ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح دستور ناصرالدین طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
زهـی دســت وزارت از تــو مــعــمـورچــنـان کـز پــای مـوســی پــایـه طــور
زهـی مــعــمــار انــصــاف تــو کــردهدر و دیـــوار دیــــن و داد مــــعــــمــــور
قـضـا در مـوکـب تــقـدیـر نـفـراشــتز عــزمــت رایـتــی الــا کــه مــنــصــور
قــدر در ســکــنـه ایـام نــگــذاشــتز عـدلـت فـتــنـه ای الـا کـه مـســتــور
تـــو از عــلــم اولــی وز فــعــل آخــرچـه جـای صاحـبـست و صدر و دستـور
تـو پـیـش از عـالـمـی گـرچـه دروییچـــو رمــز مــعــنــوی در کــســوت زور
حــقـیـقــت مـردم چــشــم وجــودیبــنــامــیــزد زهــی چــشــم بــدان دور
ســـمــوم قــهــرت از فـــرط حـــرارتمــزاج مــرگ را کـــردســـت مـــحـــرور
نـســیـم لـطـفـت ار بــا او بــکـوشـدنــهــد در نــیـش کــژدم نــوش زنــبــور
تــوانــد داد پــیــش از روز مــحــشــرقـضـا در حـشـر و نشـر خـلـق مـنشـور
به سعی کلک تو کز خاصیت هستصـــریــرش را مـــزاج صـــدمـــت صـــور
اگـر جــاه رفـیـعـت خــود نـکـردسـتبه عمر خود جز این یک سعی مشکور
که بر گردون به حسبـت سایه افکندازو بــس خــدمــتــی نــادیــده مــبــرور
تـمـامسـت اینکـه تـا صـبـح ابـد شـدهم از معروف و هم خـورشـید مشـهور
تـرا این جـاه قـاهـر قـهـر مـا نـیسـتکـه قـهـرش مـرگ را کـردسـت مـقـهور
حـسـودت را ز بـهر طـعـمـه یک چـنداگـــر ایـــام فـــربــــه کـــرد و مـــغـــرور
هـــمـــان ایـــام دولـــت روز روشـــنبــرو کـرد از تــعـب شــبــهـای دیـجــور
جــهــانــداری کــجـــا آیــد ز نــااهــلســـقــنــقــوری کــجـــا آیــد ز کــافــور
خــداونـدا ز حــسـب بــنـده بــشـنـوبـه حـسـبـت بـیت ده مـنظـوم و منثـور
اگر من بـنده را حـرمان همی داشتدو روز از خـدمـتــت مـحـروم و مـهـجـور
تـــو دانـــی کـــز فـــرود دور گـــردونمـخـیـر نـیـسـت کـس الـا کـه مـجـبـور
بـه یک بـد خـدمـتـی عـاصـی مـدانمکـــه در اخـــلــاص دارم حـــظ مــوفـــور
چـو مرجـع بـا رضـا و رحـمـت تـسـتبـه هـر عـذرم کـه خـواهـی دار مـعـذور
گــرم غــفــران تــو در ســایـه گــیـردخــود آن کــاری وبــد نــور عــلــی نــور
وگـر بــا مـن بـه کـرد مـن کـنـی کـاربـه طـبـعـت بـنـده ام وز جـانـت مـامـور
بــیـا تـا کـج نـشـیـنـم راسـت گـویـمکــه کــژی مـاتــم آرد راســتــی ســور
مــرا الــحــق ز شــوق خــدمــت تــودل غـــمــنــاک بـــود و جـــان رنــجـــور
یکـی زین کـارگـیران گـفـت مـی دانکــه بــحــرآبــاد دورســت از نـشــابــور
چــو انـدر مـوکــب عــالـی نـرفــتــیمـرو راهـیـسـت پــر تــرکـان خـون خـور
یکـی در کـف قـلـج سـرهـال و تـازانیکی بـرکف قـدح سـرمسـت و مخـمور
صـفـی الـدین موفـق هم نرفـتـسـتوز آحـــاد حـــریــفــان چـــنــد مــذکــور
مرا از فسـخ ایشـان فسـخ شد عزمچــو انـگـوری کــه گـیـرد رنـگ از انـگـور
الـا تــا هـیـچ مـقــدورســت و کــایـنکـه اندر لـوح مـحـفـوظـسـت مسـطـور
مـــبـــادا کـــایــن از تـــاثـــیـــر دورانبــه گـیـتـی بــی مـرادت هـیـچ مـقـدور
ســپــهـر از پــایـه قـصــر تــو قــاصــرزمــان بــر مــدت عــمــر تــو مـقــصــور
تــرا مـلـک سـلـیـمـان وز سـلـیـمـیعــــدوت انـــدر ســــرای دیـــو مـــزدورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.