ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب ناصرالدین نصرة الاسلام ابو المناقب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
چـــو از دوران ایـــن نـــیـــلـــی دوایـــرزمـــانــه داد تـــرکـــیــب عـــنـــاصـــر
زمین شـد چـون سـپـهر از بـس بـدایعخـزان شـد چـون بـهـار از بــس نـوادر
درخــت مـفــلـس از گـنـج طــبــیـعــتتـــوانــگــر شــد بـــه انــواع جــواهــر
چـــنـــان شـــد بـــاغ کـــز نــظـــاره اوهـمـی خـیـره بــمـانـد چــشـم نـاظـر
زنـــــور دانـــــه نـــــار کـــــفــــــیـــــدهبــبــیــنــد در دل آبــی هــمــی ســر
تـو گـویی بـرگ سـیـب و سـیب الـوانســپــهــرســت و بـــرو اجــرام زاهــر
ز شـــکـــل بــــربـــط و از دســـتـــه اواگــر فـــکـــرت کــنــد مــرد مــفـــکــر
هـمـان هیات کـه از امـرود و شـاخـشبــه خـاطـر انـدرسـت آیـد بــه خـاطـر
اگـــرنــه بـــرج ثـــور و شـــاخ انــگـــوردو مــوجــودنــد از یــک مــایــه صــادر
چــرا پــس خــوشــه انـگــور و پــرویـنیـکــی صــورت پــذیــرفــت از مــصــور
وگــرنــه شــاخــهــا را جـــام نــرگــسبــه بــاغ انـدر شـرابــی داد مـســکـر
چــرا چــونـان کـه مـســتــان شـبــانـهتــوان و ســرنـگــونـســارنــد و فــاتــر
چــمـن را شـاخ چــنـدان زر فـرسـتــادز دارالــضــرب وی پــنــهــان و ظــاهـر
که هر ساعت چمن گوید که هر شاخکف خواجه است با این بخشش و بر
ظــهــیــر دیـن یـزدان بــوالــمــنــاقــبنــصـــیــر مــلـــت اســـلـــام نــاصـــر
کـمـال فــضــل و او بــا فــضــل کـامـلوفـــور عـــلــم و او بـــا عـــلــم وافـــر
بـــه تــقــدیــم قــضــا رایــش مــقــدمبــه تــقــدیـر قــدر حــکــمـش مـدبــر
بــود در پـیـش حـلـمـش خـاک عـاجـلبـود در جـنـب حـکـمـش بــرق صـابــر
بــه کــلــکــش در فــتــوت را خــزایــنبــه طــبـــعــش در مــروت را ذخــایــر
امـــور شـــرع را عـــدلـــش مـــربـــیرمـوز غــیـب را حــلــمــش مـفــســر
نــدارد هـیـچ حــاصــل عــقــل کــلــیکـه نـه در ذهن او آن هـسـت حـاضـر
خــطــابــش مــنــهــی آمــال عــاقــبعـــتـــابـــش داعـــی آجـــال قـــاهــر
ز سـهـمـش گـوئیـا اقـرار حـشـوسـتبــه دیـوانـش انــدرون انـکــار مــنـکــر
دهـد پــیـشــش گـواهـی در مـظــالـمرگ و پـــی بـــر فــجــور مــرد فــاجــر
قـــضـــا تــــاویـــل ســـهـــم او نـــداردحـریـف خـویـش بــشـنـاسـد مـقـامـر
بــر از گــردون تــاســع کــرد مـفــروضز قـــدر او خــــرد گـــردون عــــاشــــر
قــــدر تــــقــــدیـــر قــــدر او نــــدانـــدمــقـــدر کــی بـــود هــرگــز مــقـــدر
ایــــا آرام خـــــاکـــــت در نــــواهــــیو یـــا تـــعـــجـــیــل بـــادت در اوامـــر
بـــیــان از وصــف انــعــام تـــو عــاجــززبـــان از شـــکــر اکــرام تـــو قــاصــر
ره درگــاه تــو گــویـی مــجــره اســتز ســــیـــم ســــایـــلـــت وز زر زایـــر
گــر از جــود تــو گــیـتــی دانـه ســازدبــــه دام او درآیـــد نـــســــر طـــایـــر
ور از لــطــف تــو تـــن مــایــه پـــذیــردچــو روحــش درنـیـابــد حــس بــاصـر
نـــیـــارد چــــون تــــو گــــردون مـــدورنــزایــد چـــون تـــو ایــام مــســـافـــر
بــه فــرمـان بــردن انـدر شــرع مـامـوربــه فــرمــان دادن انــدر حــکــم آمــر
عــمــارت یــافــت از عـــدلــت زمــانــهزمـانـه هـســت مـعـمـور و تــو عـامـر
فــرو خــورد آب عــدلــت آتــش ظــلـمچـنان چـون مار موسی سحـر ساحر
اگــر مــســعــود نــاصــر تــربــیــت دادعـیـاضـی را بــه خـلـعـتــهـای فـاخــر
مــرا آن داد جــاهـت کــان نــدادســتعـیـاضـی را دو صـد مـســعـود نـاصـر
وگــر چــنـد انـدریـن مـدت نـدیـدســتکــســم در خـــدمــتـــت الــا بـــنــادر
بـــه یــاد آن حـــقـــوق مــکــرمــاتـــتزبــانــهــا دارم از خــلــق تــو شــاکــر
وگــر عــمــرم بـــر آن مــقــصـــور دارمبــه آخــر هـم نـمـیـرم جــز مــقــصــر
بـه شـعـر آنـرا مـقـابـل کـی تـوان کـردولـیـکــن شــعــر نـیـکـوتــر ز شــاعــر
چــو خـامـوشـی بــود کـفـران نـعـمـتدر این معنی چـه خاموش و چـه کافر
هــمــیــشـــه تـــا بـــود ارکــان مؤثـــرهــمــیــشــه تـــا بـــودگــردون مؤثــر
چــو ارکــانـت مــبــادا هـیـچ نـقــصــانچــو گــردونــت مــبـــادا هــیــچ آخــر
ز چـــرخــت بـــاد عــمــری در تـــزایــدز بــخــتــت بــاد عــزمــی بــر تــواتــر
بــر احــکـام قـضــا حــکـم تــو قـاضـیبـــر اســـرار قـــدر عـــلــم تـــو قـــادر
سـعـادت هـمـنـشـیـنـت در مـجـالـسهـدایـت هـم حــریـفــت بــر مــنــابــر
تــــرا در شـــرع امـــری بــــاد جـــاریمـرا در شــعــر طــبــعــی بــاد مـاهـر
چــو عــیـدی بــگــذرد تــا عــیـد دیـگـربــه عـیـد دیـگـرت هـر شـب مـبــشـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.