ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مناجات باری تعالی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـقــدری نـه بــه آلـت بــه قــدرت مـطــلـقکـنـد ز شــکــل بــخــاری چــو گـنـبــد ازرق
نـه خــشـت و رشـتــه مـعـمـار را درو بــازارنــه چــوب و تــیــشــه نــجــار را درو رونــق
بــه حـکـمـتــی کـه خـلـل انـدرو نـیـابــد راهز مـهـر و مـاه گـشــاده در آن مـکـان بــیـرق
حـصار بـرشـده بـی آب و گل ولیک بـه صنعبــه گـرد او زده از بــحــر بــی کـران خـنـدق
نه منجـنیق بـه سقفش رسد نه کشکنجیرنه تـیر چـرخ و نه سـامان بـرشدن بـه وهق
نــه از فــراز تــوان کــرد حــیـلــت مــرکــوبنـه از نـشــیـب تــوان دیـد جــایـگــاه نـفــق
درو بــه حــکـم روان کـرده هـفــت ســیـارهز لـطــف داده وطـنـشــان دوازده جــوســق
مـیـان گـنـبــد فـیـروزه رانـده بــحــر مـحـیـطمــیــان آب چــنــیـن خــاک تــوده مــعــلــق
بــدانـکــه مـبــدع ابــداع اوســت بــی آلـتگـواه بــس بـود ای شـوربــخـت خـام خـلـق
چو ظن بـری که به خود بـرشد آسمان بلندگـهـی ز گـردش او روشـنـی و گـاه غـسـق
نـه بـی نـمـایش خـلـاق شـد مـهـیـا خـلـقنــه بــی کــفــایــت وراق شــد نــگــار ورق
جـز او بـه صـنـع کـه آرد چـو عـیسـیی ازدمجز او بـه لطف که سازد چو موسیی ز علق
کــه بــرفــرازد هـر بــامـداد مـطــلـع صــبــحکه بـرگشـاد هر شـب بـه ضد صبـح شـفق
کـــه بـــارد از دهـــن ابـــر بـــر صـــدف لؤلؤکـه پــوشـد از اثـر صـنـع در سـمـن قـرطـق
تــبــارک الــلــه از آن قــادری کــه قــدرت اودهـان و دیـده نـمـایـد ز عـبــهـر و فـسـتــق
گــهــی ز آب کــنــد تـــازه چـــهــره گــلــزارگــهـی ز بــاد کــنــد بــاز لــالــه را یـلــمــق
گـهـی ذلـیـل کــنـد قــوم فــیـل را از طــبــرگــهـی هـلــاکــت نــمــرود را گــمــارد بــق
تراست ملک و تویی ملک دار و ملک بخشتــرا سـزای خــدایـی بــه هـر زمـان الـحــق
ز دست بـاد تو بـخشی به بوستان سندسز چـشم ابـر تـو بـاری بـه دشـت اسـتـبـرق
بــه حــکــم مــاردمـان را بــرآری از ســوراخز بــهـر طــعــمـه راســو و لــقــمـه لـقــلـق
بــه دفــع زهـر بــه دانـا نـمــوده ای تــریـاقبـه نـفـع طـبـع بـه بـیـمـار داده ای سـرمـق
بــه بــاغ بــلـبــل بــر یـاد تـو گـشـاده زبــانبـه شـاخ فـاخـتـه از ذوق تـو گرفـتـه سـبـق
دوات در طــلــب آب لــطـــف تـــو دلــخـــونقــلـم ز هـیـبــت نـام بــزرگ تــو ســرشــق
نــه در کــنــام چـــرد بـــی امــان تـــو آهــونـه در هـوای پــرده بــی رضـای تـو عـقـعـق
ز مـــار مـــهــره تـــو آری، ز ابـــر مـــرواریــدز گــاو عــنـبــرســارا، ز یـاســمــیـن زنـبــق
تـــو نــام ســیــد ســـادات بـــگــذرانــیــدیز هفت کشور و هفت آسمان و هفت طبق
بــه هـر پــیـام کـه آورد کــرده ام تــصــدیـقبـه هرچـه از تـو رسـیدسـت گفتـه ام صدق
نـه در پـیام تـو لـا گـفـتـه ام بـه هیچ طـریقنـه در رسـالـت او مـنـکـرم بـه هـیچ نـسـق
نـه در خـلـافـت بــوبــکـر دم زنـم بـه خـلـافنـه در امــامــت فــاروق در مــجــال نــطــق
نه در نشستـن عثـمان چـو رافضی بـدگوینه در شـجـاعت حـیدر چـو خـارجـی احـمق
ســر خــوارج خــواهـم شـکـافـتــه چــو انـاردل روافـض خــواهـم کـفـیـده چــون جــوزق
ز زخـم خـنـجــر صـمـصـام فـعـل آیـنـه گـونز تــیـر نـاوک زهـر آب داده خـسـتــه حــدق
مـهـیـمـنـا چـو بـه تـوحـیـد تـو گـشـادم لـبشـداز هـدایت فـضـل تـو گـفـتـه ام مـغـلـق
ســـواد نــظـــم مـــرا گـــر بـــود ز آب گـــذرکـنـنـد فـخــر رشــیـدی و صـابــر و عـمـعـق
اگـرچـه عـادت دق نـیـسـت انـوری را لـیـکبــه درگــه تــو کــنــد یـارب ار نــشــایـد دق
چــو در مـدیـح امـیـر و وزیـر عـمـر گـذشــتچـه سـود خـوانـدن اخـبـار بـلـغـه و مـنطـق
مـنـم سـوار سـخـن گـرچـه نیسـتـم در زینز درگــه مـلـکــان خــنـگ و ابــرش و ابــلـق
یـکـی جـریـده اعـمـال خـود نـکـردم کـشـفهـزار کـس را کـردم بــه مـدح مـســتــغـرق
کـنون کـه عـذر گـناهان خـویشـتـن خـواهمز دیده خـون بـچـکد بـر بـدن بـه جـای عـرقپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.