ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت بغداد و مدح ملک الامرا قطب الدین مودود شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
سـپـهـر گـفـتـی نـقـاش نـقـش مـانـی گـشـتکــه هـر زمــان بــنـگــارد هـزار گــونـه صــور
ز بـــرج جـــدی بـــتـــابـــیــد پـــیــکـــر کــیــوانبـه شـکـل شـمـع فـروزنـده در مـیان شـمـر
هـمـی نـمـود درفـشـنـده مـشـتــری در حــوتچـنـان کـه دیـده خـوبــان ز عـنـبــریـن چــادر
ز طــرف مــیــزان مــی تــافــت صــورت مــریــخبـدان صـفـت کـه مـی لـعـل رنـگ در سـاغـر
چـنان کـه عـاشـق ومعـشـوق در نقـاب گـمـانبـــتــافــت تــیــر درافــشــان و زهــره ازهــر
بــه رســم لـعـبــت بــازان ســپــهـر آیـنـه رنـگزمــان زمــان بــنــمــودی عــجــایــب دیـگــر
فـلک بـه لـعـبـت مشـغـول و من بـه تـوشـه راهجهان بـه بـازی مشغول و من بـه عزم سفر
دریـن هـوس کـه خــرامـان نـگـار مـن بــرسـیـدبــدان صـفـت کـه بــرآیـد ز کـوه پــیـکـر خـور
فـرو گـسـسـتـه بـه عـنـاب عـنـبــریـن سـنـبــلفرو شـکسـتـه بـه خـوشـاب بـسـدین شکر
هــمــی گــرفــت بــه لؤلؤ عــقــیـق در یـاقــوتهمـی نهفـت بـه فـنـدق بـنفـشـه در مـرمـر
ز عــکــس نـرگــس او مـی نـمـود بــر زلــفــشچـنـان کـه ریخـتـه بـر سـبـزه دانـهـای گـهـر
ز بس که بر رخ خورشید زد دو دست به خشمگلش چـو شـاخ سـمن گشت و بـرگ نیلوفر
بـه طـعـنه گفت که عـهد و وفـای عـاشـق بـینبـه طـیره گفـت که مهر و هوای دوسـت نگر
نــبــود هـیـچ گــمــانـی مــرا کــه دشــمــن واربـدین مـثـال بـبـندی بـه هجـر دوسـت کـمـر
مـجــوی هـجــر مـن و شـاخ خــرمـی مـشـکـنمـتـاب رخ ز من و جـان خـوشـدلـی مشـکـر
بــه جــای مـلـحـم چــیـنـی مـنـه هـوا بــالـیـنبـه جـای اطـلـس رومی مکـن زمین بـسـتـر
خـدای گـفـت حـضـر هسـت بـر مثـال بـهشـترسـول گفـت سـفـر هسـت بـر مثـال سـقر
کـجـا شـوی تـو کـه بـی روی من نیابـی خـوابکـجـا روی تـو کـه بـی روی مـن نبـینی خـور
در ایـن دیـار بــه حــکــمــت نـیـابــمـت هـمـتــادریـن سـواد بــه دانـش نـبــیـنـمـت هـمـبــر
کــمــیـنـه چــاکــر عــلــمــت هـزار افــلــاطــونکــهـیـنـه بــنـده فــضــلـت هـزار اســکــنـدر
ز شــکــلـهـای تــو عــاجــز روان بــطــلـمـیـوسز حــکـمـهـای تــو قـاصــر روان بــومـعــشــر
تــو آن کـسـی کـه ز فـضـل تـو فـاضـلـان عـراقبـه خـاک پـای تـو روشـن همـی کـنند بـصـر
جـــواب دادم کـــای مــاه روی غـــالــیــه مــویبــــه آب دیــــده مــــزن بــــر دل رهــــی آذر
قـــرار گـــیـــر و ز ســــامـــان روزگـــار مـــگـــردصــبــور بـــاش و ز فــرمــان ایــزدی مــگــذر
هــوا نــکـــرد تـــن مـــن بـــدیــن فـــراغ و وداعرضـــا نــداد دل مــن بـــدیــن قــضـــا و قــدر
ولــیـک حــکــم چــنـیـن کــرد کــردگــار جــهـانز حـکـم او نـتــوان یـافـت هـیـچــگـونـه مـفـر
بــه صــبــر بـــاد فــلــک در حــضــر تــرا نــاصــربــه عــون بــاد مــلــک در ســفــر مــرا یــاور
وداع کــرد بــدیـن گـونـه چــون بــرفــت جــهـانبــه ســیـم خــام بــیـنـدود گــنـبــد اخــضــر
