راهوار
در خــفـت و خـیـز مـانـده هـمـه راه عـیـدگـاهمــن گــاه زو پــیــاده و گــاهــی بــرو ســوار
نـه از غـبــار خـاسـتـه بـیـرون شـدی بــه زورنـه از زمـیـن خـسـتـه بــرانـگـیـخـتـی غـبــار
راضــی نــشــد بــدان کــه پــیــاده شــوم ازواز فرط ضعف خـواست که بـر من شود سوار
گـه طــعــنـه ای ازیـن کـه رکــابــش دراز کـنگـه بــذلـه ای از آن کـه عــنـانـش فـرو گـذار
مـن والــه و خــجــل بــه تــحــیـر فــرو شــدهچشمی سوی یمینم و گوشی سوی یسار
تــا طــعــنــه کــه مــیـدهـدم بــاز طــیـرگــیتــا بــذلـه کـه مـی کــنـدم بــاز شــرمـســار
شـاگـردکـی کـه داشـتـم از پـی همـی دویدگـفـتـم کـه خـیـر هـسـت، مـرا گـفـت بـازدار
تــو گـرم کـرده اســب بــه نـظــاره گـاه عـیـدعـیـد تــو در وثــاق نـشــســتــه در انـتــظـار
عـیـدی چـگـونـه عـیدی چـون تـنـگـهـا شـکـرچــه تــنـگـهـا شـکـر کـه بــه خـروارهـا نـگـار
گـفـتـم کـلـید حـجـره بـه من ده تـو بـرنشـینایـن مـرده ریـگ را تـو بــه آهـسـتـگـی بــیـار
الـقـصـه بــازگـشـتــم و رفـتـم بــه خـانـه زوددر بــاز کـرد و بــاز بــبـسـت از پـس اسـتـوار
بــر عــادت گــذشــتــه بــه نـزدیـک او شــدمآغـوش بـاز کـرد کـه هین بـوس و هـان کـنـار
در مـن نـظـر نـکـرد چـو گـفـتــم چـه کـرده امگـفـت ای نـدانـمـت کـه چــگـویـم هـزار بــار
امــروز روز عــیــد و تـــو در شـــهــر تـــن زدهفــردا تـــرا چـــگــویــد دســتـــور شــهــریــار
بــد خــدمـتــی اسـاس نـهـادی تــو نـاخـلـفگـردنـدگـی بـه پـیـشـه گـرفـتـی تـو نـابــکـار
گفتم چگویمت که درین حق به دست تستای نـاگـزیـر عـاشـق و مـعـشـوق حــق گـزار
لـیـکـن ز شـرم آنـکـه دریـن هـفـتـه بـیـشـتـرشــب در شــراب بـــوده ام و روز در خـــمــار
تــرتــیـب خــدمـتــی کــه بــبــایـد نـکــرده امکـمـتـر بــرای تـهـنـیـتـی بـیـتـکـی سـه چـار
گـفـتــا گـرت ز گـفـتـه خـود قـطـعـه ای دهـممــانـنـد قــطــعــهـای تــو مـطــبــوع و آبــدار
گفـتـم که این نخـسـت خـداوندی تـو نیسـتای انــوریــت بـــنـــده و چـــون انــوری هــزار
پـس گـفـتـمش کـه بـیتـی ده بـر ولـا بـخـوانتـا چیست وزن و قافیه چون بـرده ای بـه کار
آغـــاز کـــرد مــطـــلـــع و آواز بـــرکـــشـــیــدوانــگـــاه چـــه روایــت چـــون در شـــاهــوار
***
کــای کــایــنــات رابـــه وجــود تــو افــتـــخــاروی پــیـش از آفــریـنـش و کــم ز آفــریـدگــار
ای صـاحــب مـلـک دل و صـدر مـلـک نـشـاندسـتـور بــحـر دسـت و خـداونـد کـان یـسـار
امـر تـو هـمـچـو مـیـل فـلـک بــاعـث مـسـیـرنـهـی تـو هـمـچـو طـبـع زمـین مـوجـب قـرار
از هـمـت تــو یـافـتــه افـلـاک طــول و عــرضوز مـــدت تـــو یـــافـــتـــه ایـــام پـــود و تـــار
از ســیـر کـلـک تــو هـمـه آفــاق در ســکـونوز ســد حــزم تــو هــمــه آفــاق در حــصــار
