ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصرالدین ابوالفتح طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـسـت شـبــانـه بــودم افـتــاده بــی خــبــردی در وثــاق خـویـش کـه دلـبــر بــکـوفـت در
چـون اصـطـکـاک و قـرع هـوا از طـریـق صـوتداد از ره صــــمــــاخ دمــــاغ مــــرا خـــــبـــــر
بـر عـادتـی که بـاشـد گفتـم که کیسـت اینگفـت آنکـه نیسـت در غـم و شـادیت ازو گذر
جـستـم چنان ز جـای که جـانم خبـر نداشتکان دم بـه پـای می روم از عشق یا بـه سـر
در بـاز کـرد و دسـت بـبـوسـیـد و در کـشـیـدتـنـگـش چـو خـرمـن گـل و تـنـگ شـکـر بــبـر
الـقـصـه اندر آمـد و بـنشـسـت و هر سـخـنگفـت و شـنید از انده و شـادی و خـیر و شـر
پـس در ملامت آمد کـین چـیسـت می کـنییـزدانـت بــه کـنـاد کـه کـردسـت خــود بــتــر
یـا در خـمـار مـانـده ای از صـبـح تـا بـه شـامیـا در شـراب خـفـتــه ای از شـام تــا سـحــر
تـو سـر بـه نـای و نـوش فـرو بـرده ای و مـنخاموش و سرفکنده که هین بوک و هان مگر
دل گرم کرده ای ز تف عشق من بـه سستسـردی مکـن کـه گرم کـنی همچـو دل جـگر
باری ز باده خوردن و عشرت چو چاره نیستدر خــدمـت بــسـاط خــداونـد خــواجــه خــور
صـدر زمـانـه نـاصـر دین طـاهـر آنـکـه هسـتدر شــان مــلــک آیـتــی از نــصــرت و ظــفــر
تـا حـضـرتـی بــبــیـنـی بــر چـرخ کـرده فـخـرتــا مـجــلـســی بــیـابــی از خــلـد بــرده فـر
بـربـسـتـه پـیـش خـدمـت اسـبــان رتـبــتـشرضــوان مــیـان کــوثــر و تــســنـیـم را کــمــر
گـفـتـم کـه پـایـمـرد و وسـیـلـت کـه بـاشـدمگـفــتــا کـه بــهـتــر از کــرم او کــســی دگـر
فردا که ناف هفـتـه و روز سـه شـنبـه اسـتروزی که هسـت از شب قدری خـجـستـه تـر
روزی چـنان که گویی فهرسـت عشـرتـسـتیـک حـاشـیـه بــه خـاور و دیـگـر بــه بــاخـتــر
آثـــــار او چـــــو عـــــدت ایــــام بـــــر قـــــرارو اوقــات او چـــو صـــورت افـــلــاک بـــر گــذر
بـی هیچ شـک نشـاط صبـوحـی کند بـه گاهدانی چـه کن و گرچـه تـو دانی خـود این قـدر
کــاری دگــر نـداری بــنـشــیـن و خــدمـتــیتـرتـیب کـن هـم امـشـب و فـردا بـه گـه بـبـر
دوش آنچـنان که از رگ اندیشـه خـون چـکیدنظـمـی چـنان کـه دانی رفـتـسـت مـخـتـصـر
گــر زحــمــتــت نـبــاشــد از آن تــا ادا کــنـمآهسـتـه همچـنین بـه همین صـورت پـرده در
***
ای در ضـمـان عـدل تــو مـعـمـور بــحــر و بــروی در مـسـیـر کـلـک تــو اســرار نـفـع و ضـر
ای روزگـــار عـــادل و ایــام فـــتـــنـــه ســـوزوی آسـمـان ثــابــت و خــورشـیـد ســایـه ور
عــدل تــو بــود اگــرنـه جــهـان را نــمــانــدیبـا خـشـک ریش جـور فلک هیچ خـشک و تـر
در روزگــار عــدل تــو بـــا جــبـــر خــاصــیــتبــیــجــاده از تــعــرض کــاهــســت بــر حــذر
گیتـی ز فـضـله دل ودسـت تـو سـاخـتـسـتدر آب ســـاده گــوهــر و در خـــاک تـــیــره زر
وز مــابــقــی خــوان تــو تــرتــیـب کــرده انـدبـر خـوان دهـر هرچـه فـلـک راسـت مـاحـضـر
قـدر تـو کـسـوتـیـسـت کـه خـیـاط فـطـرتـشبـــردوخـــتـــســت از ابـــره افــلــاک آســتـــر
گــردون بــر نـتــایـج کــلــکــت بــود عــقــیـمدریــا بـــر لــطــافــت طــبــعــت بــود شــمــر
بــر مـلـک پــرده کـلـک تــو دارد هـمـی نـگـاهاز راز دهــر اگــرچــه گــرفــتــســت پــرده بــر
در مـلـک دهر کـیسـت کـه بـودسـت سـالـهازیـــــن روی پـــــرده دار و زان روی پـــــرده در
ای چــرخ اســتــمــالــت و مــریــخ انــتــقــامای آفـتــاب خــاطــر و ای مـشــتــری خــطــر
حــرص ثــنـا و عــشــق جــمـالـت مـبــارکـتگـــر در قـــوای نــامـــیــه پـــیــدا کـــنــد اثـــر
