ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح میرآب مرو صاحب سعید صدر الدین نظام الملک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
نـمـاز شــام چــو کــردم بــســیـج راه ســفــردرآمــد از درم آن ســرو قــد ســیــمــیــن بـــر
ز تـــف آتـــش دل وز ســرشــک دیــده شــدهلـب چـو قـنـدش خـشـک و رخ چـو مـاهش تـر
در آب دیده همـی گـشـت زلـف مـشـکـینـشچــو شـاخ ســنـبــل ســیـراب در مـی احــمـر
مــرا دلــی ز غــریـوش چــو انــدر آتــش عــودمــرا تـــنــی ز وداعــش چــو انــدر آب شــکــر
چه گفت، گفت نه سوگند خورده ای به سرمکـه هـرگـز از خــط عـشـق تــو بــرنـدارم ســر
هـنـوز مـدت یـک هـجــر نـارســیـده بــه پــایهـنـوز وعــده یـک وصــل نـارســیـده بــه ســر
بــــهـــانـــه ســـفـــر و عـــزم رفـــتـــن آوردیدلـت ز صــحــبــت یـاران مـلـول گـشــت مـگـر
چـه وقـت رفـتـن و هنـگـام کـردن سـفـرسـتسـفـر مکن که شـود بـر دلم جـهان چـو سـقر
مــرا دریــن غـــم وتـــیــمــار ودرد دل مــگــذارز عـهد و بـیعـت و سـوگـنـد خـویشـتـن مـگـذر
وگـر بـه رغـم دل مـن هـمـی بـخـواهی رفـتاز آن دیـــار خــــبــــرده مــــرا وزان کــــشــــور
کجـاسـت مقصد و تـا چـند خـواهی آنجـا ماندکــجــا رســیـم دگـر بــار و کـی بــه یـکــدیـگـر
چـو این بـگـفـت بـه بـر در گـرفـتـمـش گـفـتـمکــه جـــان جـــان و قــرار دلــی و نــور بـــصــر
ســفــر مــربــی مـردســت و آســتــانـه جــاهســفــر خــزانـه مــالــســت و اوســتــاد هـنـر
بـه شـهـر خـویش درون بـی خـطـر بـود مـردمبــه کـان خـویـش درون بــی بــهـا بــود گـوهـر
درخـت اگـر متـحـرک شـدی ز جـای بـه جـاینــه جــور اره کــشــیـدی و نـه جــفــای تــبــر
بــه جــرم خــاک و فــلـک در نـگـاه بــایـد کـردکـه ایـن کـجــاسـت ز آرام و آن کـجــا ز سـفـر
ز دســت فـتــنـه ایـن اخــتــران بــی مـعــنـیز دام عــــشــــوه ایــــن روزگــــار دون پـــــرور
هـمـی بــه خــدمــت آن صــدر روزگــار شــومکــه روزگــار ازو یــافــتـــســت قــدر و خـــطــر
نـظـام مـلـکـت سـلـطـان و صـدر دیـن خــدایخـــدایـــگـــان وزیـــران وزیـــر خـــوب ســـیـــر
مـحـمـد آنکـه ز جـاهش گـرفـت ملـت و ملـکهـمـان نـظـام کـه دین ز ابـتـدا بـه عـدل عـمـر
بـــزرگــواری کــانــدر بـــروج طــاعــت اوســتمــــدبــــران فــــلــــک را مــــدار گــــرد مــــدر
بــر شـمـایـل حــلـمـش نـمـوده کـوه ســبــکبــر بــســایـط طـبــعـش نـمـوده بــحــر شـمـر
چـه دسـت او بـه سخـا در چـه ابـر در نیسـانچـه طبـع او بـه سخن در چـه بـحـر بـی معبـر
شـــمـــر ز تـــربـــیـــت جـــود او شـــود دریـــاعــرض بــه تــقــویــت جــاه او شــود جــوهــر
ز بــیـم او نـچـشـد شـیـر شـرزه طـعـم وسـنز عــدل او نـبــرد شــور و فــتــنـه رنـج ســهـر
چـو بـاز او شکرد صید او چـه شیر و چـه گرگچـو اسـب او گـذرد راه او چـه بــحـر و چـه بــر
ســــعــــادت ابــــدی در هـــوای او مـــدغـــمنــوایــب فـــلــکـــی در خـــلــاف او مــضـــمــر
اگـر بــه وجــه عـنـایـت کـنـد بــه شـوره نـگـاهوگـر ز روی ســیـاســت کـنـد بــه خــاره نـظـر
شــود بــه دولـت او خــاک شــوره مـهـر گــیـاشـود ز هـیـبــت او سـنـگ خــاره خــاکـسـتــر
بــه ابــر بــهـمـن اگــر دســت جــود بــنـمـایـدعـرق چـکـد ز مـسـامش بـه جـای قـطـر مطـر
چــو دســت دولـت او بــر زمـانـه بــگـشـودنـدکــشــیـد پــای بــه دامـن درون قــضــا و قــدر
