ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ابــشـروا یـا اهـل نـیـشــابــور اذا جــاء الـبــشـیـرکــانـدر آمــد مـوکــب مـیـمـون مــنـصــور وزیـر
مـوکــبــی کـز فــر او فــردوس دیـگـر شــد زمـیـنمـوکـبــی کـز گـرد او گـردون دیـگـر شـد اثــیـر
موکـبـی کز طـول و عـرضـش منقـطـع گردد گمانموکـبـی کـز موج فـوجـش منهزم گـردد ضـمیر
مـوکـب صــدر جــهـان پــشــت هـدی روی ظــفـرصاحب خسرو نشان دستور سلطان دار و گیر
نـاصــر دنـیـی و دیـن بــوالـفــتــح کـز بــدو وجــودرایتـش را فـتـح لـازم گـشـت و نـصـرت نـاگـزیر
طـاهـر طـاهـرنـسـب صـاحـب کـه حـکـم شـرع رادر ازای عــرق پـــاک اومــحــیــط آمــد غــدیــر
آنــکـــه آمـــد روز بـــاســـش رایــض ایــام تـــنـــدآنکـه شـد بـخـت جـوانش حـامـی گـردون پـیر
هـرکـجــا حــزمـش کـنـد خـلـوت زمـانـه پــرده دارهرکجـا عـزمش دهد فـرمان قضـا فـرمان پـذیر
کـرده هـرچ آن در نـفـاذ امـر گـنـجــد جــز ســتــمیـافـتـه هـرچ آن بــامـکـان انـدر آیـد جـز نـظـیـر
آن کـنـد بــا عـافـیـت عـدلـش کـه بـاران بـا نـبـاتوان کـند بـا فـتـنه انصـافـش که آتـش بـا حـریر
چیست از فخر و شرف کان وصف ذاتی نیستـشآن زوایـد کـز نـظــام و فـخــر دارد خــود مـگـیـر
وجــه بــاقـی خــواســت عــمـر او ز دیـوان قــضــابـر ابـد بـنوشـت و الـحـق بـود مقـداری قـصـیر
وجــه فــاضــل خــواســت جــود او ز دیــوان قــدربـر جـهان بـنوشت و الحـق بـود اقطاعی حقیر
گـر ز دسـت او بـیـفـتـد بــر فـلـک یـک فـتـح بــابدود آتـش هـمـچـنـان بـاران دهـد کـابـر مـطـیر
ای تـرا در حـبـس طاعت هم وضـیع و هم شـریفوی تـرا در تـحـت منت هم صـغـیر و هم کـبـیر
ســایـه عـدل تــو شـامـل بــر فـراز و بــر نـشـیـبمـنـهـی حــزم تــو آگـاه از قــلـیـل و از کــثــیـر
در خــمــیــر طــیــنــت آدم بــه قــوت مــایـه بــودعـنصـر تـو ورنه تـا اکـنون بـمـاندسـتـی فـطـیر
زاب رویـت پــخــتــه شــد نـان وجــودش لــاجــرمصانع از خـاکش بـرون آورد چـون موی از خـمیر
هـرکـه در پــیـمـان تــوده تـو نـبــاشـد چـون پــیـازانــتـــقــام روزگــارش داد در لــوزیــنــه ســیــر
تــخــت کـردار آسـمـان بــر چــار ارکـان تــکـیـه زدز ابــتــدای آفـریـنـش تــا تــرا بــاشــد ســریـر
چـون نکردی التـفـاتـی در سـفر شـد سـال و ماهتـا بـه دارالملک وحـدت بـو کزو سـازی سـفـیر
بــفـســرد گـر صـرصـر قـهـرت بــه گـردون بــگـذردآفــتــاب از شــدت او هـمــچــو آب از زمـهـریـر
دوش زنـدان بـان قـهرت را همـی دیدم بـه خـوابمـرگ را دسـتـار بـر گـردن همـی بـردی اسـیر
گفتم این چه؟ گفت دی در پیش صاحب کرده اندســاکـنـان عـالـم کـون و فـســاد از وی نـفـیـر
شــکــل در گـاه رفــیـعــت را دعــا کــرد آســمـانشکل او شـد افضل الاشکال و هو المسـتـدیر
رنـگ رخــســار ضــمـیـرت را ثــنـا گـفــت آفــتــابلـون او شـد احـسـن الـالوان و هو الـمسـتـنیر
صـاحـبـا مـن بـنده را آن دسـت بـاشـد در سـخـنای بـه تـو دست وزارت چون سپـهر از مه منیر
کــز تـــواتـــر در ثـــنــای تـــو نــیــاســایــد دمــیخــاطــر مـن از تــفــکــر خــامـه مـن از صــریـر
اینک زحمت کم کنم نوعی ز تـشویر است از آنکنقدهای بـس نفایه است آن و ناقد بـس بصیر
گرچـه در شـکـر تـو چـون سـوفـار تـیرم بـی زبـاندارم از انـعــام تــو کــاری بــنـامـیـزد چــو تــیـر
عشق این خـدمت مرا تـا حـشر شد همراه جـانزانـکـه آمـد زابــتـدا بــا گـوهـرم هـمـراه شـیـر
تــا نــبــاشــد آســمــان را هــیـچ مــانــع از مــدارتـا نـبـاشـد اخـتـران را هـیـچ قـاطـع از مـسـیر
در بــد و نـیـک آســمـان را بــاد درگـاهـت مـشــاردر کـم و بـیش اخـتـران را بـاد فـرمانت مشـیر
اشـک بـدخـواهـت ز دور آسـمـان هـمـچـون بـقـمروی بــدگـویـت ز جـور اخـتـران هـمـچـون زریـر
چـشم این دایم سـفید از آب حـسـرت همچـو قارروی آن دایم سـیاه از دور مـحـنت همـچـو قـیر
قـامـت ایـن از حــوادث کـوژ چــون بــالـای چــنـگنــــالــــه آن از نــــوایــــب زار چــــون آواز زیـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.