ایـن در زبــان خــامـش سـوسـن نـهـد کـلـاموان در طــبــاق دیــده نــرگــس نــهــد بــصــر
از عشق نقش خـاتـم تـسـت آنکه طبـع مومبــا انـگـبـیـن هـمـی نـبـرد دوسـتـی بـه سـر
نـشــگـفــت اگـر نـگـیـن تــرا در قـبــول مـهـرچـون مـوم نـرم سـجــده طـاعـت بــرد حـجــر
قـهـر تـو آتــشـی اسـت چـنـان اخـتـیـارسـوزکـاســیـب او دخــان کـنـد انـدیـشــه در فـکـر
از شـر دشـمـن ایمـنی از بـهر آنـکـه هسـتهسـتـی و نیسـتـیش بـه یک بـار چـون شرر
بــر کـشـتـن حـسـود تـو مـولـع چـو آسـمـانکـس در جـهـان نـدیـده و نـشـنـیده در سـمـر
طـوفـان چــرخ جــان یـکـی را چـو غـوطـه دادفــریــاد از اخــتــرانــش بـــرآمــد کــه لــاتـــذر
نــگــذارد ار بــه چــرخ رســد بـــاد قــهــر تــوآثـــار حـــســـن عـــاریــتـــی بـــر رخ قـــمـــر
ور ســایــه تـــغــیــر تــو بـــر جــهــان فــتـــددر طــبــع کــو کــنــار مــرکــب کــنــد ســهـر
بـینـد فـلـک نـظـیـر تـو لـیـکـن بـه شـرط آنـکهـم ســوی تــو بــه دیـده احــول کـنـد نـظــر
چـون زاب تــیـغ دوده سـلـجـوق بــیـخ مـلـککرد از طریق نشو بـه هر شـش جـهت سـفر
آمـد نـظـام شــاخــس و صـدر شـهـیـد بــرگوان شــاخ و بــرگ را تــو خــداونــد بـــار و بــر
دســت زوال تــا ابــد از بــهــر چــون تــو بـــاردر بــیــخ ایــن درخــت نــخــواهــد زدن تــبــر
ز اول کــه داشــت در تــتــق صــنـع مــنـزویارواح را مـــشـــیــمــه و اشـــبـــاح را گـــهــر
در خــفـیـه بــا زمـانـه قـضـا گـفـت حــامـلـیای مــادر جــهـان بــه جــهـانـی هـمــه هـنـر
گـفــتــا چــگـونـه، گـفـت بــه آخــر زمـان تــرازایــد وزیــر عـــالــم عـــادل یــکـــی پـــســـر
هــم در نــفــاذ امــر بـــود پـــادشــا نــشــانهـم در نــهــاد خــویـش بــود پــادشــا ســیـر
عــقــلــی مــجـــرد آمــده در حــیــز جــهــتروحـــی مــقــدس آمــده در صــورت بـــشـــر
بـا سـیـر حـکـم او بـه مـثـل چـرخ کـنـد سـیربــا سـنـگ حــلـم او بــه مـثــل کـوه تــیـز پــر
مـی بــود تـا بــه عـهـد تـو بـیـچـاره مـنـتـظـرکـان وعـده را نـبــود کـسـی جـز تـو مـنـتـظـر
و امـروز چــون بــه کـام رســیـد از نـشـاط آنکــانـچ از قــضــا شــنـیـد هـمـان دیـد از قــدر
گـردان بــه گـرد کـوی زمـانـه زمـانـه ایـســتبـا یک دهان ز شـکـر قـضـا تـا بـه سـر شـکـر
دانـی چـه خـود هـمـای بــقـا در هـوای دهـراز بــهــر مــدت تــو گــشــادســت بــال و پــر
ورنـه نـه آن درشــت پــســنــدســت روزگــارکـو روزگـار خــویـش بــه هـرکــس کـنـد هـدر
خـود خـاک درگـه تــو حــکـایـت هـمـی کـنـدچــونـان کـه ســطـح آب حــکـایـت کـنـد صـور
کـز روی سـبــق مـرتــبــه در مـجــمـع وجــودذات تــــو آمـــد اول و پــــس دهـــر بــــر اثـــر
من این همی ندانم دانم که چـون تـو نیستدر زیـر چــرخ و کـس نـرســیـدســت بــر زبــر
در جـیب چـرخ گـر نـشـود دسـت امـتـحـانـتدر طـــول و عــرض دامــن آخـــر زمــان نــگــر
تــا تــربــیــت کــنــنــد ســه فــرزنــد کــون راتـــرکــیــب چـــار مــادر و تـــاثـــیــر نــه پـــدر
از طـــوق طـــوع گـــردن ایــن چـــار نـــرم داردر پـــای قـــدر تـــارک آن نـــه فـــرو ســـپـــر
تــا واحـد اسـت اصـل شـمـار و نـه از شـمـاردوران بـی شـمـار بــه شـادی هـمـی شـمـر
بـــــر مــــرکــــز مــــراد تــــو ایــــام را مــــدارتــــا چـــرخ را مـــدار بــــود گـــرد ایـــن مـــدر
جــویـنـده رضــای تــو ســلـطــان دادبــخــشدارنـــده بـــقـــای تـــو ســـبــــحـــان دادگـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.