ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح نظام الملک صدرالدین محمد میراب مرو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
شــبــی گـذاشــتــه ام دوش در غـم دلـبــربدان صفت که نه صبـحش پدید بد نه سحر
چـنـان شـبـی بـه درازی کـه گـفـتـی هردمســپــهـر بــاز نـزایـد هـمـی شـبــی دیـگـر
هـوا ســیـاه بــه کـردار قـیـرگـون خــفــتــانفــلــک کــبــود نـمـودار نـیـلــگــون مـغــفــر
چـو اخـگر اخـگر هر اخـتـر از فـلک رخـشـانوزان هـر اخـتــر در جـان مـن دو صـد اخـگـر
رخــم ز انـده جــان زرد و جــان بــر جــانــانلــبــم زآتــش دل خــشــک و دل بــر دلـبــر
ز آرزوی لــب شـــکــریــن او هــمــه شـــببــدم ز آتــش دل هـمـچــو انـدر آب شــکــر
نـبــود در هـمـه عـالـم کـسـی مـرا مـونـسنبـود در همه گـیتـی کـسـی مـرا غـمـخـور
گـهـی ز گـریـه مـن پــر فـزع شـدی گـردونگـهـی زنـالـه مـن پــر جـزع شـدی کـشـور
رخــم ز دیـده پــر از خــالـهـای شــنـگـرفـیبــر از تــپــنـچـه پــر از شـاخـهـای نـیـلـوفـر
ز گـرد تـارک من چـشـم عـلویان شـده کـورز آه نـالـه مـن گـوش ســفـلـیـان شـده کـر
فــلــک ز انـده جــان کــرده مـر مـرا بــالـیـنجــهـان ز آتــش دل کـرده مـر مـرا بــسـتــر
شـب دراز دو چـشـمـم هـمـی ز نـوک مـژهعـقـیـق نـاب چــکـانـیـده بــر صــحــیـفـه زر
نـه بـر فـلـک ز تـبـاشـیر صـبـح هیچ نـشـاننـه بــر زمـیـن ز خـروش خـروس هـیـچ اثــر
به دست عشوه همه شب گرفته دامن دلکــه آفــتــاب هــم اکــنــون بــرآیـد از خــاور
رسـم بـه روز و شـکـایت از این فـلک بـکـنمبـه پـیـش آن فـلـک رفـعـت و سـپـهـر هـنـر
نظـام مـلـکـت سـلـطـان و صـدر دین خـدایخـــدایــگـــان وزیــران وزیــر خـــوب ســـیــر
مـحــمـد آنـکــه وزارت بــدو نـظــام گــرفــتچـنانکـه دین مـحـمـد بـه داد و عـدل عـمـر
سـپــهـر قـدر و زمـیـن حــلـم و آفـتــاب لـقـاسـحـاب جـود و فـلـک همت و ملک مخـبـر
جـهان مـسـخـر احـکـام او بـه نیک و بـه بـدفـلـک مـتـابـع فـرمـان او بـه خـیر و بـه شـر
یکی بـه مدحـت او روز و شب گشاده زبـانیکی بـه خدمت او سال و مه بـبـستـه کمر
زمـان خـویـش بـه تـوفـیـق او سـپـرده قـضـاعـنـان خـویـش بــه تـدبـیـر او سـپـرده قـدر
نــه از مــوافــقــت او قــضــا بـــتـــابـــد روینـه از مــتــابــعــت او قــدر بــپــیـچــد ســر
نــعــال مــرکــب او دارد آن بـــهــا و شـــرفغــبــار مـوکــب او دارد آن مـحــل و خــطــر
کــزیــن کــنــنــد عــروســان خــلــد را یــارهوزان کــنــنــد بـــزرگــان مــلــک را افــســر
اگـر سـمـوم عـتـابــش گـذر کـنـد بــر بــحـروگــر نـســیـم نـوالــش گــذر کــنـد بــر بــر
شـود ز راحــت آن خـاک ایـن بــخـور عـبــیـرشــود ز هــیـبــت ایـن آب آن بــخــار شــرر
اگر تـو بـحر سخا خوانیش همی چه عجـبکـه لـفـظ او هـمـه در زایـد و کـفـش گـوهـر
وگــر ســخــای مــصــور نــدیـده ای هـرگــزگــه عــطــا بــه کــف راد او یـکــی بــنــگــر
ز سـیم و زر و گـهر همـچـو آسـمـان بـاشـدهـمــیـشــه ســایـل او را زمــیـن راهـگــذر
ایـا بـه تـابــش و بــخـشـش ز آفـتـاب فـزونو یـا بــه رفـعـت و هـمـت ز آسـمـان بــرتــر
تــرا ســزد کـه بــود گـاه طــاعــت و فـرمـانفــلـک غــلـام و قـضــا بــنـده و قـدر چــاکـر
مـرا سـزد کـه بــود گـاه نـظـم مـدحــت تــوبـیاض روز و سـیاهش شـب و قـلـم مـحـور
مه از جـهان اگـر اندر جـهان کـسـی بـاشـدتـو آن کـسـی کـه ازو پـیـشـی و بــدو انـدر
اگر بـه حـکمت و بـرهان مثـل شـد افلاطونوگر به حشمت و فرمان سمر شد اسکندر
ز تـسـت حـکـمت و بـرهان درین زمانه مثـلبـه تـست حشمت و فرمان درین دیار سمر
تــو آن کـسـی کـه تــرا مـثــل نـافـریـد ایـزدتـو آن کـسـی کـه تـرا شـبـه نـاوریـد اخـتـر
سخا بـه نام تو پاید همی چو جسم به روحجـهان بـه فر تـو نازد همی چو شاخ بـه بـر
وجود جود و سخا بـی کف تو ممکن نیستنه ممکن اسـت عرض در وجـود بـی جـوهر
اگــر ز آتــش خــشــم تــو بــدســگــال تــرابـه آب عفو تـو حـاجـت بـود عـجـب مشـمر
تو آن کسی که اگر بـا فلک به خشم شویسـموم خـشم تـو نسـرینش را بـسـوزد پـر
چـه غم خوری که اگر بـدسگال تـو بـه مثـلبـر آسـمان شـود از قـدر و منزلـت چـو قـمر
همان کـند بـه عـدو تـیغ تـو کـه بـا مه چـرخبــه یـک اشـارت انـگـشـت کـرد پــیـغـمـبــر
همیشه تـا که بـود بـاد و خاک و آتـش و آبقــوام عــالــم کــون و فــســـاد را در خـــور
بـقات بـاد چـو خـاک و چـو بـاد و آتـش و آبنـدیـم بــخـت و قـریـن دولـت و مـعـیـن داور
کــه قــول و رای صــوابـــت قــوام عــالــم رابــهــســت از آب و ز خــاک و ز بــاد و از آذرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.