ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بــه ســمـرقــنـد اگـر بــگـذری ای بــاد ســحــرنـامــه اهـل خــراســان بــه بــر خــاقــان بــر
نــامــه ای مــطــلــع آن رنـج تــن و آفــت جــاننـامـه ای مـقـطــع آن درد دل و ســوز جــگـر
نــامــه ای بـــر رقـــمـــش آه عـــزیــزان پـــیــدانامه ای در شـکـنش خـون شـهیدان مضـمـر
نقـش تـحـریرش از سـینه مـظـلـومـان خـشـکســطــر عــنـوانـش از دیـده مـحــرومــان تــر
ریــش گــردد مــمــر صـــوت ازو گــاه ســـمــاعخــون شــود مــردمـک دیـده ازو وقــت نـظــر
تــاکـنـون حــال خــراسـان و رعـایـات بــودسـتبــر خـداونـد جـهـان خـاقـان پــوشـیـده مـگـر
نـی نـبـودسـت کـه پـوشـیـده نـبــاشـد بـر ویذره ای نـیـک و بــد نـه فـلـک و هـفـت اخـتـر
کـارها بـسـتـه بـود بـی شـک در وقـت و کـنونوقـت آنـسـت کـه رانـد سـوی ایـران لـشـکـر
خــســرو عــادل خـــاقــان مــعــظــم کــز جـــدپـادشـاهـسـت و جـهـانـدار بــه هـفـتـاد پـدر
دایمـش فـخـر بـه آنـسـت کـه در پـیش مـلـوکپـسـرش خـواندی سـلطان سـلاطین سنجـر
بــاز خــواهـد ز غـزان کـیـنـه کـه واجــد بــاشـدخـواسـتـن کـیـن پـدر بــر پـسـر خـوب سـیـر
چــون شـد از عـدلـش ســرتــاسـر تــوران آبــادکـــی روا دارد ایـــران را ویـــران یـــکـــســــر
ای کــیـومـرث بــقــا پــادشــه کــســری عــدلوی مـنـوچــهـرلــقــا خــســرو افــریـدون فــر
قـصـه اهـل خــراســان بــشــنـو از ســر لـطـفچـون شـنیدی ز سـر رحـم بـه ایشـان بـنگـر
ایـن دل افـکـار جـگـر سـوخـتـگـان مـی گـویـنـدکای دل و دولت و دین را به تو شادی و ظفر
خـبــرت هـسـت کـه از هـرچـه درو چـیـزی بـوددر هــمــه ایــران امــروز نــمــانــدســت اثــر
خـبــرت هـسـت کـزیـن زیـر و زبــر شـوم غـزاننیست یک پـی ز خراسان که نشد زیر و زبـر
بـــر بـــزرگــان زمــانــه شــده خــردان ســالــاربـر کـریـمـان جـهـان گـشـتـه لئیـمـان مـهـتـر
بــــر در دونـــان احــــرار حــــزیـــن و حــــیـــراندر کــف رنــدان ابـــرار اســـیــر و مــضـــطـــر
شـــاد الـــا بــــدر مـــرگ نـــبـــیـــنـــی مـــردمبــکــر جــز در شــکــم مـام نـیـابــی دخــتــر
مـسـجــد جــامـع هـر شـهـر سـتــورانـشـان راپـایگـاهی شـده نـه سـقـفـش پـیدا و نـه در
خـطـبـه نکـننـد بـه هر خـطـه بـه نـام غـز ازآنکدر خـراسـان نه خـطیب اسـت کنون نه منبـر
کــشــتــه فــرزنــد گــرامــی را گــر نــاگــاهـانبــیـنــد، از بــیــم خــروشــیــد نــیــارد مــادر
آنـکـه را صــدره غــز زر ســتــد و بــاز فـروخــتدارد آن جـنس کـه گوئیش خـریدسـت بـه زر
