ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در عذر کم خدمتی ومدح امیر مودود احمد عصمی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
زنــدگــانـی ولــی نــعــمــت مــن بــاد درازدر مــزیــد شــرف و دولــت و پـــیــروزی و نــاز
بـاد مـعـلـوم خـداونـد کـه مـن بـنـده همـینیسـتـم جـمله حـقیقـت چـو نیم جـمله مجـاز
از مـوالـیـد جــهـانـم مـن و در کــل جــهـانچــیـســت کـان را مـتــغــیـر نـکـنـد عــمـر دراز
از خـلـاف حـرکـت مـخـتـلـف آمد همه چـیزانــدریـن مــنــزل شــادی و غــم و نــاز و نــیـاز
در بـنی آدم چونان که صوابـست خطاستکو ز خاک است و همه خاک نشیبست و فراز
این مـعـانی همه مـعـلـوم خـداوند منسـتچـون چـنین اسـت بـه مقـصـود حـدیث آیم بـاز
زیـبــد ار رمـز دو از سـر هـوای دل خـویـشپــیــش تــو بــاز نــمــایـم بــه طــریـق ایــجــاز
اولـا تــا کــه ز خــدام تــوام نـتــوان گــفــتکـه در کـس بــه ســلـامـی مـثــلـا کــردم بــاز
خـدمت تـو چـو نمازست مرا واجـب و فرضبــه خــدایـی کــه جــز او را نـتــوان بــرد نـمـاز
پــایـم از خـطـه فـرمـان تــو بــیـرون نـشـودسـرم ار پـیش تـو چـون شـمـع بـبـرنـد بـه گـاز
در همه ملک تـو انگـشـت بـه کـاهی نبـرمتــا نـیـابــم ز رضـای تــو بــه صــد گـونـه جــواز
نیست بر رای تو پوشیده که من خدمت تواز بــرای تــو کــنــم نــز پــی تــشــریـف و نـواز
چـون چـنـین مـعـتـقـدم خـدمـت درگـاه تـرابــــهـــر آزار دلـــی از در عـــفـــوم بــــمـــتـــاز
درخـیـال تـو نـه بــر وفـق مـرادت چـو دهـمصــورت ســاحــت مـن قـاعـده کـیـنـه مـســاز
گـیـرم از روی عـیـانـش نـتـوان کـرد عـتــابآخـر از وجــه نـصـیـحـت بــتــوان گـفـت بــه راز
قـصــه کـوتــاه کـنـم غــصــه بــپــردازم بــهتــا نـجــاتــی بــودم بــاشـد ازیـن گـرم و گـداز
دی در آن وقت که بـر رای رفیعت بـگذشتکــه فــلــان بــاز حــدیـث حــرکــت کــرد آغــاز
گـرهـی گـشـت بـر ابـروی شـریـفـت پـیـدااز ســیـاســت شـده بــا عـقـده گـردون انـبــاز
نه مرا زهره آن کز تـو بـپـرسم کان چیستنـه گـمـانـی کــه کــنـد گــرد ضــمـیـرت پــرواز
سـاعـتـی بـودم و واقف نشـدم رفتـم و دلدر کـف غـم چـو تــذروی شـده در چـنـگـل بــاز
گـر بـه تـشـریـف جـوابـم نـکـنـی آگـه از آندهـر بــر جــامـه عـمـرم کـشــد از مـرگ طـراز
تا بـود نیک و بـد و بـیش و کم اندر پی همتـا بـود سـال و مه و روز و شـب اندر تـک و تـاز
روز و شب جز سبـب رافت و انصاف مبـاشســال و مـه جــز نـدب دولـت و اقــبــال مـبــاز
داده بــر بــاد رضـای تـو فـلـک خـرمـن دهـرشـسـتـه از آب سـخـای تــو جـهـان تــخـتـه آز
نـامـه عـمـر تــرا از فـلـک ایـن بــاد خـطـابزنــدگـــانــی ولـــی نــعـــمــت مــن بـــاد درازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.