ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح وزیر علاء الدین بوبویه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
چـــــو زیــــر مـــــرکـــــز چـــــرخ مـــــدورنــهـان شــد جــرم خــورشــیـد مــنــور
مــه عــیـد از فــلــک رخــســار بــنــمــودنــه پــیــدایـی تــمــام و نــه مــســتــر
چــو تــیــغ نــاخــنــی بـــر چــرخ مــیــنــاچـو شـسـت مـاهـیـی در بـحـر اخـضـر
در اجـــســـام زمــیــن ســـیــرش مؤثـــروز اجــــرام فــــلــــک ذاتـــــش مؤثــــر
دبـــیــری بـــود از او بـــرتـــر بـــفـــکـــرتچـو فـکـرت بــی نـیـاز از کـلـک و دفـتـر
بــســی اســرار جــزوی کــرده مـعــلــومبــســی احــکــام کــلــی کــرده از بــر
هـــزاران پـــیــکـــر جـــنـــی و انـــســـیز نـــور پــــیـــکــــر او در دو پــــیـــکــــر
بـــتـــی بـــر غـــرفـــه دیــگــر خـــرامــانچــو بــت رویــان چــیـن زیـبــا و دلــبــر
ز فـــرقــش تـــا قــدم در نــاز و کــشـــیز پـــایــش تـــا بـــه ســـر در زر و زیــور
بــه دسـتـی بــربــطـی بــا صـوت مـوزونبــه دیـگـر ســاغـری پــر خــمـر احــمـر
بـــرازوی صــحـــن دیــگــر بـــود خـــالــیچـو لـشـکـرگـاه بـی سـلطـان ولشـکـر
گـمـانـی آمـدم کـانـجــا کـسـی نـیـسـتبــه ظــاهــر از مــجــاور یــا مــســافــر
خـرد گـفـت ایـن حـریـم پـادشـاهـیـسـتبــه شـاهـی بــرتـر از خـاقـان و قـیـصـر
ز عــــدل او هـــمــــی بــــارد هـــوا نــــمز فـــیــض او هــمـــی زایــد زمــیــن زر
چـنان کـامل که نه گرم اسـت و نه سـردچنان عادل که نه خشک است و نه تر
ولــیـکــن دیــدن او نــیــســت مــمــکــنکـه شـب مـمـکـن نـبـاشـد دیـدن خـور
وزیــــن بـــــربـــــود دیــــوانــــی و در ویدلـــاور قـــهــرمــانــی تـــرک اشـــقـــر
بـــه روز جــنــگ بـــا دســتـــان رســتــمبــه پــیـش خــصــم بــا پــیـکـار حــیـدر
درآرد از عــــدم عــــنـــقــــا بــــه نــــاوکبــبــرد خــاصـیـت ز اشـیـا بــه خـنـجــر
بـــرازوی خـــواجـــه چـــونــان مــمــکـــنکـه تـمکـین بـودش از تـمکـین مسـخـر
ز عــونــش از عــنــایــت چـــار عــنــصـــرز سـیـرش بـا سـعـادت هـفـت کـشـور
غـــنـــی و نـــعـــمـــت او دانـــش ودیــنسـخـی و بـخـشـش او حـشـمـت وفـر
وزو بــــر پـــیـــر دیـــگـــر بـــود هـــنـــدیبــزرگ انـدیـشــه ای چــونـان مـعــمــر
کــه ذاتــش داشــت بـــر آرام پــیــشــیکــه زادش بــود بـــا جــنــبــش بــرابــر
وفـــــاق او صـــــلــــاح اهــــل عـــــالــــمخـــلــاف او فـــســـاد کــون و جـــوهــر
خــــیـــالـــات ثــــوابــــت در خــــیـــالـــمچـنـان آمـد هـمـی بــی حـد و بـی مـر
کـه انـدر چــرخ کــحــلـی کـرده تــرکـیـبهـــزاران در و مــــرواریـــد و گــــوهــــر
شــهــاب تــیــزرو چــون بــســدیـن تــیــرگـــذاره کـــرده از پـــیـــروزه مـــغـــفـــر
