ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر فخرالدین محمد میر آب مرو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بـه فـال نـیـک درآمـد بـه شـهـر مـوکـب مـیـربـه طـالعـی که سـجـودش همی کـند تـقـدیر
بــه بــارگـاه بــزرگـی نـشـسـت بــاز بـه کـامجــمـال مـجــلـس ســلـطــان و بــارگــاه وزیـر
بــهـاء مـلــت اســلــام و فــخــر دیـن خــدایکـه داد فـخـر و بـها مـلـک را بـه صـدر و سـریر
جـهان جـاه و مـحـامـد مـحـمد آنکـه بـه جـودنـمـود کــار دل و دســت اوســت ابــر مـطــیـر
بـیان بـه پـیش بـنانش چو پـیش معجـز سحریقـین بـه نـزد گـمـانـش چـو پـیش حـق تـزویـر
بـه دسـت قـهـر نـهـد قـفـل خـتـم بـر احـداثبـه دسـت عـدل کـشـد پـای فـتـنـه در زنـجـیر
نـه بـا عـمـارت عـدلـش خـرابـی از مـسـتـینـه بــا حـمـایـت عـفـوش مـخـالـف از تــغـیـیـر
همه نواحـی کـفـرش مسـخـرسـت و مطـیعهـمـه حـوالـی عـدلـش مـبـشـرسـت و نـذیـر
ز سـنـگ خـاره بــرآرد بـه تـف هـیـبــت خـونز شیر شرزه بـدو شد بـه دسـت رحـمت شیر
زمـــانــه نــی و بـــر امـــر او زمـــانــه ز مـــنســپــهـر نـی و بــر قــدر او ســپــهـر قــصــیـر
ازو زمـانـه نـتــابــد عـنـان بــه نـرم و درشــتوزو ســپــهـر نــدارد نــهـان قــلــیـل و کــثــیـر
زمـانه کـیسـت کـه در نعـمتـش کـند کـفـرانسـپـهر کیسـت که در خـدمتـش کـند تـقـصـیر
ایا بـه قـدر و شـرف در جـهـان عـدیم شـبـیهو یـا بــه جـود و سـخـا در زمـیـن عـزیـز نـظـیـر
نــمــوده در نــظـــر فـــکــرت تـــو ذره بـــزرگنــمــوده در نــظــر هــمــتــت وجــود حــقــیــر
دهـــد درنـــگ رکـــاب تـــو خـــاک را طـــیــرهدهــد شــتــاب عــنــان تــو بـــاد را تــشــویــر
نـتــیـجـه هـای کـفـت را نـمـوده ابــر عـقـیـملـطــیـفــه هـای دلـت را نـمـوده بــحــر غــدیـر
نـهـد کـمـال تــرا عــقـل بــر فــلـک تــقــدیـماگــر وجــود تــرا بـــر زمــیــن نــهــد تـــاخــیــر
بـــه بـــارگــاه تـــو مــریــخ حـــاجـــب درگــاهبــه حــضـرت تــو عـطـارد خــریـطـه دارو دبــیـر
بـه پـیـش قـدر تـو گـردون بـود بـه پـایه نـژنـدبـه جـنب طـبـع تـو دریا بـود چـو عشـر عشـیر
فـتــاده نـور عـطـای تـو بــر وضـیـع و شـریـفچـنـان کـه سـایه عـدل تـو بـر صـغـیـر و کـبـیـر
بـه عون رایت عـدل تـو پـشـت دهر قویسـتز شـیـر رایـت تــو شـیـر چـرخ هـسـت اسـیـر
نــه اوج قــدر تــو افــلــاک دیـد و نــه انــجــمنـه وام جــود تــو قـنـطــار داد و نـه قــطــمـیـر
مـگـر نـه جــوهـر صـورتــســت مـاده قـلـمـتکـه آن بـه صـوت کـند مرده زنده این بـه صـریر
سـپـهـر کـلـک ضـمـیـر تـو گـر بــه دسـت آردکــنــد بــه آب روان بـــر عــطــاردش تــصــویــر
شـهـاب کـلـک تـو بـا دیو دولـت تـو بـه سـیـرهـمـان کـنـد کـه بـه دیوان شـهـاب چـرخ اثـیـر
ز تــف آتــش خــشـم تــو بــد ســگـالـت اگـربــه آب عـفـو پــنـاهـد بــه خـدمـتـش بــپــذیـر
کــه روزگــارش اگــر پـــای بـــر زمــیــن آمــدشفیع هم به تو خواهد شدن که دستش گیر
رضـا و کـیـن تــرا حـکـم طـاعـتـسـت و گـنـاهعـتـاب و خـشـم تـرا طـبـع آتـشـسـت و حـریر
عـدو بـه خـواب غـرور انـدرسـت و چـرخ بـدانکــه بــر زبــان ســنــان تــو رانــدش تــعــبــیـر
بــزرگـوارا گـفـتــم چـو مـشـتــری بــه رجــوعز اوج اول مــیــزان شـــود بـــه خـــانــه تـــیــر
بـه عون بـخـت و بـه تـحـویل او بـه میزان بـازبـراسـتـی هـمـه کـارت شـود چـو قـامـت تـیـر
بــــه فـــر دولـــت تـــو لـــا الـــه الـــا الـــلـــهچــگــونــه لــایــق تــقــدیــر آمــد آن تــدبــیــر
از آن ضــمــیـر صــواب آن اثــر هـمـی بــیـنـمکـه مـثـل آن نگـذشـتـسـت هرگـزم بـه ضـمیر
به شرح حال در این حال هیچ حاجت نیستزبــان حــال بــه از مـن هـمـی کــنـد تــقــریـر
هـمــیـشــه تــا نــبــود آســمــان و انـجــم رانـه مـانـعـی ز مـدار و نـه قـاطـعـی ز مـســیـر
ز ســیــر انــجــم و اقــبـــال آســمــان بــادتبــه جــاه دولــت تــو هـر زمـان هـزار بــشــیـر
مـطـیـع رای بـلـنـدت هـمـیـشـه چـرخ بـلـنـدغــلــام بــخــت جــوانــت مــدام عــالــم پــیـر
ز رشـک، اشـک بــدانـدیـش تـو عـدیـل بـقـمز رنـــج، روی بـــدآمـــوز تـــو نـــظـــیـــر زریـــر
زدهـر قـامـت این کـوژ همـچـو قـامـت چـنـگز چـــرخ نــالـــه آن زار هــمــچـــو نــالـــه زیــر
مـوافـقـت، ز ســعـود ســپــهـر جــفـت مـرادمـخــالـفــت، ز جــهـان نـفــور جــفــت نـفــیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.