ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح جلال الدین محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای گشـتـه نوک کـلک تـو صـورت نگـار ملکاو بـی قـرار و داده مسـیرش قـرار ملـک
یـارب چــگـونـه در سـر کـلـکـی تــوان نـهـادچـنـدین هزار تـعـبـیه از کـار و بـار مـلـک
تــا کـلـک در یـمـیـن تـو جـاری زبــان نـشـدنـور نـگـیـن زبــانـه نـزد در یـســار مـلـک
الـا از آن لـعـاب کـه مـنـسـوج کـلـک تـسـتدیـبــاچـه قـضـا نـکـنـد پــود و تـار مـلـک
علم خـدای بـر دو قلم سـاخـت حـل و عقدآن رازدار غــیـب شــد ایـن رازدار مـلــک
آن در ازل بــکـرد بــه یـکـبــار ثــبــت حــکـموین تـا ابـد بـساخـت بـه یکبـار کار ملک
کــلـک تــرا کـه عــاقــلـه نـســل آدمـســتآورده نــاقــد طــرف از جــویـبــار مــلــک
ذات تــرا کـه واســطــه عـقـد عــالـمـســتپــرورد دایـه شــرف انـدر کــنــار مــلــک
عمریسـت تـا که نشو نبـات فسـاد نیسـتبــا آفــتــاب رای تــو در نـوبــهـار مــلــک
الــا نــوای شـــکــر نــزد عــنــدلــیــب ذکــراز اعـتـدال دور تـو بــر شـاخـسـار مـلـک
بــر چــارسـوی بــاس تــو قـلـاب مـفـسـدتدسـت بـریده بـاز کـشـید از عـیار مـلـک
بــر شـیـر مـرغـزار فـلـک تــب کـمـیـن کـنـدگـر بـگـذرد بـه عـهد تـو در مرغـزار ملـک
ایــــام امــــتــــداد نــــفــــاذ تــــرا بــــدیـــدگـفـتــا زهـی دوام کـه دارد مـدار مـلـک
تــقــدیــر گــرد بـــاره حــزم تــو طــوف کــردگفتـا زهی اسـاس که دارد حـصـار ملک
از ســایـه وقــوف تــو بــیــرون نــیــافــتــنــدگرچـه زنور و سـایه بـرون شد گذار ملک
دایم چـو خـلق سـاعـت از امداد سـعـی تـونـونو همـی فـزاید خـویش و تـبـار مـلـک
ای بــــارگـــاه تــــو افـــق آفـــتــــاب عـــدلوی آســتــان تــو ربــض اسـتــوار مـلـک
چـون خـوانمت وزیر کـه صـد پـادشـا نشـاندتــوقــیـع تــو ز تــاجــوران در دیـار مـلـک
یک مـسـتـحـق نمـاند کـز انصـاف تـو نیافـتمعـراج تـخـت دولـت و معـلـاق دار ملـک
فـاروق حــق و بــاطـل مـلـک زمـیـن تــویـیاحسنت شاد بـاش زهی حق گزار ملک
خـورشـیـد روزکـی دو سـه پـیش از وزارتـتبــر پــای کــرد نـوبــتئی در جــوار مـلـک
یـعـنـی کـه مـلـک را بــه وزارت ســزا مـنـمبر ناگرفته چون همه طفلان شمار ملک
چــون در ســواد مـلـک بــجــنـبــیـد رایـتــتآن در سـواد سـایـه او بـیـخ و بـار مـلـک
تـقـدیر گفـت خـیمه بـکـن هین کـه آمد آنکهسـت از هزار گونه شـرف یادگـار ملک
بــاری کـسـی کـه مـلـک بــرد انـتـظـار اوینه چون تویی که هرزه بـری انتظار ملک
ای مـلـک در بــسـیـط زمـیـن خـواسـتـار تـوواندر بـسیط او همه کس خواستار ملک
تــا روزگــار دســت تــصــرف هـمــی کــنــدانـدر نـهـان مـلــت و در آشــکــار مـلــک
ای در تــصــرف تــو جــهــان تــا ابــد مــبــادیـک روزه روزگــار تــو جــز روزگــار مـلـک
عـهدت قـدیم بـاد و بـه عـهد تـو ملـک شـادیـارت خـدای بـاد و شـکـوه تـو یار مـلـک
ملکی که خیمه از خم گردون برون ز دستدر زیـنـهـار تــو نـه تــو در زیـنـهـار مـلـک
بــر درگـهـت رکـوع وضـیـع و شــریـف عـصـردر مجـلسـت سـجـود صغار و کبـار ملکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.