بــر مـسـلـمـانـان زان نـوع کـنـنـد اسـتــخـفـافکـه مـسـلـمـان نکـنـد صـد یک از آن بـاکـافـر
هـســت در روم و خــطـا امـن مـســلـمـانـان رانیسـت یک ذره سـلـامت بـه مسـلـمانی در
خــلــق را زیـن غــم فــریـادرس ای شــاه نــژادمـلـک را زیـن سـتـم آزاد کـن ای پـاک سـیـر
بــه خــدایـی کـه بــیـاراسـت بــه نـامـت دیـنـاربـه خـدایـی کـه بـیـفـراخـت بـه فـرت افـسـر
کــه کــنــی فــارغ و آســوده دل خــلــق خـــدازیـن فــرومــایـه غــز شــوم پــی غــارت گــر
وقــت آنـســت کــه یـابــنـد ز رمــحــت پــاداشگـاه آنـســت کــه گـیـرنـد ز تــیـغــت کـیـفــر
زن و فـرزند و زر جـمـلـه بـه یک حـملـه چـو پـاربـردی امسـال روانشـان بـه دگـر حـمله بـبـر
آخــر ایـران کـه ازو بــودی فــردوس بــه رشــکوقف خواهد شد تـا حـشر بـرین شوم حـشر
سوی آن حضرت کز عدل تو گشتـست چو خلدخویشتـن زینجـا کز ظلم غزان شد چـو سقر
هرکـه پـایی و خـری داشـت بـه حـیلـت افـکـندچـکـنـد آنـکـه نـه پـایسـت مـر او را و نـه خـر
رحـم کـن رحـم بـر آن قـوم که نبـود شـب و روزدر مـصـیـبــتـشـان جـز نـوحـه گـری کـار دگـر
رحـم کـن رحـم بــرآن قـوم کـه جــویـنـد جـویـناز پــس آنــکــه نــخــوردنــدی از نــاز شــکــر
رحــم کــن رحــم بــر آنـهـا کــه نـیـابــنـد نـمــداز پـس آنـکـه ز اطـلـسـشـان بـودی بــسـتـر
رحـم کـن رحـم بـر آن قـوم کـه رسـوا گـشـتـنداز پـس آنـکـه بــه مـسـتـوری بــودنـد سـمـر
گــرد آفــاق چـــو اســـکــنــدر بـــر گــرد ازآنــکتــویــی امــروز جــهــان را بـــدل اســکــنــدر
از تــو رزم ای شـه و از بــخــت مـوافـق نـصـرتاز تـو عـزم ای ملـک و از ملک الـعـرش ظـفـر
همـه پـوشـند کـفـن گـر تـو بـپـوشـی خـفـتـانهمه خـواهند امان چـون تـو بـخـواهی مغـفر
ای ســرافـراز جــهـانـبــانـی کـز غــایـت فـضــلحـق سپـردست بـه عدل تـو جـهان را یکسر
بـــهــره ای بـــایــد از عــدل تـــو نــیــز ایــران راگـرچـه ویران شـد بـیرون ز جـهانش مشـمـر
تــو خـور روشـنـی و هـسـت خـراسـان اطـلـالنـه بــر اطـلـال بــتــابــد چـو بــر آبــادان خـور
هسـت ایران بـه مثـل شـوره تـو ابـری و نه ابـرهم بـرافـشـانـد بـر شـوره چـو بـر بـاغ مـطـر
بــر ضــعــیـف و قــوی امــروز تــویـی داور حــقهـســت واجــب غـم حــق ضــعــفـا بــر داور
کـشـور ایـران چـون کـشـور تـوران چـو تـراسـتاز چـه مـحـرومسـت از رافـت تـو این کـشـور
گــر نــیــارایــد پـــای تـــو بـــدیــن عــزم رکــابغــز مــدبــر نـکــشــد بــاز عــنــان تــا خــاور
کـی بــود کـی کـه ز اقــصــای خــراســان آرنـداز فـتــوح تـو بــشـارت بــر خـورشـیـد بــشـر
