ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدر اجل ضیاء الدین منصور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بـه رنـج حـاسـد و بــدخـواهـت آسـمـان شـادانمـدام دشـمـن و بــدگـوت ز اخـتــران رنـجــور
رییـس مـشـرق و مـغـرب ضـیـاء الـدین مـنـصـورکه هسـت مشـرق و مغرب ز عـدل او معمور
بــه اصــطــنــاع بــیـاراســت دســتــگــاه وجــودبـــه اســتــنــاد بـــیــفــزود پــایــگــاه صــدور
ســــپــــهـــر قــــدری کـــانـــدر ازای قــــدرت اوشــکــوه گــردون دونـســت و روز انــجــم زور
گـرفــتــه مـکــنـت او عــرصــه صــبــاح و مـســابــبــســتــه طــاعـت او گـردن صــبــا و دبــور
نــوایــب فـــلـــکـــی در خـــلـــاف او مــضـــمـــرســـعــادت ابـــدی بـــر هــوای او مــقــصـــور
قـــضـــا نـــســـازد کـــاری ز عـــزم او پـــنــهــانقـــدر نـــدارد رازی ز حــــزم او مـــســــتــــور
فـضـالـه ســخــطـش نـیـش گـشـتــه بــر کـژدمحــلـاوت کـرمـش نـوش گـشــتــه بــر زنـبــور
تــوان گــریـخــت اگــر حــاجــت اوفــتــد مـثــلــابــه پـشـتـی حـرم حـرمـتـش ز سـایـه و نـور
زهــی مــوافــق احـــمــام تـــو زمــیــن و زمــانخـهـی مـتـابـع فـرمـان تـو سـنـیـن و شـهـور
مــجــاهـدان نــفــاذ تــو هـمــچــو بــاد عــجــولمـجــاهـزان وقـار تــو هـمـچــو خــاک صــبــور
بـه جـود اگـرچـه کـفـت همچـو ابـر معـروفـسـتبـه لاف هرزه چـو رعـدت زبـان نشـد مشـهور
کـف تــو قـدرت آن دارد ارچــه مـمـکـن نـیـسـتکـــه خـــلــق را بـــرهــانــد ز روزی مــقـــدور
چـه چـشـمهاسـت کـه آن نیسـت از مکـارم تـوزهی کریم بـه واجـب که چـشم بـد ز تـو دور
بــه تــیـغ قـهـر تــو آنـرا کـه سـخـتــه کـرد قـضـاچـو وحـش و طـیر نیابـد بـه نفـخ صـور نشـور
بــه آب لـطــف تــو آنـرا کـه تــشــنـه کـرد امـیـدســپــهـر بــرشـده نـنـمـایـدش سـراب غـرور
بـــــزرگــــوارا مــــن خــــادم و تــــوابـــــع مــــنهـمـیـشـه جــفـت نـفـیـریـم از جـهـان نـفـور
مــرا نـه در خــور ایـام هـمــتــی اســت بــلــنـدهــمــی بـــه پــرده دریــدن نــداردم مــعــذور
مـرا نـه در خـور احـوال عـادتــی اسـت جــمـیـلهـمـی بــه راز گـشـادن نـبــاشـدم دسـتــور
زمـانـه هـرچــه بــزایـد بــه عـرصــه نـتــوان بــردکـه مـادریسـت فـلـک بـر بـنات خـویش غـیور
مــرا فـــلـــک عـــمــلـــی داد در ولـــایــت غـــمکـه دخـل آن نـپـذیـرد بــه هـیـچ خـرج قـصـور
به خیره عزل چه جویم که می رسد شب و روزبــه دسـت حـادثــه مـنـشـور در دم مـنـشـور
من از فـلک بـه تـو نالم که از دشـمن و دوسـتچو از فلک به مصیبت همی رسند و به سور
هـمــیـشــه تــا کــه کــنــد نـور آفــتــاب فــلــکزمـانـه تـیره و روشـن بـه غـیـب و بـه حـضـور
شـبــت چــو روز جــهـان بــاد و روز دشـمـن تــوز گـرد حــادثــه تــاریـک چــون شــب دیـجــور
