ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب اوحدالدین اسحق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
دوش سـرمسـت آمـدم بـه وثـاقبــا حــریـفـی هـمـه وفــا و وفــاق
دیــدم از بـــاقــی پــرنــدوشــیــنشـیشـه ای نیمـه بـر کـناره طـاق
می چـون عهد دوسـتـان بـه صفاتلخ چون عیش عاشقان به مذاق
هـر دو در تــاب خـانـه ای رفـتـیـمکـــه نــبـــد آشـــنــا هــوای رواق
بــنـشـسـتــیـم بــر دریـچــگـکـیکـه هـمـی دیـد قـوســی از آفـاق
بــر یـمـیـنـم ز مـنـطــقــی اجــزاءبــر یـســارم ز هــنــدســی اوراق
هـمـه اطـراف خـانـه لـمـعـه بـرقزان رخ لــــامــــع و مــــی بــــراق
شــکـر و نـقـل مـا ز شـکـر وصـالجــرعــه جــام مــا ز خــون فــراق
نـه مـرا مـطـربــان چـابــک دسـتنـه مـرا سـاقـیـان سـیمـین سـاق
غـزلـکـهـای خـود همـی خـوانـدمدر نــهــاونـــد و راهــوی و عـــراق
مــاه نــاگــه بــرآمــد از مــشــرقمـشــرقـی کـرد خــانـه از اشـراق
بـه سـخـن درشدیم هر سه بـهمچـون سـه یـار مـوافـق مـشـتــاق
مـاه را نـیـکـویی هـمـی گـفـتـیـمکـه دریغـی بـه اجـتـمـاع و محـاق
ذوشـجـون شـد حـدیث و دردادیمقـــــــصـــــــه چـــــــرخ ازرق زراق
گـفــتــم آیـا کـســی تــوانـد کـرددر بـسـاط زمـین عـلـی الـاطـلـاق
مـنـع تــقـدیـر او بــه اســتــقـلـالکـشـف اسـرار او بـه اسـتـحـقـاق
نــه در آن دایــره کـــه در تـــدویــرنــتـــوانــنــد زد نــطــق ز نــطــاق
نـه از آن طـایـفـه کـه نـشـنـاسـدمـــعـــنــی احـــتـــراق از احـــراق
مـاه گـفـتـا کـه بـرق وهـمـی بـودکـه بـریـن گـنـبــد آمـدی بـه بـراق
در خـراسـان ز امـتـش دگـریسـتکه بـرو عـاشـقـسـت ملک عـراق
عـصـمـت ایزدی رکـاب و عـنـانشمـدد سـرمـدی ســتــام و جــنـاق
دانی آن کیست واحدالدین استآن مـلـک خـلـقـت مـلـوک اخـلـاق
گـفـتـم ای مـاه نـام تـعـیـیـن کـنگفـت مخـدوم و منعـمت اسـحـق
آسمان رتـبـتـی که سـجـده بـرندآســمـانـهـاش خــاضــع الـاعـنـاق
مکـنتـش بـسـتـه بـا قـضـا پـیمانقــدرتــش کـرده بــا قـدر مـیـثــاق
خــلـف صــدق قــدر اوســت قـدرچـون شـود در نفاذ حـکمش عـاق
فــکــرتــش نـســخــه وجــود آمـدراز گــــردون درو خــــط الـــحــــاق
رایـش ار آفـتــاب نـیـسـت چـراشســفــر آســمــان نــیــایـد شــاق
بــوی کـبــریـت احــمـر صــدقــشاز عــطــارد بــبــرده رنــگ نــفــاق
لـغـو سـبــع مـثــانـی سـخــنـشلـغــت مـنـهـیـان ســبــع طــبــاق
خرقه پـوشیست چرخ ارنه زدیشرفـــعـــت بـــارگـــاه او مـــخـــراق
رای عــالـیـش فــالـق الــاصــبــاحدسـت مـعـطـیش ضـامـن الـارزاق
بـی نـیـازی عـیال هـمـت اوسـتصـدق او در سـخـا بـجـای صـداق
رغــبـــتــش رغــم کــان و دریــا راجـار تـکـبــیـر کـرده و سـه طـلـاق
کـرمـش آز را کـه فــاقــه زدســتز امـتــلـا انـدر افــکـنـد بــه فــواق
خـون کانها بـریخـت کین سخـاشکـوه از آن یافـت ایمـنـی ز خـنـاق
به کرم رغبـتش بـدان درجه استکــه بــه نـظــاره رغــبــت احــداق
کــم نـگـردد کـه کــم نـیـارد شــدطول و عرض هوا بـه اسـتـنشـاق
بـیـش گـردد کـه بـیش دانـد شـدشرح بـسط سخـن بـه استـنطاق
تـا زمان همچـو روز بـاشد و شـبتـا عدد همچو جفت بـاشد و طاق
روز و شــب جــفــت کـبــریـا بــادادر چنین کاخ و بـاغ و طارم و طاق
عــــــز او در ازاء عــــــز وجـــــــودنـاز مـعــشــوق و نـالـه عــشــاقپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.