ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح یکی از فرزندان نظام الملک است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بــه رفـعـت ز آسـمـان بــرتــرنـــور رای تــــو آفــــتــــاب دگــــر
ای تـو مقصود جنس و نوع جهانوی تـو مختـار خـاص و عام بـشر
کـمـتـریـن آسـتـان درگـه تـسـتبــرتــریــن بــام گــنــبــد اخــضــر
دهـر در مـدحـتـت گـشـاده زبـانچـرخ در خـدمتـت بـبـسـتـه کـمر
نـزد عـدل تـو ای بــه جـود مـثـلروز بــار تــو ای بــه جــاه ســمـر
نــتـــوان بـــرد نـــام نــوشـــرواننــتـــوان کـــرد یــاد اســـکـــنــدر
در هوای تـو عیش خـوش مدغمدر خـلـاف تـو بــخـت بـد مـضـمـر
یک نسیم است از رضای تـو خیریک سموم است از خلاف تو شر
ای جـهان لـفـظ و تـو درو مـعـنیهـم ازو پــیـش و هـم بــدو انــدر
چـرخ در جـنـت هـمـت تـو قـصـیربــحـر در پـیـش خـاطـر تـو شـمـر
دسـت راد تـو ابــر بــی نـقـصـانطـبـع پـاک تـو بــحـر بـی مـعـبــر
وهـمــت آرد ز راز چــرخ نــشــانکـلـکـت آرد ز عـلـم غـیـب خــبــر
کــار بــنـدد مـســخــر و مـنـقــادامــر و نــهــی تــرا قــضــا و قــدر
چـون بـخـوانی خـلاف چـرخ هبـاچـون بــرانـی قـبـول بــخـت هـدر
پــاسـبــان سـرای مـلـک تــوانـدنه فلک چـار طـبـع و هفـت اخـتـر
نوبـت ملک پـنج کن که شدستدشمن تـو چـو مهره در شـشـدر
چون تو گردد بـه قدر خصمت اگرشـبــه لؤلؤ شـود عـرض جــوهـر
ای زمـیـن حــلــم آفــتــاب لــقــاوی فـلـک هـمـت مـلـک مـخــبــر
ای بـزرگـی کـه از بـزرگی و جـاههرکـه بـر خـدمت تـو یافـت ظـفـر
کرد بـیرون ز دسـت محـنت پـایبــرد در دولـتــت بــه کـیـوان سـر
بـگذشـت از فلک بـه مرتـبـه آنککـــرد روزی بـــه درگــه تـــو گــذر
بـنـده نـیـز ار بـه حـکـم اومـیـدیخـدمتـی گفت ازو عجـب مشـمر
عـاجـزی بــود کـرد بــا تــو پــنـاهاز بــــد روزگــــار بــــد گــــوهــــر
مـهـمـلـی بــود دامـن تـو گـرفـتاز جــفــای ســپـــهــر دون پـــرور
طـمـعـش بــود کـز خــزانـه جــودبـی نـیازش کـنی بـه جـامـه و زر
گردد از دست بـخشش تـو غنییــابـــد از فــر دولــت تـــو خــطــر
بـــرهــد از نــحــوســت انــجـــمبــجــهـد از خــســاسـت کـشـور
مـدتـی شـد کـه تـا بـدان اومـیـدچـشم دارد بـه راه و گوش بـه در
هسـت هنگـام آنـکـه بـاز کـشـدبــر سـر او هـمـای جــود تــو پــر
حلقه در گوش چرخ کرده هرآنککــرد بــر وی عــنــایـت تــو نـظــر
بــنـده را گـوشـمـال داد بــسـیبــه عــنـایـت یـکــی بــدو بــنـگـر
صــلــه دادن تـــرا ســزاوارســتزانـکـه آن دیـده ای ز جــد و پــدر
بـیخ کان را نشاند دست سخاتشــاخ آن جـــز کــرم نــیــارد بـــر
نـیـســت نـادر ز خــانـدان نـظـامدانـــش و رادی و ذکـــا و هـــنـــر
نـور نـادر نـبــاشــد از خــورشـیـدبــوی نــادر نــبــاشــد از عــنــبــر
تـا بـود تـیـره خـاک و صـافـی آبتـــا بـــود تـــنــد بـــاد و تــیــز آذر
عـالـمـت بـنـده بـاد و دهر غـلـامآسـمـان تـخـت و آفـتــاب افـسـر
عــیـد فـرخــنـده و قـریـن اقـبــالمــلــک پــایـنــده و مــعــیـن داور
چـون منت صدهزار مدحـت گویچـون جـهـان صـدهزار فـرمـان بـر
دیر زی شـادمـان و نـهـمـت یـابکــامـران مـلـک دار و دولـت خــورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.