ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر ناصرالدین قتلغ شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
شـب و شـمـع و شـکـر و بـوی گـل و بـاد بـهـارمی و معشوق و دف و رود و نی و بوس و کنار
سـبــزه و آب گـل افـشـان و صـبــوحـی در بــاغنـــالـــه بـــلـــبـــل و آواز بـــت ســـیـــم عـــذار
خـوش بـود خـاصه کسی را که تـوانایی هستوای بـــر آنــکـــه دلــی دارد و آنــهــم افـــکـــار
نــوبـــهــار آمــد و هــنــگـــام طـــرب در گــلــزارچــه بــهـاری کـه ز دلـهـا بــبــرد صــبــر و قــرار
ســاقـیـا خــیـز کـه گـل رشــک رخ حــورا شــدبـوسـتـان جـنت و می کوثـر و طوبـیسـت چـنار
مرده خـواهد کـه بـجـنبـد بـه چـنین وقـت از جـاکـشـتـه خـواهد کـه ز خـون لـاله کـند بـا گـلنار
کـار می سـاز کـه بـی می نتـوان رفـت بـه بـاغمـسـت رو سـوی چـمـن تــات کـنـد بــاغ نـثــار
بلبل شیفته مست است و گل و سرو و سمننـپــســنـدنـد کـه او مـســت بــود مـا هـشـیـار
بـاد نوروز سـحـرگه چـو بـه بـسـتـان بـگـذشـتگـل صــد بــرگ بــرون رســت ز پــیـرامـن خــار
چرب دستـی فلک بـین تـو که بـی خامه و رنگکـرد اطـراف چـمـن را هـمـه پــر نـقـش و نـگـار
نــقــش بــنــدی هــوا بــاز نــگــه کــن بــر گــلکــه دو صــد دایــره بـــر دایــره زد بــی پــرگــار
شکل غنچـه است چـو پـیکان که بـود بـر آتـشبــرگ بــیـدسـت چـو تــیـغـی کـه بــرآرد زنـگـار
گـل نـارسـت درخـشـنـده چـو یـاقـوتــیـن جــامدانــه نـــار چـــو لؤلؤ و چـــو در جـــســـت انــار
طــفـل غـنـچــه عـرق آورده ز تــب بــر رخ از آنمـــادر ابــــر هـــمـــی اشـــک بــــرو بــــارد زار
دی گـل سـرخ و سـهی سـرو رسـیدند بـه همدر مـیـان آمـدشـان گـفـت و شـنـودی بــسـیـار
گـل هـمـی گـفـت تـرا نـیـسـت بـر مـن قـیمـتسـرو مـی گـفـت تـرا نـیـسـت بــر مـن مـقـدار
گـل ازو طـیره شـد و گـفـت کـه ای بـی معـنیدم خــوبــی زنـی آخــر بــه کـدام اســتــظـهـار
گــویـی آزادم و بــر یــک قــدمــی پــیــوســتــهدعـــوی رقـــص نــمـــایــی و نـــداری رفـــتـــار
سرو لرزان شد و زان طعنه بـه گل گفت که منپـای بـرجـایـم و هـمـچـون تـو نـیم دسـت گـذار
ســالــهــا بــودم در بــاغ و نــدیــدم رخ شــهــرتـــو کــه دوش آمــدی امــروز شــدی در بـــازار
گـل دگـربــار بــرآشــفـت و بــدو گـفـت کـه مـنهـر بـه یـک سـال یـکـی هـفـتـه نـمـایـم دیـدار
نــه پـــس از یــازده مــه بـــودن مـــن در پـــردهکـه کـنـون نـیـز بــپــوشـم رخ و بــنـشـیـنـم زار
ســوی شــهــر از پــی آن رفــتــم تــا دریــابــمبـزم خـورشـیـد زمـیـن سـایـه حـق فـخـر کـبـار
نـازش مـلـک و مـلـک نـاصـر دیـن قـتــلـغ شــاهکـه بــدو فـخـر کـنـد تــخــت بــه روزی صـدبــار
آن جــوان بــخـت شـه پــاکـدل پــاک سـرشـتآن نــکــوســـیــرت نــیــکــوســیــر نــیــکــوکــار
آن خـردمـنـد هنـردوسـت کـه کـردسـت خـجـلبــحـر و کـان را بـه گـه بـذل یـمـیـنـش ز یـسـار
کــف او ضــامـن ارزاق وحــوشــســت و طــیـوردر او قـــبــــلـــه ارکـــان بـــلـــادســـت و دیـــار
خــه خــه ای قـدر تــرا طــارم گـردون کـرســیزه زه ای رای تـــرا صـــبـــح مــنــیــر آیــنــه دار
