ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



در مدح ناصرالدین ابوالفتح طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بـه نسـبـت بـا تـو هرچـه اندر ضـمیر آمد حـقـیرپــایـه تــســت آنـکــه نـایـد از بــلــنـدی در ضــمـیـر
از وزارت را جــــلــــال و آفــــریـــنـــش را کــــمـــالای جـهـان را صـدر و دین را مـجـد و دنـیـا را مـجـیـر
صـاحـب صـاحـب نشـانی خـواجـه سـلطان نشـانراســتــی بــه مــی نــدانــم پــادشــاهـی یـا وزیـر
حـضرتـت قصریسـت او را کمتـرین سـقفی سـپـهرمسـندت اصـلـی اسـت او را کـمتـرین فـرعـی مدیر
رفــق امــیـد افــکــنـت خــواهـنـدگــان را پــایـمــردجــود عــاجــز پـــرورت افــتــادگــان را دســتــگــیــر
کــهـربــا رنــگ آمــد انــدر بــیـشــه قــهـرت بــقــمارغـــوان رنــگ آمـــد انــدر بـــاغ انــصـــافـــت زریــر
در زمـیـن دولـتــت چــون طــول و عــرض آســمـاندور آســانــی طــویـل و عــمــر دشــواری قــصــیــر
داده ســرهـنــگــان درگــاهـت دو پــیـکــر را کــمــرکـــرده شـــاگـــردان دیــوانــت عـــطـــارد را دبـــیــر
طـوف حــاجــت را بــه از کـوی تــو کـو رکـن مـقـامکـشــت روزی را بــه از دســت تــو کـو ابــر مـطـیـر
بــا دل و دسـت تـو هـم در عـرض اول گـشـتـه انـدآب از فـــوج ســـراب و بـــحـــر از خـــیـــل غـــدیـــر
آســـتـــان دیــگــری کــی قــبـــلــه عــالــم شــوددر جــهـان تــا مـرحـبــا گـویـان در تــسـت از صـریـر
بـــس بـــود در مـــعـــرض آرام و آشـــوب جـــهــانکـــارداران نــفـــاذت هــم بـــشـــیــر و هــم نــذیــر
گــرچــه قــومـی در نـظــام کــارهـا صــورت کــنـنـدکـاسـمـان فـرمـان گـذارسـت و زمـین فـرمـان پـذیـر
عــاقــلــان دانــنــد کــانــدر حـــل و عــقــد روزگــارکــار کــن بــخــت جــوان تــســت نـه گــردون پــیـر
زیـر قــهــر مــنــهــیــان حــزم تــو امــروز هــســتهـرچــه در فــردا نـهـانـســت از قــلـیـل و از کـثــیـر
نـام امـکـان از چــه مـعـنـی در جــهـان واقـع شـودکـان نـیابـی گـر بـخـواهـی جـز یکـی یعـنـی نـظـیر
خـصـم اگـر گـوید کـه مـن هـمـچـون تـوام گـو آب رابـس کـه بـندد چـون هوا جـنبـان شـود نقـش حـریر
لــیـک از نــاهـیـد گــردون پــرس تــا بــر شــاهـرودهـیـچ تــار عــنـکــبــوت انـدر طــنـیـن آمــد چــو زیـر
کــی بــود مــاه مــقــنــع هـمــچــو مــاه آســمــانگـرچــه کــوتــه دیـدگـان را در خــیـال افــتــد مـنـیـر
مشـرق صـبـح حـسـود تـو ز شـام آبـسـتـن اسـتزانـکـه هـرگـز بـرنـیـاید هـیچ صـبـحـش جـز کـه قـیر
بـــخــتـــی بـــخــت تـــو نــامــد زیــر ران کــبـــریــاگو جرس چندان که خواهی می کن از جنبش نفیر
آفــتـــاب آســـمــان درع و مــه کــوکــب حـــشـــماز ســپــاه دی کــی انــدیـشــنــد تــیـز و زمــهـریـر
صـــاحـــبـــا صــدرا خـــداونــدا کــریــمــا بـــنــده راتـا که بـاشد هست از این خدمت چو از جـان ناگزیر
احــتــیـاج او کــه هـرگـز جــز بــه درگــاهـت مـبــاددر اضـافـت هسـت بـا انعـام تـو چـون طـفل و شـیر
گــر کــمــان الــتــفــات از ره فــرو گــردی رواســتدر هـوای تــو بــحــمــدالــلــه دلــی دارم چــو تــیـر
صـدق او نـقـدیـسـت انـدر خــدمـتــت نـیـکـو عـیـارچـنـد بـر سـنـگـش زنـی خـود نـاقـدی داری بـصـیـر
عـرضـه کـن بـر رای خـود گـر هـیچ غـش یابـی دروبــعــد از آن گـر کـیـمـیـا داری بــخــیـلـی بــرمـگـیـر
ده زبان چون سوسن و ده دل چو سیرم کس ندیدآخــرم تــا کـی دهـی بــی جــرم در لـوزیـنـه سـیـر
گـر فـطـیـری در تـنـوری بـسـتـم آن دوران گـذشـتچـرخ از آن سـهـوم بـرون آورد چـون مـوی از خـمـیر
تـا کـه بـاشـد آسـمـانی را کـه خـاک صـدر تـسـتشـکـل ذاتـی احـسـن الـاشـکـال و هوالـمـسـتـدیر
تـا کـه بــاشـد آفـتـابـی را کـه عـکـس رای تـسـتلـون ذاتــی احــســن الــالـوان و هـوالـمـســتــنـیـر
تــــابــــع رای تــــو بــــادا آســــمـــان انـــدر مـــدارمــســرع حــکــم تــو بــادا آفــتــاب انــدر مــســیـر
طاعتـت را سـخـت پـیمان هم وضـیع و هم شـریفخـدمـتــت را نـرم گـردون هـم صـغـیـر و کـم کـبــیـر
پــاســبــان و پــرده دار حــضــرتــت کــیـوان و مــاهمـطـرب و مـدحـت سـرای مـجـلـسـت نـاهید و تـیر



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.