مــجـــره گـــفـــتـــیــی تـــیــغ گـــهــردارنــهـادســتــی بــزنــگــاری ســپــر بــر
بــــه شـــاخ ثـــور بــــر شـــکـــل ثـــریـــاچـــو مـــرواریــدگـــون بـــار صـــنــوبـــر
بـــنــات الــنــعــش گــرد قــطــب گــردانگـــهـــی از جـــرم زیـــر و گـــاه از بــــر
چـــــو گــــرد مــــرکــــز رای خــــداونــــدقــــــــــضــــــــــای ایـــــــــزد دادار داور
وزیــر مـــلـــک ســـلـــطـــان مـــعـــظـــمنـــصـــیـــر دیــن یــزدان و پـــیــمـــبـــر
جــهـان حــمــد مــحــمـود آنـکــه از جــاهجـهان حـمـدش گـرفـت از پـای تـا سـر
مؤخــــر عــــهـــد و در دانـــش مـــقـــدممــقــدم عـــقــل و در رتـــبـــت مؤخـــر
بـــه جـــنــب رایــش اجـــرام ســـمــاویچـــو بـــا خــورشــیــد اجـــرام مــکــدر
نـــه اوج قـــدر او را هـــیــچ پـــســـتـــینــه بــحــر طــبــع او را هــیـچ مــعــبــر
نــدارد عـــقــل بـــی عــونــش هــدایــتنـگـیـرد بــاز بــی ســعــیـش کــبــوتــر
یــقــیــنــی چـــون گــمــان او نــبـــاشــدنــبـــاشـــد دیــده احـــوال چـــو احـــور
بــه وهـمـش قـدرت آن هـسـت کـز دهـربــــگـــردانـــد بــــد و نـــیـــک مـــقـــدر
بــه قـدرش قـوت آن هـســت کـز سـهـمکــشــد پــیـش قــضــا ســد ســکـنـدر
کفش بحرست و موجش جود و بخششخطش تارست و پـودش مشک و عنبـر
اگــرنــه نــهــی کــردســتـــی ز اســرافخـدای و نـهـی او نـهیی اسـت مـنـکـر
ز افـــراط ســـخــــای او شـــدســــتــــیجــهـان درویـش و درویـشــی تــوانـگـر
ســمــوم قــهــرش انــدر لــجـــه بـــحـــرنــســیــم لــطــفــش انــدر شــوره بــر
بــــرآرد از مــــســــام مــــاهـــی آتــــشبــــرآرد از غـــبــــار تــــیـــره عــــرعــــر
نــه بـــا آرام حــلــمــش خــاک را صــبـــرنــه بـــا تــعــجــیــل امــرش بــاد را پــر
بــه جــنـب آن خــفــیـف، اثــقــال مـرکــزبـه پـیـش این کـسـل، اعـجـال صـرصـر
گـرش بــهـتــان نـهـد خــصـم بــدانـدیـشورش عـصــیـان کـنـد چــرخ ســتــمـگـر
لـــعـــاب آن شــــود چــــون آب افـــیـــوننـجــوم ایـن شــود چــون جــرم اخــگـر
اگـــرنـــه کــــلـــک او شــــد نـــاف آهـــووگــــرنـــه طــــبــــع او شــــد ابــــر آذر
چــــرا بــــارد بــــه نـــطــــق آن در دریـــاچـرا سـایـد بـه نـوک ایـن مـشـک اذفـر
در ایـن جــنـبــش اگـر جــز قــوت نـفــسفــلــک را عـــلــتـــی یــابـــنــد دیــگــر
نــــظــــام کــــار او بــــاشــــد کــــه او راهــمــی از بـــاخــتــر تـــازد بـــه خــاور
ایــا طــبـــع تـــو بـــر احـــســان مــوفــقو یــا بـــخــت تـــو بـــر اعــدا مــظــفــر
تـویـی آن کـس کـه گـر کـوشـی، بــرآریبـه قـهر از صـبـح عـالـم شـام محـشـر
تـویـی آن کـس کـه گـر خـواهـی بــرانـیبــــه لـــطـــف از دود دوزخ آب کـــوثـــر
