ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر اسفهسالار فخرالدین اینانج بلکا خاصبک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای سـپـاهـت را ظـفـر لـشـکـرکـش و نـصـرت یـزکنه یقین بـر طول و عرض لشـکرت واقف نه شـک
بـسـتـه گـرد مـوکـبــت صـد پـرده بـر روی سـمـاککرده نعـل مرکـبـت صـد رخـنه در پـشـت سـمک
هـرکـجــا حـزم تــو سـاکـن مـوج فـوجـی از مـلـوکهرکجـا عزم تـو جـنبـان جـوشی جیشی از ملک
چــون رکــاب تــو گــران گــردد عــنـان تــو ســبــکروز هـیـجـا ای سـپــاهـت انـجـم و مـیـدان فـلـک
قـابــل تــکـبــیـر فـتــح از آسـمـان گـویـد کـه هـیـنالـقـتــال ای حــیـدر ثــانـی کـه الـنـصــرة مـعــک
شــیـر چــرخ از بــیـم شــیـر رایـتــت افـغـان کـنـانکـالـامـان ای فـخـر دیـن ایـنـانـج بـلـکـا خـاصـبـک
چـشـمـه تـیغ تـو هـم پـر آب و هم پـر آتـش اسـتچـشـمـه ای دیـدی مـیـان آب و آتـش مـشـتـرک
جــان و جــاه خــصـم سـوزان و گـدازان روز و شـبچون به آتش در حشیش و چون به آب اندر نمک
فــتــنـه را رایـت نـگـون کـن هـیـن کـه اقــرار قـضــاایـمـنـی را تــا قــیـامـت کـرد بــر تــیـغ تــو چــک
گـر تـرا یزدان بـزرگـی داد و راضـی نـیسـت خـصـمخــصــم را گـو دفــتــر تــقــدیـر بــایـد کــرد حــک
عــالــم و آدم نــبـــودســتـــنــد کــانــدر بـــدو کــارزیــد از اهـــل درج شـــد عـــمـــرو از اهـــل درک
ور بـه یزدان اقـتـدا کـردسـت سـلـطـان واجـبـسـتشـاه والـا بـرنـهـد چـون حـق نـکـو کـردسـت دک
حــذ و قــدر بــنـدگـان نـیـکـو شــنـاســد پــادشــاهخــود تــفـاوت در عــیـار زر کـه دانـد جــز مـحــک
پـایـه قـدرت نـشـان مـی خـواسـت گـردون از قـضـاگــفــت آنــک زآفــریـنــش پــاره ای آنــســوتــرک
مـلـک بـخـشـایـنـده در حـرمـان مـیـمـون خـدمـتـتچون خلافت بـی علی بـودست و بـی زهر افدک
آسـمـان از مـجـلـسـت بــفـکـنـدش از روی حـسـدتـا ز ناکامی نفس در حـلق او شد چـون خـسـک
او بــه تــاراج قـضــا در چــون غـنـیـمـت در مـصــافزو صـبـایـع در جـدل کـان جـز ولـی آن عـضـو لـک
پـای چـون هیزم شـکسـتـه دل چـو آتـش بـی قرارمـانـده در اطـوارد و دودم چـو مـاهـی در شـبــک
دوسـتـان بـا یک جـگر پـر خـون که اینک قـد مضـیدشـمـنان بـا یک دهن پـر خـنده کـانک قـد هلـک
آسـمان خـود سـال و مه بـا بـنده این دسـتـان کنددر دیـش بــا خــیـش دارد در تــمـوزش بــا فـنـک
شکر یزدان را که این یک دست بوسش داد دستتـا کـنـد خـار سـپـهـر از پـای بـیـرون یـک بـه یـک
تـا نـبـاشـد همـچـو عـنقـا خـاصـه در عـزلـت غـرابتـا نبـاشـد همچـو شـاهین خـاصه در قدرت کرک
جـان خـصـم از تـیر سـیمرغ افـکـنت بـر شـاخ عـمربـاد لرزان در بـرش چـون جـان گنجـشـک از پـفک
سـاخـتـت از شـاعـران پـر اخـطـل و فـضـل و جـریـرمجـلـسـت از سـاقـیان پـر اخـطـی و رای و یمکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.