حــســاب عــمـر حــســود تــرا اگــر بــه مــثــلزمـانه ضـرب کـنـد بـاد همـچـو ضـرب کـسـور
***
بــضـیـاء دولـت و دیـن خـواجــه جــهـان مـنـصـورکـه هسـت عـالـم فـانـی بـه ذات او مـعـمـور
بـــه کــلــک بـــیــاراســـت پـــیــشــگــاه هــنــربـــه جــاه قــدر بـــیــفــزود پـــایــگــاه صــدور
بــه پــیـش عـزمـت خـاک کـثــیـف بــاد عـجــولبـه پـیـش حـلـمـش بـاد عـجـول خـاک صـبـور
بـه جـنس جـنس هنـر در جـهان تـویی مـعـروفبـه نـوع نوع شـرف در جـهان تـویی مـشـهور
بـه جـود قـدرت آن داری ارچـه مـمـکـن نـیـسـتکــه خـــلــق را بـــرهــانــی ز روزی مــقــدور
تـو آن کـسـی کـه کـنـد پــاس دولـتـت بــه گـروز چــشــم خــانــه بــاز آشــیـانـه عــصــفــور
بــه نـزد بــرق ضــمــیـرت پــیـاده بــاشــد فــرقبــه پــیـش رای مـنـبــر تــو سـایـه گـردد نـور
صــــفـــای طـــبــــع تــــو بــــفـــزود آب آب روانمــســیــر امــر تــو بــربــود گــوی بـــاد دبــور
عــبــارت تــو چــرا شــد چــو گــوهـر مــنــظــومکــتــابـــت تــو چــرا شــد چــو لؤلؤ مــنــثــور
بــه تــیـغ کـره تــو آنـرا کـه کـشــتــه کـرد اجــلخــدای زنـده نـگــردانـش بــه نـفــخــه صــور
بــه آب رفــق تــو آنــرا کــه تــشــنـه کــرد امــلســپــهـر بــرشـده نـنـمـایـدش سـراب غـرور
بــــزرگــــوارا مــــن بــــنــــده و تــــوابــــع مــــنهـمـیـشــه جــفــت نـفـیـرم از جــهـان نـفـور
مـرا نـه در خــور احــوال عــادتــیـســت حــمـیـدهـمـی بــه راز گـشـادن نـبــاشـدم دسـتــور
مــرا نــه در خــور ایــام هــمــتــیـســت بــلــنــدهــمــی بـــه پــرده دریــدن نــداردم مــعــذور
زمـانـه هـرچــه بــپــوشــد نـهـان بــنـتــوان کـردکــه روزگــار بـــود در بـــنــات دهــر قـــصـــور
مــرا فـــلـــک عـــمــلـــی داد در ولـــایــت غـــمکـه دخـل آن نـپـذیـرد بــه هـیـچ خـرج قـصـور
به خیره عزل چه جویم که می رسد شب و روزبـه دسـت حـادثـه مـنـشـور بـر سـر مـنشـور
من از فلک بـه تو نالم که از تو دشمن و دوستچو از فلک به مصیبت همی رسند و به سور
هـمـیـشـه تـا بــخـروشـد بـه پـیـش گـل بـلـبـلهـمـیشـه تـا بـسـراید بـه پـیش مـل طـنـبـور
نـصـیـب دشـمـنـت از گـل هـمـیـشـه بــادا خـارمـذاق حــاسـدت از مـل هـمـیـشـه بــادا دور
حــسـاب عـمـر بــدانـدیـش بــدسـگـال تــو بــادهمیشـه قابـل نقصان چـنان که ضرب کسـور
ز بــیـم پــیـکـر خــصــمـت چــو پــیـکـر مـرطـوبز رشــک گـونـه دشـمـن چــو گـونـه مـحــرور
سـفـیـد چــشـم حـسـود تــو چــون تــن ابــرصسـیـاه روز حــسـود تــو چــون شـب دیـجــور
لــگــام حـــکـــم تـــرا کـــام کـــام بـــرده نــمــازچــو طـوق طـوع تــرا گـردن وحــوش و طـیـورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.