بــه شــکـل عـارض گـلـرنـگ او هـمـی تــابــیـدفـروغ خــســرو ســیـارگـان بــه مـشـرق در
غــلــام وار چــو هــنــگــام کــوچ قــافــلــه بــودســوار گــشــتــم بــر کــره هــیـون پــیــکــر
پــلـنـگ هـیـات و قــشــقــاو دم گـوزن ســریـنعـقـاب طـلـعـت عـنـقـا شـکـوه طـوطـی پــر
قـــوی قـــوائم و بــــاریـــک دم فــــراخ کـــفـــلدراز گــردن و کــوتـــاه ســـم مــیــان لــاغــر
بـه وقـت جـلـوه گـری چـون تـذرو خـوش رفـتـاربــه گـاه راهـبــری چــون کـلـاغ حــیـلـت گـر
بـــه گــاه کــیــنــه هــوا در دو پــای او مــدغــمبـه وقت حـمله صـبـا در دو دسـت او مضـمر
خـــروش دد بـــشـــنـــیـــدی ز روم در کـــابـــلخــیـال مـوی بــدیـدی ز هـنـد در شـشــتــر
بـــدیــن نــونـــد رســـیــدم در آن دیــار و زمـــنبـه گـوش حـضـرت شـاه جـهان رسـید خـبـر
مــرا بــه حــضــرت عــالــی تــقــربــی فــرمـودبــه نـام شــاه بــپــرداخــتــم یـکــی دفــتــر
هــزار فــصــل درو لــفــظــهــا هـمــه دلــکــشهــزار عــقــد درو نــکــتــهــا هــمــه دلــبـــر
بــدان امــیـد کــه شــاه جــهـان شــرف دهـدمشـوم بـه دولـت او نـیک بـخـت و نیک اخـتـر
بــه هـر دو سـال بــسـازم ز عـلـم تــصـنـیـفـیبـــرای دولــت مــنــصــور خـــســرو صــفــدر
بـــریــن مــثـــال بـــود یــاد تـــازه در عــقــبـــیبــریـن نـهـاد بــود نــام زنــده تــا مــحــشــر
بــمـانـد نـام ســکــنـدر هـزار و پــانـصــد ســالمــصــنـفــات ارســطــو بــه نــام اســکــنـدر
جـهان نـخـواسـت مـرا بـخـت شـاعـری فـرمـودکـه هـیـچ عـقـل نـمـی کـرد احـتــمـال ایـدر
ز بــحــر خــاطـر مـن صـد طـویـلـه در بــرســیـدبه مدح شاه جهان چون شدم سخن گستر
بـدیـن فـصـاحـت شـعـری کـه چـشـم دارد کـوربــدیـن عـبــارت نـظـمـی کـه گـوش دارد کـر
بــدان خــدای کـه در صـنـع خــویـش بــی آلـتبــیــافــریــد بــدیـن گــونــه چــرخ پــهــنــاور
بــه نـور عــلــم کــه دانــا بــدو گــرفــت شــرفبـه ذات حـلـم کـه مـردم بــدو گـرفـت خـطـر
بـه فـیض عـقـل مـجـرد کـه اوسـت مـنبـع خـیربـه لطف نفس مفارق که اوسـت مدفع شـر
بــه نـفـس نـاطـقـه کـو راسـت پــیـل گـردن نـهبـه روح عـاقـلـه کـوراسـت شـیـر فـرمـان بـر
بـــه انــتـــهــای وجـــودات اولــیــن تـــرکـــیــببــه ابـــتــدای مــقــولــات آخــریــن جــوهــر
بـه هول جـنبـش محـشر بـه حق مصحف مجـدبــه ذات ایـزد بـی چـون بـه جـان پـیـغـمـبــر
بـــه اعــتـــقــاد ابـــوبـــکــر و صـــولــت فــاروقبــه تــرسـکـاری عـثـمـان و حـکـمـت حـیـدر
بــه زور رســتــم دســتــان و عــدل نـوشــروانبــه جــاه خــسـرو ســاسـان و مـاتــم نـوذر
بــه خـاک پـای جـهـان شـهـریـار قـطـب الـدیـنکـه هسـت مـفـخـر سـوگـند نـامـها یکـسـر
در ایـن دیـار نـدانـم کـسـی کـه وقـت ســخــنبـه جـای خـصـم مـنـاظـر نـشـنـیـدم هـمـبـر
ز فـضـل خـویش در این فـصـل هرچـه مـی رانمهـر آنـکــســی کــه نـدارد هـمـی مـرا بــاور
اگـر چــنـان کـه درســتــی و راســتــی نـکــنـدخــدای بـــادبــه مــحــشــر مــیــان مــا داور
