ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب ناصرالملة والدین ابوالفتح طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای ز رای تـو مـلـک و دین مـعـمـورشــب ایــن روز و مــاتـــم آن ســور
حــــامـــل حــــرز نـــامـــه امــــرتصـــــادر و وارد صـــــبـــــا و دبـــــور
دولــت تـــو چــو ذکــر تــو بـــاقــیرایــت تـــو چــو نــام تــو مــنــصــور
کـلـک تــو شـرع مـلـک را مـفـتــیدســت تــو گــنــج رزق را گــنـجــور
ســد حـــزم تـــرا مــتـــانــت قــافنـــور رای تــــرا تــــجــــلـــی طـــور
شــاکــر حــفــظ ســایــه عــدلــتســاکـن و ســایـر وحــوش و طـیـور
حــرم حــرمــت تـــو شــایــد بـــودکــه مــفــری بــود ز ســایــه و نــور
کـــرم از فـــیــض دســـتـــت آوردهدر جـــهــان رســم رزق را مــقــدور
هـرکـجــا صـولـتــت فـشــرده قـدمزور بــــازوی آســـمـــان شـــده زور
فــتــنـه را از کــلـاه گــوشــه جــاهکــرده در دامــن فـــنــا مــســـتـــور
دادی از روزگـار دشـمـن و دوسـتروز و شـب را جـهـان مـاتـم و سـور
بــــا روای تــــو روز نـــامــــعــــروفبـــا وقـــوف تـــو راز نــامــســـتـــور
بــوده آنـجــا کـه ذکــر حــامـل ذکـرهــمــه آیـات شــان تــو مــشــهـور
آســمــانـی کــه در عــنـاد وغــلــوهیچ خـصـم تـو نیسـت جـز مـقـهور
آفــتــابــی کــه در نــظــام جــهـانهـیچ سـعـی تـو نـیسـت مـشـکـور
نـه قـضــایـی کـه در مـصــالـح کـلمــنـشــی رای تــو دهـد مـنـشــور
عــزم تــو تــوامــان تــقــدیــرســتکــه نــبـــاشــد درو مــجــال فــتــور
گــــر دهــــد در دیــــار آب و هــــوامـــهـــدی عـــدل تـــو قـــرار امـــور
جـوشـن کـیـنـه بــرکـشـد مـاهـیکــمـر حــمـلـه بــگــســلــد زنـبــور
هرچـه در سـلک حـل و عقد کشدکـلـکـت آن عــالـمـی بــدو مـعـمـور
یــا بـــود کــنــه فــکــرت خـــســرویــا بـــود ســر ســیــنــه دســتـــور
مـوقـف حـشـر چـیسـت بـارگـهـتدر او در صــــریـــر نــــایــــب صــــور
کــز عــدم کـشــتــگـان حــادثــه رامـتـسـلـسـل همی کـند مـحـشـور
دامـنـت گـر سـپــهـر بــوسـه دهـدنــنــشـــیــنــد بـــرو غـــبـــار غــرور
بــه خــدای ار بــه مـلـک کـون زنـدقـــلــزم هــمــت تـــو مــوج ســـرور
گـرچــه انـدر سـبــای حــضـرت تــوبـــاد و دیــونــد مــســـرع و مــزدور
نـشــود هـوش تــو ســلـیـمـان واربــه چــنــان بـــار نــامــهــا مــغــرور
نــشــو طــوبـــی نــه آن هــوا داردکــه تـــغـــیــر پـــذیــرد از بـــاحـــور
طـبـع غوره اسـت آنکه رنگ رخـشبـــه تـــعـــدی بـــگـــردد از انــگـــور
نفـس تـو معـتـدل مزاجـی نیسـتکــز تـــف کــبـــریــا شــود مــحــرور
رو کــه کــامـلــتــر از تــو مـرد نـزادمـــادر دهـــر در ســــرور و شــــرور
لــاف مـردی زنـد حــســود ولــیـکنــام زنـگــی بــســی بــود کــافــور