پــادشــاه عـلـمـا صـدر جــهـان خــواجــه شـرعمـایـه فـخــر و شــرف قـاعـده فـضــل و هـنـر
شـمـس اسـلـام فـلـک مـرتـبـه بـرهـان الـدیـنآنکه مولیش بـود و شـمس و فلک فـرمان بـر
آنـکـه از مـهـر تـو تـازه اسـت چـو از دانـش روحوانکه بـر چهر تـو فتـنه است بـر شمس قمر
یــاورش بـــادا حــق عــزوجـــل در هــمــه کــارتــا در ایـن کــار بــود بــا تــو بــه هـمـت یـاور
چــون قــلـم گـردد ایـن کــارگـر آن صــدر بــزرگنـیـزه کــردار بــبــنــدد ز پــی کــیـنــه کــمــر
بـه تـو ای سـایه حـق خـلـق جـگـرسـوخـتـه رااو شـفـیـع اسـت چـنـان کـامـت را پـیغـمـبـر
خــلــق را زیـن حــشــر شــوم اگــر بــرهـانــیکــردگــارت بــرهـانـد ز خــطــر در مــحــشــر
پــیـش سـلـطـان جـهـان سـنـجــر کـو پــروردتای چـــنـــو پــــادشـــه دادگـــر حـــق پـــرور
دیــده ای خـــواجـــه آفــاق کــمــال الــدیــن راکـه نـبـاشـد بـه جـهان خـواجـه ازو کـامـلـتـر
نـیـک دانـی کـه چـه و تـا بـه کـجـا داشـت بـرواعـتــمـاد آن شـه دیـن پــرور نـیـکـو مـحــضـر
هـسـت ظـاهـر کـه بـرو هـرگـز پـوشـیـده نـبـودهیچ اسـرار ممـالـک چـه ز خـیر و چـه ز شـر
روشن است آنکه بر آن جمله که خور گردون رابــود ایـران را رایـش هـمـه عــمــر انـدر خــور
وانـدر آن مـمـلـکــت و ســلـطــنـت و آن دولــتچـه اثـر بـود ازو هم بـه سـفـر هم بـه حـضـر
بــا کـمـال الـدیـن ابــنـای خــراســان گـفــتــنـدقـصــه مـا بــه خــداونـد جــهـان خــاقـان بــر
چـون کـنـد پـیـش خـداونـد جـهـان از سـر سـوزعـرضـه این قـصـه رنـج و غـم و انـدوه و فـکـر
از کــمــال کــرم و لــطــف تــو زیــبـــد شــاهــاکــز کــمــال الــدیـن داری ســخــن مـا بــاور
زو شـنو حـال خـراسـان و غزان ای شـه شـرقکـه مر او را همه حـالـسـت چـو الـحـمد ازبـر
تــا کـشـد رای چــو تــیـر تــو در آن قـوم کـمـانخویشتـن پـیش چـنین حـادثـه ای کرد سپـر
آنـچـه او گـویـد مـحـض شـفـقـت بـاشـد ازآنـکبـسطت ملک تـو می خواهد نه جـاه و خـطر
خـسـروا در هـمـه انـواع هنـر دسـتـت هـسـتخـاصـه در شـیوه نظـم خـوش و اشـعـار غرر
گــر مــکــرر بـــود ایــطـــاء در ایــن قــافــیــتـــمچـون ضـروریسـت شـها پـرده این نظـم مـدر
هم بـر آن گونه که اسـتـاد سخـن عمعق گفتخــاک خــون آلـود ای بــاد بــاصــفــاهـان بــر
بــی گـمـان خـلـق جــگـرسـوخــتــه را دریـابــدچـون ز درد دلـشـان یـابـد از این گـونـه خـبـر
تــا جــهـان را بــفــروزد خــور گـیـتــی پــیـمـایاز جــهـان داری ای خــسـرو عـادل بــر خــورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.