ایـا بـه جـاه و شـرف بـا سـتـاره سـوده عـنـانو یا بـه جـود و سـخـا گـشـتـه در زمـانه سـمر
بــبــرده نـام ز فــرزانـگـان بــه قـدر و بــه جــاهربــوده گـوی ز سـیـارگـان بــه فـخــر و بــه فـر
بـــه روز بـــار تــرا مــهــر بـــالــش ومــســنــدبــه روز جــشــن تــرا مـاه مـشــرب و ســاغـر
کــنــد نــســـیــم رضــای تـــو کــاه را فــربـــهکــنــد ســـمــوم خـــلــاف تـــو کــوه را لــاغــر
بــه حـضـرت تـو درون تـیـر کـلـک مـسـتـوفـیبــه مـجــلـس تــودرون زهـره ســاز خــنـیـاگـر
ز تــیـر حــادثــه ایـمــن شــد و ســنــان بــلــاهـر آفــریـده کـه کــرد از حــمـایـت تــو ســپــر
بـه زیـر سـایه عـدل تـو نـیـسـت خـوف و رجـاورای پـــایــه قــدر تـــو نــیــســت زیــر و زبـــر
بـــجـــز در آیــنــه خـــاطــر تـــو نــتـــوان دیــدز راز چــرخ نــشــان و ز عــلــم غــیــب خــبــر
اگـر ز حــلـم تــو یـک ذره بــر ســپــهـر نـهـنـدقــرار یـابــد ازو هـمـچــو کــشــتــی از لـنـگــر
نـسـیـم لـطـف تــو ار بــگـذرد بــه آتــش تــیـزز شـعـلـهـاش گـشــایـد بــه خــاصـیـت کـوثــر
حـسـام قـهر تـو شـخـص اجـل زند بـه دو نیمچــنـان کــه مــاه فــلــک را بــنـان پــیـغــمـبــر
بــه نــیـش کــژدم قــهـرت اگــر قــضــا بــزنــدعــدوت را کـه ســیـه روز بــاد و شــوم اخــتــر
بــه هـیـچ داروی و تــریـاک بــرنـیـارد خـاسـتز خــاک جــز کــه بــه آواز صــور در مــحــشــر
قـدر ز شـسـت تــو بــر اخـتــران رسـانـد تــیـرقـضــا ز دســت تــو بــر آســمـان گـشــایـد در
چــه بــاره ایـســت بــه زیـر تــو در بــنـامــیـزدکــه مــنــزلــیــش بـــود بـــاخــتــر دگــر خــاور
هـلـال نـعــل فـلـک قـامـت ســتــاره مـســیـرزمـــیــن نـــوردی دریـــا گـــذار کـــه پـــیـــکـــر
بــه زور چـرخ و بــه آواز رعـد و جـسـتـن بــرقبـــه قــد کــوه و تــن پــیــل و پــویــه صــرصــر
گــه درنــگ ازو طــیــره خــورده پـــای خــیــالگــه شــتــاب درو خــیـره مـانـده مـرغ بــه پــر
گــه تـــحـــرک او مــنــقــطــع صــبـــا و دبـــوربــر تــحــمـل او مــضــطــرب حــدیـد و حــجــر
درخـش نعـلـش سـنـدان و سـنگ را در خـاکفـروغ و شـعـلـه دهـد هـمـچـو اخـتــر و اخـگـر
بــــــزرگــــــوارا دریـــــا دلــــــا خــــــداونــــــداتــرا ســپــهـر ســریـرســت و آفـتــاب افـســر
ز شـوق خـدمـت تـو عـمرها گـذشـت کـه منچــــو شـــکـــرم در آب و چــــو عـــود بــــر آذر
بــدان عـزیـمـت و انـدیـشــه ام کـه تــا نـنـهـدقـضـابـه دسـت اجـل بــر بـه حـنـجـرم خـنـجـر
بـــجـــز مـــدیــح تـــوام بـــرنــیــایــد از دیــوانبـــجــز ثـــنــای تـــوام بـــر نــیــایــد از دفــتـــر
ز نــظـــم و نـــثـــر مـــدیــح تـــو انـــدر آویــزمز گـــوش و گـــردم ایــام عـــقـــدهــای گــهــر
نـه نـظــم بــلـکـه ازیـن درجــهـای پــر ز نـکـتنــه نــثــر بـــلــکــه ازیــن درجــهــای پــر ز درر
هـمـیشـه تـا کـه بـرویـد ز خـاکـهـا زر و سـیمهمـیشـه تـا کـه بـتـابـد ز آسـمـان مـه و خـور
عـلـو و رفـعـت تـو همـچـو مـاه بـاد و چـو مـهرسرشک و چهره خصمت چو سیم باد و چو زر
تــو بــر مـیـان کــمـر مـلـک بــســتــه و جــوزابـه پـیش طالع سـعدت همیشـه بـسـتـه کمر
جـهان مـطـیع و فـلـک تـابـع و سـتـاره حـشـمزمــان غــلــام و قــضــا بــنــده و قــدر چــاکــر
درخـت بـخـت حـسـود تـرانـه بـیخ و نـه شـاخچــو شـاخ دولـت خــصـم تــرانـه بــار و نـه بــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.