مـعـتــدل جــاه بــادی از پــی آنـکبــه بـــقــا اعــتــدال شــد مــذکــور
ای بــــقــــای تــــرا خــــواص دواموی عــــطــــای تــــرا لـــزوم وفـــور
وانکه من بـنده بـوده ام نه بـه کـاممــدتــی دیــر از ایـن ســعــادت دور
ویـن کـه در کـنـج کـلـبـه ای امـروزبــر فـراق تــوام چـو سـنـگ صـبــور
تـا بـدانـی کـه اخـتـیـاری نـیـسـتخــود مـخــیـر کـجــا بــود مـجــبــور
بـه خـدایی کـه از مـشـیت اوسـترنــج رنــجـــور وشـــادی مــســـرور
کـه مـرا در همـه جـهان جـانیسـتوان ز حــرمــان خــدمــتــت رنـجــور
از چـنین مجـلس ای نفیر از بـخـتتــا چــرا داردم هــمــیـشــه نــفــور
ای دریــغــا اگــر بـــضـــاعــت مــنعــیــب قــلــت نــداردی و قــصـــور
تا از این سان که فرط اخلاصیستخــط قــربــت بــیــابــمــی مــوفــور
تـا ز عـمـر آن قـدر کـه مـایه دهـنـدکــنـمـی بــر ثــنـای تــو مــقــصــور
گرچـه زانجـا که صـدق بـندگیسـتنـیـسـتــم نـزد خـویـشـتــن مـعـذور
چــه کــنــم در صــدور اهــل زمــانای بـــســاط تـــو بـــرده آب صــدور
سـخــنـم دلـپــذیـرتــر ز لـقـاســتغـیـبــتــم خـوشـگـوارتــر ز حــضـور
حـال من بـنده در مـمـالـک هسـتحــال آن یــخ فــروش نــیــشــابــور
از چــه بــرداشـتــم حــسـاب مـرادکان نشد چون حساب ضرب کسور
چـون صـدف تـا کـه یک نفـس نزنمبـــا کــلــامــی چـــو لؤلؤ مــنــثـــور
هر دری نـیسـتـنـم چـو گـربـه رسشاید ار نیستـم چـو سگ سـاجـور
ســــگ قـــصــــاب حــــرص را ارزداسـتــخـوان ریـزه بــر قـفـا سـاطـور
جــرعــه جــام جــود اگــر بــخــورمنــکـــنــد درد مــنــتـــم مــخـــمــور
مــرد بـــاش ای حـــمــیــت قــانــعخـــاک خـــور ای طـــبـــیــعــت آزور
پــادشــاهـم بــه نـطـق دور مـشـوشــو بــپــرس از قـصــایـد دســتــور
آمـدم بــا سـخــن کـه نـتــوان کـرداز جـــوال شـــره بـــرون طـــنــبـــور
دخــتـــرانــنــد خـــاطــرم را بـــکــرهـمـه بـاشـکـل و بـاشـمـایـل حـور
در شـــبـــســـتـــان روزگــار عــزبدر مــلــاقــات و انــبـــســاط حــذور
هـمـه را عـز و نـسـبــت تــو جـهـازهـمـه بـر نـقـش و سـایه تـو غـیـور
درنـگــر گـر کــرای خــطــبــه کــنـدمـکــن از الـتــفــاتــشــان مـهـجــور
ای بـجـایـی کـه هـرچـه تـو گـوییشـد بــر اوراق آســمـان مـســطـور
نظـری کـن بـه مـن چـنـانکـه کـنندتــا بــدان تــربــیـت شــور مـنـظــور
تــا فــلــک طــول دهــر پــیـمــایــدبــه ذراع ســنـیـن و شـبــر شـهـور
از ســنــیـن و شــهـور دور تــو بــادطــــول ایـــام و امــــتــــداد دهــــور
روز اقــبــال تــو چــو دور ســپــهــرجــاودان فــارغ از حــجــاب ظــهــور
شـب خـصـم تـو تـا بـه صـبــح آبــدچـون شـب نـیم کـشـتـگـان دیجـور
ســخــنـت حــجــت و قـضـا مـلـزمقـــلــمــت آمــر و جـــهــان مــامــورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.