هـــزار ســــال بــــقـــا بــــاد شـــاه عـــالـــم راکـه هـسـت گـردش گـردون مـلـک را مـحـور
پــریـر وقـت سـحـر چــون نـسـیـم بــاد شـمـالهـمـی رســانـد بــه ارواح بــوی عــنـبــر تــر
سـرم ز خـواب گـران شـد بـه مـن نـمـود هوسخــیـال آن بــت شـمـشـاد قـد نـسـریـن بــر
بـه لطـف گـفـت کـه عـمرت چـگـونه می گـذردنــبــود گــوش دلــت را نــصــیـحــت کــهـتــر
نـگـفـتـمـت کـه مـکـن بــد بــجـای وصـلـت مـنکـه هرکـسـی کـه کـند بـد بـدی بـرد کـیفـر
جـــواب دادم کــای مــاهــروی ســـرد مــگــویکـه کـار مـن شــودی هـرچــه زود نـیـکـوتــر
ولـیـک شــاه بــه فـتــح بــلـاد مـشــغـولـســتنـمـی کـنـد بـه پـرسـتـنـدگـان خـویش نـظـر
بـه مهر گفـت که چـون نیسـتـت بـه کام جـهاندر این هوس مـنـشـین روزگـار خـویش مـبـر
بـــه یــک قــصــیــده غــرا بـــخــواه دســتــوریز بـــارگــاه خـــداونــد تـــاج و زیــنــت و فـــر
بــه شــرم گـفـتــم طــبــعـم نـمـی دهـد یـاریز گـفــتــه تــو اگــر مـدحــتــی بــود در خــور
بـــه نــام دولـــت مــودود شـــاه بـــن زنــگـــیبــیــار و مــردمــی و دوســتــی بــجــای آور
بــه مــدح شــاه بــخــوانـد ایـن قــصــیـده غــراز نـظـم خــویـشــتــن آن رشـک لـعـبــت آزر
***
زهــی بـــقــای تـــو دوران مــلــک را مــفــخـــرخــهـی لـقـای تــو بــســتــان عــدل را زیـور
بــه بــارگـاه تــو حــاجــب هـزار چــون خــاقــانبــه بــزم گـاه تــو چــاکـر هـزار چـون قـیـصـر
ز امـن داشـتــه عـزم تــو پــیـش خـوف سـنـانز عدل سـاخـتـه حـزم تـو پـیش ظـلم سـپـر
زبـــان تــیــغ تــو پـــیــوســتــه در دهــان عــدوســـنــان رمــح تـــو هــمــواره در دل کــافــر
بـــه احــتـــشــام تـــو بـــنــیــاد جـــود آبـــادانبـــه احــتـــرام تــو آثــار بـــخــل زیــر و زبـــر
کـشـیـده رخـت تـو خـورشـید بـر نـطـاق حـمـلنـهـاده تــخـت تــو افـضـال بــر بــسـاط قـمـر
ز وصــف حــلـم تــو بــاشــد بــیـان مـن قـاصــرز نـعـت عـدل تــو گـردد زبــان مـن مـضــطــر
ز نـاچــخ تــو شــود گـاه خــشــم شــیـر نـهـانز خـنـجــر تــو کـنـد وقـت کـیـنـه بــبــر حـذر
شــرف بــه لـطـف هـمـی پــرورد تــرا در مـلـکهــنــر بـــه نــاز هــمــی پـــرورد تــرا در بـــر
دو شـاهزاده کـه هسـتـند از این درخـت سـخـامـــبـــارک و هــنـــری کـــامـــران و نـــام آور
گـزیـده سـیـف الـدیـن اخـتــیـار مـلـک و شـرفسـتـوده عـزالـدیـن آن افـتـخـار عـدل و هـنـر
اسـیر نـاچـخ این گـشـتـه ژنـده پـیلـی مـسـتمـطـیع خـنجـر آن گـشـتـه شـرزه شـیری نر
ســزد ز پــیـکــر خــورشــیـد چــتــر آنــرا طــوقرســد ز شـهـپــر ســیـمـرغ تــیـر ایـن را پــر
ســـخـــای ایــن شـــده ایــام عــدل را قــانــونعــطـــای آن شـــده فــرزنــد جـــود را مــادر
رفــیــع هــمــت ایـن کــرده بــا ســتــاره قــرانبــدیـع دولـت آن گـشــتــه در زمـانـه ســمـر
مـثــال مـلـکـت ایـن فـخــر مـلـکـت سـلـجــوقنــشــان دولــت آن تـــاج دولــت ســـنــجـــر
کــمــال یـافــت بــه دوران مــلــک ایـن دیـهـیـمشــرف گـرفـت بــه اقـبــال عـدل آن افـســر
