ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مــوکــب عــالــی دســتــور جــهـان آمــد بــازبــه ســعـادت بــه مـقـر شــرف و عـزت و نـاز
جـــاودان در کــنــف خــیــر و ســعــادت بـــادامــوکــبــش تــا بــه ســعــادت رود و آیـد بــاز
صـاحـب و صـدر زمـیـن نـاصـر دین آنـکـه قـضـاکــرد بــر درگــه عــالــیــش در فــتــنــه فــراز
بــازگـیـرد پــس از ایـن رونـق مـلـک مـحــمـوددهــر شــوریـده تــر و تــیـره تــر از زلــف ایــاز
زاســتــیـن داد دگـربــاره کــنـد دســت بــرونفــتــنـه در خــواب دگــربــاره کــنـد پــای دراز
شـعـلـه خـوف و خـطـر بـاز نهد رخ بـه نشـیبرایـت امـن و امـان بــاز کـشـد ســر بــه فـراز
گــرگ بــا مــیـش تــعــدی نـکــنـد در صــحــراتــیـهــو از بــاز تــحــاشــی نــکــنــد در پــرواز
چنگ در سر کشد از بـیم سیاست چو کشفچـه که در پـنجـه شیر و چه که در مخلب بـاز
داعـی شـر کـه همی نعـره بـه عـیوق کـشـدپـــس از ایــن زهـــره نـــدارد کـــه بـــرادر اواز
دسـت بــا عـهـد تـو کـردسـت قـضـا در گـردنگردن از مرتـبـه چـندان که بـخـواهی بـه فـراز
ای شــده دســت مــمــالــک ز ایـادی تــو پــروی شـده چـشـم معـالی بـه بـزرگـی تـو بـاز
دامـن جــاه تــرا جــیـب فـلـک بــرده سـجــودقـبــلـه حــکـم تــرا حــاکـم قـضـا بــرده نـمـاز
بــبــرد بــاس تــو از روی اجــل گــونـه و رنــگبـــدرد وهــم تــو بـــر کــتــم عــدم پـــرده راز
ســد حــزم تــو اگــر گــرد زمـانـه بــکــشــنـدمـرگ سـرگـشـتـه و حـیران جـهـان گـردد بـاز
از رسـوم تــو خــرد سـاخــتــه پــیـرایـه مـلـکوز نـوال تــو جـهـان یـافـتــه سـرمـایـه و سـاز
پــایـه قـدر تــو جــایـیـسـت کـه از حــضـرت اوچــرخ را عــقـل بــرون کـرد ز در دســت انـداز
بـــا کــف پــای تــو در خــاک وقــار آیــد چــرخبــا کـف دســت تــو در جــود و سـخــا آیـد آز
با چنین دست مرا دست برون کن پس از اینکـز قـنـاعـت نـکـنـد دسـت بـرون پـیـش نـیـاز
هـرکـرا دسـت تـو بــرداشـت بــیـفـزودش عـزجــز کـه دیـنـار کـه در عـمـر نـکـردیـش اعـزاز
در کــفــت نــامــده از بــیـم مــذلــت بــجــهـدهـمـچـو از بـیم قـطـیعـت بـجـهـد از سـر گـاز
فـلکی نه چـه فلک بـاش که این یک سـخـنمطــنـز را مـانـد و مـن بــنـده نـبــاشــم طــنـاز
زحــل نــحــس نـداری تــو و مــریـخ ســفــیـهمـــاه نــمـــام نــداری تـــو و مـــهــر غـــمـــاز
عـرض تـو هسـت همه مغز چـو تـجـویف دماغجـرم او بـاز هـمـه پـوسـت چـو تـرکـیـب پـیـاز
ای ز لـطـف تــو نـسـیـمـی بــه زمـیـن تــاتــاروی ز قــهـر تــو نــشــانــی بــه هـوای اهـواز
حـــاســـدت بـــا تـــو اگــر نــرد عــداوت بـــازدآب دنـدان تـر ازو کـس نـتـوان یـافـت بــه بــاز
اجـــلـــش در نـــدب اول گـــویـــد بــــرخـــیـــزدست خون بـاخـتـه شد جـای بـه یاران پـرداز
عـقـل عـاجـز شـود از مـدح تــو بــا قـوت خـودگـرچــه انـدر هـمـه کــاری بــنـمـایـد اعــجــاز
نـیـز مـن قـاصـرم از مـدح تـو در بــیـتـی چـنـدعـذر تــقـصــیـر بــگـفـتــم بــه طـریـق ایـجــاز
یارب آنشب چـه شبـی بـود که در حـضرت تـومــنـهـی حــزم حــدیـث حــرکــت کــرد آغــاز
جــان مــا تــیـره تــر از طــره خــوبــان خــتــندل مــا تـــنــگــتـــر از دیــده تـــرکـــان طـــراز
عـقـد ابــروی قـضـا از پــی تـسـکـیـن شـغـبگشـتـه بـا عـقـده گردون بـه سـیاسـت انبـاز
چـون رکاب تـو گران گشـت و عنان تـو سـبـکشد سبک دل ز پیشت عالمی از گرم و گذار
حـفـظ یـزدان ز یـمـیـن تـو هـمـی کـرد انـهـیفــتــح گـردون ز یـســار تــو هـمـی کــرد آواز
این همـی گـفـت کـه مـن بـر اثـرم گـرم مـرانوان همی گفـت کـه من بـر عـقـبـم تـیز متـاز
ایـنــت اقــبــال کــه بــاز آمــدی انــدر اقــبــالتــا جــهـانـی ز تــو افــتــاده در اقـبــال و نـواز
تـا بـه هر نـوع کـه بـاشـد نـبـود روز چـو شـبتـا بـه هر وجـه که بـاشد نبـود حق چو مجـاز
در جـهان گرچـه مجـازسـت شـب و روزت بـادهمچو تـقدیر بـحق بـر همه کس حکم و جواز
تــا ابـــد نــایــه عــمــر تــو مــقــیــد بــه دواموز ازل جـــامــه جــاه تـــو مــزیــن بـــه طــراز
ســاحــت عـز تــرا نـیـســت کـنـاری بــخــرامعــرصــه عـمـر تــرا نـیـســت کـرانـی بــگـرازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.