ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت معشوق و مدح امیر ضیاء الدین مودود احمد عصمی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بــر مـن آمـد خــورشــیـد نـیـکـوان شــبــگـیـربـه قـد چـو سـرو بـلـنـد و بـرخ چـو بـدر مـنیر
هـزار جــان لــب لــعــلــش نـهـاده بــر آتــشهـزار دل ســر زلـفـش کـشـیـده در زنـجــیـر
گـشـاده طـره او بــر کـمـیـن جــانـهـا دســتکــشــیـده غــمــزه او در کــمــان ابــرو تــیـر
بــدیـن صـفـت بــه وثـاق مـن انـدر آمـده بــودچـنـان کـه آمـده بــی اخـتـیـار و بـی تـدبـیـر
نـه در مـوافــقـتــش زحــمـت رقـیـب و رهـینـه در مـقـدمـه رنـج رسـول و گـنـج ســفـیـر
من از خـرابـی ومسـتـی بـه عـالـمی کـه دروخـبــر نـبــودم ازیـن عـالـم از قـلـیـل و کـثـیـر
بــه صــد لـطـیـفـه بــه بــالـیـن مـن فـراز آمـدمـرا چــو در کـف خـواب و خــمـار دیـد اسـیـر
بـه طـعـنه گفت زهی بـی ثـبـات بـی معـنیز غــفـلـت تــو فــغــان و ز عــادت تــو نـفـیـر
هــزار تــوبــه بــکــردی ز مــی هـنــوز دمــیهمی جـدا نشـوی زو چـنانکه طـفل از شـیر
چه جای خواب و خمارست چند خسبی خیزپـذیره شـو کـه درآمـد بـه شـهر مـوکـب مـیر
امــیــر عـــادل مــودود احـــمــد عـــصـــمــیکه عدل اوست به هر نیک و بد بشیر و نذیر
بــزرگ بــار خــدایـی کــه گـر قــیـاس کــنـنـدهمه جـهان ز بـزرگیش نیسـت عشـر عشیر
بــر آســتــانــه قــدرش قــضــا نـیـارد گــفــتکه جـسـت بـاد گمان و نشـسـت گرد ضمیر
هرآنچـه خـواستـه در دهر کرده جـز که ستـمهرآنچـه جـسـتـه ز اقبـال دیده جـز که نظـیر
مـدبـریـسـت بـه مـلـک انـدرون چـنـان صـائبکــه در جــنــیــبــت تــدبــیــر او رود تــقــدیـر
نـه بــا عـمـارت عـدلـش خـرابـی از مـسـتـینـه در حـمـایـت عـفـوش مـخـافـت از تـغـییـر
ایـا بــه دامــن جــاه تــو در ســپــهــر نــهــانو یــا بــه دیــده جــود تــو در وجــود حــقــیـر
فــکــنــده رای تــو در خــاک راه رایــت مــهــرنـبــشـتــه کـلـک تــو بــرآب جـوی آیـت تــیـر
کــنـد لـطــافــت طــبــع تــو بــحــر را حــیـراندهـد شــمـایـل حــلـم تــو کـوه را تــشــویـر
زرشـک قـدر تـو اشـک فـلـک چـو شـاخ بـقـمز بــیـم قــهـر تــو روی اجــل چــو بــرگ زریـر
اگرچـه دشمن جـاهت همی بـه خـواب غرورهـمـیشـه هیچ نـبـینـد مـگـر سـرور و سـریر
هــزار بـــار بـــرفــتـــســت بـــر زبـــان قــضــاکــه بــر زبــان ســنـان تــو رانـدش تــعــبــیـر
کـه بـود بـا تـو همـه پـوسـت در وفـا چـو پـیازکــه روزگــار بــه لــوزیـنـه در نــدادش ســیـر
صـریـر کـلـک تــو در نـشــر کـشــتــگـان نـیـازز نـفــخ صــور زیـادت هـمــی کــنــد تــاثــیـر
حــدیـث خــاصــیـت نـفــخ صــور و قــصــه آنمـسـلـمـسـت و روا نـیسـت انـدر آن تـغـییـر
قـیاس بـاشـد از آن راسـت تـر در این مـعـنیدلـیـل بــاشـد از ایـن خـوبــتـر بــر آن تــاثـیـر
کـه کــشــتــگـان جــفــای زمـانـه را قــلـمـتمـعـاینـه نـه خـبـر زنـده مـی کـنـد بـه صـریـر
زهــی بــیــان تــو اســرار غــیـب را حــاکــیزهــی بــنــان تــو آیــات جــود را تــفــســیـر
اگـــر مـــقـــصـــرم انــدر ثـــنـــات مـــعـــذورمکه خـاطریسـت پـریشان و فکرتـیسـت قصیر
ســخــن بــه پــایـه قـدرت نـمـی رســد ورنـهبــه قـدر قـدرت و قـوت نـمـی کـنـم تـقـصـیـر
هـزار بــار بــه هـر بــیـت بــیـش گــفــت مــراخـرد کـه کـل جـهان را مـدبـرسـت و مـشـیر
که هان و هان مبـر این شعر پـیش خدمت اوکه نقدهای نفـایه اسـت و ناقدیسـت بـصـیر
بـرو کـه فـکـرت تـو نـیـسـت مـرد ایـن دعـویبـرو کـه خـاطـر تـو نـیـسـت مـرغ این انـجـیـر
ولـیـکـن ارچــه چــنـیـن بــود داعــی شــوقـمهمی گریسـت بـه خـون جـگر چـو ابـر مطیر
کـه ایـن شـرف اگـر ایـن بـار از تـو فـوت شـودبـه جـان تـو کـه دریـن جـان بــرآیـدم ز زحـیـر
اگـرچـه هـسـت بــضـاعـت بـضـاعـت مـزجـاةبـه بـی نـیازی خـود مـنـگـر این ز مـن بـپـذیر
خـلـاف نـیـسـت کـه دارم شـعـار خـدمـت تــوبـدین وسـیلت از این شـعر هیچ خـرده مگیر
ولـیـک از تــو چــو تــشــریـف نـیـز یـافـتــه امدگـر چـه بـاید زحـمت چـه می دهم بـر خـیر
مـرا بــگـوی چـه بــاقـی بــود ز رونـق شـغـلچــو در مـعــامـلـه از اصــل بــگــذرد تــوفــیـر
مـرا غــرض شــرف بــارگــاه عــالـی تــســتکه سـاحـتـش بـه شرف بـاد بـر سـپـهر اثـیر
بـه شرح حـال همانا که هیچ حـاجـت نیستزبــان حــال بــه ز مـن هـمـی کـنـد تــقــریـر
هـمـیـشــه تــا نـبــود پــیـر در قـیـاس جــوانبــر وضـیـع و شــریـف و بــر صـغـیـر و کـبــیـر
بــه طـبــع تــابــع رای تــو بــاد بــخـت جــوانبــه طـوع قـابــل حـکـم تــو بــاد عـالـم پــیـر
ز اشـک دیـده بــدخـواه تــو سـفـیـد چــو قـارز رشـک روز بـد انـدیـش تـو سـیـاه چـو قـیـر
ز دهـر قـامـت آن کـوژ هـمـچـو قـامـت چـنـگز چــرخ نــالــه ایـن زار هــمــچــو نــالــه زیـر
گـرفـتــه مـوی وز دنـیـا بــرون کـشـیـده اجـلحـسـود جـاه تـو را همـچـو مـوی را ز خـمـیرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.