هـرچـه گـویـم بــه مـدیـح تـو و گـویـنـد کـسـانتـو از آن بـیشـتـری نـیسـت در آن هـیـچ انـکـار
مـنـکـران هـمـه عــالـم چــو رســیـدنـد بــه تــوبــر تــمـیـز و خــرد و خــلــق تــو کــردنـد اقــرار
احـتـشـام تـو درخـتـی اسـت بـه غـایت عـالـیکــه نــشــاط و طــرب و نــاز و نــعــیـم آرد بــار
تــو ســلـیـمـانـی و زیـر تــو فـرس تــخــت روانتـخـت از مـعـجـزه بـر بـاد نـشـسـتـه چـو غـبـار
چـون کدو خصم تـو گردنکش اگر شد چـه شودهم تـواش بـاز کنی پـوست ز تـن همچـو خـیار
بـا همـه سـرکـشـی تـوسـن گـردون چـو شـتـردسـت حـکـم تـو بــبــیـنـیـش درون کـرد مـهـار
نیسـت جـز کلک تـو گر کلک بـود مشک فشاننـیـسـت جـز طـبـع تـو گـر طـبـع بـود گـوهـربـار
همـچـو بـاران بـه نشـیب افـتـد بـدخـواه تـو بـازگر بـه بـالاکـشـدش چـرخ دو صـد ره چـو بـخـار
دشـمـنـت را چـو خـرد نـیـسـت اگـر گـنـج نـهـدنــشــود مــالــک دیــنــار بــه مــلــک و دیــنــار
نــشــود مــشـــک اگــر چـــنــد فــراوان مــانــدجـــگــر ســوخـــتـــه در نــافــه آهــوی تـــتـــار
عــلــم دولــت تــو مـیـخ زمـیـن اســت و زمــانعــزت ذات شــریــفــت شــرف لــیــل و نــهــار
ده ره از نـه فــلــک ایـام شــنـیـدســت صــریـحکه تـویی واسـطه هفت و شش و پـنج و چـهار
گـر چـو فـرعـون لعـین خـصـم تـو در بـحـر شـودمــوکـــب مــوســـویــت گــرد بـــرآرد ز بـــحـــار
بــاز تــمــکــیـن تــو هــرجــا کــه بــه پــرواز آیـدســر فــرو دزدد بــدخــواه تــو چــون بــوتــیـمـار
گـرد نـبــنـدد کـمـر مـهـر تــو چــون مـور عــدوتزود از پـــوســـت بـــرون آردش ایــام چـــو مــار
تــو چــنـانـی کـه در آفـاق تــرا نـیـسـت نـظـیـربــه صـفـا و بــه حــیـا و بــه ثــبــات و بــه وقـار
بـــاز اخــوان خــردمــنــد تـــرا چــتـــوان گــفــتزیـرک و فـاضــل و دشــمـن شــکـن و کـارگـذار
ســرورا، پــاکــدلـا، زیـن فــلـک بــی ســر و پــازنـدگــانـی رهـی گـشــت بــه غــایـت دشــوار
نـقــد مـی بــایـدم امـروز ز خــدمـت صــد چــیـزنـقــدتــر از هـمـه حــالـی فــرجــی و دســتــار
بــنــدگــانـنــد فــراوان ز تــو بــا نـعــمــت و نــازبـنـده را نـیـز چـه بـاشـد هـم از ایـشـان انـگـار
وقـت آنسـت کـه خـواهی ز کـرم کـلـک و دواتبــــدری پــــاره کــــاغــــذ ز کـــنـــار طــــومـــار
بــر هـر آن کـس کـه بــراتـم بـنـویـسـی شـایـدبــه کــمــال الــدیـن بــاری نــنـویـســی زنـهـار
زانـکـه آن ظـالـم بــی رحــم یـکـی حــبــه نـدادزان زر و جــامـه و کــربــاس و کــتــان مــن پــار
آن کـمـالـی کـه چـو نقـصـان مـن آمـد در پـیشزان نــدیــدم مــن از آن هــدیـه شــاهــی آثــار
هجـو کـی خـواسـتـمش گـفـت ولـی تـرسـیدمکـه نـه بــر طـبـع مـلـک راسـت بـود آن گـفـتـار
بــحــلـش کــردم اگـر چــنـد کـه او ظــالـم بــودبــا ویـم بــیـش از ایـن نـیـز مـبــادا ســر و کــار
تــا جــهـان مــانـد، مـانـاد وجــودت بــه جــهـانبــادی از بــخـت و جـوانـی و جـهـان بــرخـوردار
دوسـتـان جـمع و ندیمان خـوش و دولت بـاقـیسـر تــو ســبــز و دلـت شـاد و تــنـت بــی آزار
عــیـد فـرخــنـده و در عــیـد بــه رســم قـربــانسـر بــریـده عـدویـت هـمـچـو شـتــر زار و نـزارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.