ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان اعظم سنجر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
آب چـشمم گشـت پـر خـون زاتـش هجـران یارهسـت بـاد سـرد من بـر خـاک از آن کافـور بـار
آب و آتــش دارم از هـجــران او در چـشـم و دلاز دل چــون بــادم از دوران گـردون خــاکــســار
آب چـشـمـم ز آتـش دل نـزهت جـان مـی بـردهـمـچـو بـاد تـنـد کـاه از روی خـاک انـدر قـفـار
گــر ز آب وصـــل او ایــن آتـــش دل کــم کــنــممن چـو بـاد از خـاک کوی او شـوم عـنبـر عـذار
تـــا در آب چــشــمــم و در آتـــش دل از فــراقهـمـچــو بــادم مـن ز خــاکــی و دویـی روزگـار
زآب چـشـم و زآتـش دل گـر بـخـواهم در جـهانبـاد را پـنهان کـنم در خـاک من همچـون شـرار
آب چشمم زآتش هجران چنان رنگین شدستکـــز رخ بـــاد بـــهــاری خـــاک کــوه لــالــه زار
آب چــشــم و آتــش دل را نــدارم هــیــچ دفــعجـز نـسـیـم بــاد مـدح و خـاک پــای شـهـریـار
خـسـروی کـز آب لـطـف و آتــش شـمـشـیـر اوباد بی مقدار گشت از دشمن چون خاک خوار
سـنـجـر آن کـز آب و آتـش گـرد و گـل پـیدا کـندمـهـر و کـیـن او چـو بــاد و خـاک از تــیـر بــهـار
آنــکــه آب و آتــش انــگــیـزنــد تــیـغ و تــیــر اواز دل بــــاد هـــوا و خـــاک مـــیـــدان روز کـــار
پـادشـاهی کـاب و آتـش صـولـتـش را چـاکـرنـدبـاد را از خـاک سـم مرکـبـش هسـت افـتـخـار
گــر رســد بــر آب دریــا آتــش شــمــشــیــر اوهـمــچــو بــاد از خــاک دریـاهـا بــرآرد او دمــار
آب گـردد هـمـچــو آتــش در دهـان آن کــســیکـو نـدارد همـچـو بـاد از خـاک درگـاهـش مـدار
آب اگـــر بـــر آتـــش آیــد از نــهــیــب عـــدل اوبـی گمان گـردند همچـون بـاد و خـاک آموزگـار
هسـت اندر دسـت آب و گـوش آتـش در جـهانبـاد تـاثـیـرش سـوار و خـاک عـدلـش گـوشـوار
کی شـدندی آب و آتـش در جـهان هریک پـدیدگـر نگشـتـی بـاد اقـبـالش درین خـاک آشـکـار
از وجـــود جــود و آب و آتـــش اقــبـــال اوســتبـــاد را پــاکــیــزگــی و خــاک را پــر در کــنــار
ای خـداونـدی کـز آب و آتــش جــود و سـخــاتهـمـچـو بـاد و خـاک مـشـهـورنـد انـدر هـر دیار
تـــا بـــیـــابـــد آب روی از آتـــش اقـــبــــال تـــوبـاد دولـت بـر یـمـین و خـاک نـصـرت بـر یـسـار
انــوری از آب مــهــر و آتـــش مــدحـــت کـــنــددرج در نـظــم را چــون بــاد بــر خــاکــت نـثــار
تــا نـبــاشــد آب و آتــش نـیـکــخــواه یـکــدگــرتـا بـود از بـاد و خـاک انـدر جـهـان گـرد و غـبـار
همـچـو آب و آتـشـت خـواهم بـقـای سـرمـدیتـا چـو بـاد از پـیکـر هر خـاک گـشـتـه کـامـکـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.