نـــیــاوردســـت پـــوری بـــهـــتـــر از تـــوجـــهـــان از نـــه پــــدر وز چـــار مـــادر
تــو عــقــلــی بـــوده ای در بـــدو ابـــداعهــدایــت را چـــنــان لــابـــد و درخـــور
کــه جــز نـور تــو تــااکــنـون نــبــودســتهـیـولــی را بــه صــورت هـیـچ رهــبــر
زمـــیـــن پــــیـــش وقـــار تـــو مـــجـــوفجــهــان پــیــش کــمــال تــو مــحــقــر
خـــرد جـــز در دمـــاغ تــــو شـــمـــیـــدهســـخـــن جـــز در ثـــنــای تـــو مـــزور
تــو بــیـش از عــالــمـی گــرچــه درویـیچــو رمــز مــعــنــوی در لــفــظ ابـــتـــر
کـــنـــد بـــا لـــطـــف تـــو دوران گـــردونچــنـان چــون بــا ســمـنـدر طــبــع آذر
بــود بـــا تــو هــدر وســواس شــیــطــانچــنـان چــون بــا پــســر تــعــلــیـم آزر
حــوادث چــون بــه درگــاهـت رســیـدنـدنـزایـد بــیـش از ایـشـان فـتــنـه و شـر
کــه شــب را تــیـرگــی چــنـدان بــمـانـدکــه رخ پــیـدا کــنــد خــورشــیـد ازهـر
جــهـان از فـتــنـه طــوفـانـســت و در ویپــنـاه و حــلـم تــو کــشــتــی و لـنـگـر
اگـــر پـــیــروزیــی بـــیــنــی ز خـــود دانبــــزیــــر دور ایــــن پــــیــــروزه چــــادر
وگــر مـن بــنـده را حــرمـان مـن داشــتدو روز از خـدمـتــت مـهـجـور و مـضـطـر
چــو دارم حــلــقــه عــهــد تــو در گــوشبـه یک جـرمم مزن چـون حـلـقـه بـر در
تــــو مـــخــــدوم قـــدیـــمـــی انـــوری راچــنـان چـون بــوالـفـرج را بــوالـمـظـفـر
مــرا درگــاه تــو قــبــلــه اســت و در ویاگـر کـفـران کـنـم چــه مـن چــه کـافـر
نمـی گـویم کـه تـقـصـیری نـرفـتـه اسـتدریــن مــدت کــه نــتـــوان کـــرد بـــاور
ولــیــکــن اخـــتـــیــار مــن نــبـــودســتکــه مــجــبــور فــلــک نــبــود مــخــیـر
از ایــن بـــی پـــا و ســـر گــردون گــردانبــه ســرگــردانــیـی بــودســتــم انــدر
کــه گــر تــقــریــر آن بـــودی در امــکــانزبــــانـــم انـــدکـــی کـــردی مـــقــــرر
بــه ابـــرامــی کــه دادم عــذر نــه زانــکبــود گــســتــاخ تــر دیــریــنــه چــاکــر
هـمـیـشــه تــا بــود دی پــیـش از امــروزهــمــیــشـــه تـــا بـــود دی بـــعــد آذر
هـــمـــه آذرت بــــا دی بــــاد مـــقــــرونهــمــه امــروز از دی بـــاد خــوشــتـــر
بـــه هــر چـــت رای بـــگـــرایــد مــهــیــابــه هــر چــت کــام روی آرد مــیــســر
حــســاب عــمــر تـــو چـــون دور گــردونبــه تــکــراری کــه ســر نــایــد مــکــرر
چــنـان چــون مـرجــع اجــزا ســوی کــلچــو کــان بـــادســت رادت مــرجـــع زر
نــکــوخــواهـت نــکــونــام و نـکــوبــخــتبــدانــدیــشــت بــدآیـیــن و بــداخــتــر
هــمـــه روزت چـــو روز عـــیــداضـــحـــیهـمـه ســالـت نـشـاط جــام و سـاغـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.