بــه وقــت کـیـنـه قـضــا در غــلـاف ایـن نـاچــخبــه گـاه حــمـلـه قــدر در نـیـام آن خــنـجــر
هـمـیـشــه در شــرف مـلـک شــادمـان بــادنـدغـلـام وار کـمـر بــسـتـه پــیـش تـخـت پــدر
خـــدایــگــانــا امــیــد داشــت بـــنــده هــمــیکـه در ثــنـای تــو بــر سـروران شـود سـرور
بـــه بـــارگــاه تـــو هــر روز پـــیــشــتـــر گــرددکنون بـه رسم رسن تـاب می شود پـس تر
ز دخــل نـیـسـت مـنـالـی و خــرج او بــی حــدز نـفـع نـیـســت نـشـانـی و وام او بــی مـر
اگــر چــنــانــکــه دهــد شــهــریـار دســتــوریغـــلــام وار دهــد بـــوســـه آســـتـــانــه در
بــه ســوی خــانـه گـرایـد زبــان شــکــر و ثــنـابــه بـــاد مــلــک خــداونــد کــرده دایــم تــر
خــوشــا نـواحــی بــغـداد جــای فـضـل و هـنـرکسـی نشـان ندهد در جـهان چـنان کشـور
ســواد او بــه مــثــل چــون پــرنـد مــیـنــا رنـگهوای او بـه صـفـت چـون نـسـیم جـان پـرور
بـه خـاصـیـت هـمـه سـنـگـش عـقـیـق لؤلؤبــاربـه مـنفـعـت همه خـاکـش عـبـیر غـالـیه بـر
صـبــا سـرشـتــه بــه خـاکـش طـراوت طـوبــیهــوا نــهــفــتــه در آبـــش حــلــاوت کــوثــر
کــنــار دجــلــه ز خــوبــان ســیــم تــن خــلــخمـیـان رحــبــه ز تــرکــان مــاه رخ کــشــمـر
هــزار زورق خــورشــیــد شــکــل بـــر ســر آببـر آن صـفـت کـه پـراکـنـده بـر سـپـهر شـرر
بـه وقـت آنـکـه بـه بـرج شـرف رسـد خـورشـیدبـه گاه آنکـه بـه صـحـرا کـشـد صـبـا لشـکـر
دهـــان لــــالــــه کــــنـــد ابــــر مــــعــــدن لؤلؤکــنـار ســبــزه کـنـد بــاد مـســکـن عــنـبــر
بــه شـبـه بــاغ شـود آسـمـان بـه وقـت غـروببـه شکل چرخ شود بـوستان بـه وقت سحر
بــه وقـت شـام هـمـی ایـن بــدان سـپـارد گـلبــه گـاه بــام هـمـی آن بــدیـن دهـد اخـتــر
بــه رنــگ عــارض خــوبـــان خــلــخــی در بــاغمـیـان ســبــزه درفـشــان شـود گـل احــمـر
شـکـفـتـه نـرگـس بـویـا بـه طـرف لـالـه سـتـانچــنـانـکــه در قــدح گــوهـریـن مـی اصــفــر
ســتــاک لـالـه فـروزان بــدان صــفــت کـه بــودزمـشـک و غـالـیه آکـنـده بـسـدیـن مـجـمـر
نـوای بــلـبــل و طـوطـی خــروش عـکـه و سـارهـمـی کـنـد خــجــل الـحــانـهـای خـنـیـاگـر
بــدیـن لــطــافــت جــایـی مــن از بــرای امـیـدبـه فـال نـیک گـزیدم سـفـر بـه جـای حـضـر
نــمــاز شـــام ز صـــحـــن فـــلــک نــمــود مــراعــروس چــرخ کـه بــنـهـفــت روی در خــاور
بــدان صـفـت کـه شـود غـرقـه کـشـتــی زریـنبــه طــرف دریـا چــون بــگـســلـد ازو لـنـگـر
بــه گـرد گـنـبــد خــضـرا چــنـان نـمـود شــفـقکـه گـرد خـیمـه مـینـا کـشـیـده شـوشـه زر
سـتــارگـان هـمـه چــو لـعـبــتــان سـیـم انـدامبـه سـوک مـهر بـرافـکـنـده نیلـگـون مـعـجـر
بـنـات نعـش همـی گـشـت گـرد قـطـب چـنـانکــه گــرد حــقــه فــیــروزه گــوهــریـن زیـور
بــر آن مـثــال هـمـی تــافــت راه کـاهـکـشــانکه در بـنفشه سـتـان بـرکشیده صف عبـهر
ز تــیــغ کــوه بـــتــابــیــد نــیــم شــب پــرویــنچــنــان کــه در قــدح لــاجـــورد هــفــت دررپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.