یـک چـنـد بــی شـبــانـی حـزم تـو بــوده انـدگـرگ ســتــم ســمـیـن، بــره عــافـیـت نـزار
پـهلـوی مـلـک بـسـتـر عـدل آنـگـهی بـسـودکــاقــبــال کــرد بــالــش عــالــیـت آشــکــار
جـایی رسـیده پـاس تـو کـز بـهـر خـواب امـنبــگـرفـت فـتــنـه را هـوس کـوک و کـو کـنـار
از خـواب امـن و مـسـتــی جـود تــو در وجـودکس نیست جز که بـخت تو بـیدار و هوشیار
عدل تـو سـایه ایست که خـورشید را ز عجـزامـکـان پـیـسـه کـردن آن نـیسـت در شـمـار
تــا حــشــر مـنـکـســف نـشــود آفـتــاب اگـرآیــد بــه زیــر ســایـه عــدلــت بــه زیـنــهــار
رای تـو بـر مـحـیط فـلـک شـعـلـه ای کـشـیددر سـقـف او هـنـوز ســفـر مـی کـنـد شـرار
حـلـم تـو بـر بـسـیـط زمـین سـایه ای فـکـنـدطــبــع انـدرو هـنـوز دفــیـن مــی نـهـد وقــار
قـهـر تــو گـر طـلـایـه بــه دریـا کـشــد شــوددر در صـــمــیــم حـــلــق صـــدف دانــه انــار
ور یـک نـسـیـم حـلـق تـو بـر بـیـشـه بـگـذرداز کــام شـــیــر نــافــه بـــرد آهــوی تـــتـــار
جــائی کـه از حــقـیـقـت بــاران ســخــن رودتــقــلــیـدیـان مـخــتــصــر از روی اخــتــصــار
گـــــویـــــنـــــد ابــــــر آب ز دریـــــا بــــــرآوردوانـگـه بـه دسـت بــاد کـنـد بــر جـهـان نـثـار
این خـود فسانه ایست همینست و بـیش نهکـز خـجـلـت کـف تـو عـرق مـی کـنـد بــحـار
بـی آبـروی دسـت تـو هـرکـس کـه آب یافـتاز دسـت چـرخ بــود چـنـان کـاتــش از خـیـار
ای آفــتــاب عــاطــفــت ای آســمـان مـحــلوی هـم ز آفـتــاب و هـم از آســمـانـت عــار
از گـفـتـهـای بـنـده سـه بـیـت از قـصـیده ایکـانـجـا نه مـعـتـبـر بـود اینـجـا نه مـسـتـعـار
آورده ام بــه صـورت تـضـمـیـن در ایـن مـدیـحنـز بـهـر آنـکـه بــر سـخـنـم نـیـسـت اقـتـدار
لـیـکـن چـو سـنـتـی اسـت قـدیـمـی روا بـوداحـــیـــای ســـنـــت شـــعـــرای بــــزرگـــوار
ای فــکــرت تــو مــشــکــل امــروز دیــده دیوی هـمــت تــو حــاصــل امـســال داده پــار
قـادر بـه حـکم بـر همه کـس آسـمان صـفـتفـایـض بـه جـود بــر هـمـه خـلـق آفـتـاب وار
در ابـر اگـر ز دسـت تـو یـک خـاصـیـت نـهـنـددســت تــهـی بــرون نـدمـد هـرگـز از چــنـار
تـــا از مــدار چــرخ و مــســیــر ســتـــارگــانچــون چــرخ پــر سـتــاره کـنـد بــاغ را بــهـار
بـــادا فـــرود قـــدر تـــو اجـــرام را مـــســـیــروانــدر وفـــای عـــهــد تـــو افــلــاک را مــدار
دســـت وزارت تــــو زبــــردســـت آســـمـــانویـن بــارگــه و مـرتــبــه تــا حــشــر پــایـدار
بـر گـوشـمال خـصـم تـو مولـع سـپـهر و بـسدر گــوش او نـعــل ســمــنــد تــو گــوشــوار
بــر جــویـبــار عــمــر تــو نــشــو نــهــال عــزتــا بــاغ چــرخ را ز مــجــره اســت جــویـبــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.