ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدر معظم کمال الدین مسعود عارض

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
زهـی ز بــارگـه مـلـک تــو ســفـیـر ســفـیـرزمـان زمـان سـوی این بـنده غـریب اسـیر
زهــی بــنــان تــو تــوجــیــه رزق را قــانــونخـهـی بــیـان تـو آیـات مـلـک را تــفـسـیـر
بــه ظـل جــاه تــو در پــایـه ســپــهـر نـهـانبـه چـشـم جـود تـو در مـایه وجـود حـقـیر
نـوال دسـت تــو بــطـلـان مـنـت خــورشـیـدنـســیـج کـلـک تــو عـنـوان نـامـه تــقـدیـر
بـه سعی نام تـو شد فال مشتـری مسعودز عـکـس رای تـو شـد جـرم آفـتـاب مـنـیر
گـه نـفــاذ زهـی فــتــنـه بــنـد کـارگـشــایگـه وقـار زهـی جــرم بــخــش عـذرپــذیـر
کــنــد روانــی حــکــم تـــو بـــاد را حــیــراندهـد شـمـایـل حـلـم تـو خـاک را تـشـویـر
که بود جز تو که در ملک شاه و ملک خدایهرآنچه جـست ز اقبـال یافت جـز که نظیر
بــر آســتــانــه قــدرت قــضــا نـیـارد گــفــتکه جست باد گمان یا نشست گرد ضمیر
ســمـوم حــادثــه از خــصـمـت ار بــگـردانـدپـیاز چـرخ که در جـنب قـدر تـسـت قـصـیر
بــه انـتـقـام تـو نـشـگـفـت اگـر قـضـا و قـدربـهانـه جـوی بـه لـوزینه در دهنـدش سـیر
فــکــنــد رای تــو در خــاک راه رایــت مــهــرنـبـشـت کـلـک تـو بــر آب جـوی آیـت تـیـر
صـریـر کـلـک تـو در حـشـر کـشـتـگـان نـیـازز نـفــخ صــور زیـادت هـمـی کـنـد تــاثــیـر
بــــزرگـــوارا در حـــســـب حـــال آن وعـــدهکه شـد بـه عون تـو بـیرون ز عقده تـاخـیر
بـه وجـه رمز در این شعر بـیتـکی چـندستکـه از تـامـل آن هـیچـگـونـه نـیسـت گـزیر
ســزد ز لـطــف تــوگـر اســتــمـاع فـرمـایـیبــدان دقـیـقـه کـه آن بـیـتـهـا کـنـدتـقـریـر
ز دســت آن پــدر فــتــح کــز پــی تــعــریـفردیـف کــنـیـت او شــد ز ابــتــدا دو امــیـر
بـه من رسید ز همنام چـشم و چشمه مهربـه قدر جـزو نخست از دو حرف لفظ صریر
چــنـیـن نـمــد کــه جــزو دوم هـمــی آرنــددرین دو هفـتـه بـه فـرمان شـاه و امر وزیر
بــه اهـتــمـام خــداونـد کـز عـنـایـت اوسـتهزار همچـو تـو فـارغ دل از صـغـیر و کـبـیر
دعــات گـفـتــم و جــای دعـات بــود الـحــقدر آن مـضـیق کـه آنرا جـز این نـبـد تـدبـیر
بـلـی تـوقـع من بـنده خـود همین بـودسـتچه در قدیم و حدیث و چه در قلیل و کثـیر
بـه لطـف تـو کـه نپـذرفـت کـثـرتـش نقـصـانبـه سـعـی تـو کـه نیالـود دامنش تـقـصـیر
هـمـیـشـه تــا نـبــود در قـیـاس پــیـر جـوانمـطـیـع بــخـت جـوان تـو بــاد عـالـم پــیـر
ز اشـک دیـده بــدخـواه تـو سـفـیـد چـو قـارزرشـک روز بـد انـدیش تـو سـیـاه چـو قـیرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.