ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح دستور نظام الملک صدرالدین محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بــه نـیـک طــالـع و فــرخــنـده روز و فــرخ فــالبـه سـعـد اخـتـر و میمـون زمـان و خـرم حـال
بــه بــارگــاه وزارت بــه فــرخــی بــنـشــســتخــــدایـــگــــان وزیـــران و قــــبــــلـــه آمـــال
نـظـام مـمـلـکـت و صـدر دیـن و صـاحـب عـصـرســپــهـر رفـعـت و قـدر و جــان عـز و جــلـال
مــحــمـدآنـکــه بــه اقــبــال او دهـد ســوگــنـدروان پـــاک مــحـــمــد بـــه ایــزد مـــتـــعـــال
زمـانه بـخـشـش و خـورشـیدرای و گـردون قـدرکریم طـبـع و پـسـندیده فعل و خـوب خـصـال
بـبـسـتـه از پـی حـکـمـش مـیان زمـین و زمـانگـشـاده از پـی حـمـدش زبـان نـسـا و رجـال
بــه گـام عـقـل مـسـاحـت کـنـد مـحـیـط فـلـکبـــه نــور رای تــصــور کــنــد خــیــال حــیــال
بــه جـنـب قـدر بــلـنـدش مـدار انـجــم پــسـتبـه پـیـش رای مـصـیـبــش زبــان حـجـت لـال
بـه کـینش اندر مـضـمـر عـنـا و مـحـنت و مـرگبـه مـهرش اندر مـدغـم بـقـا و نعـمـت و مـال
حـوالـه کـرد بــه دیـوان و مـهـر و کـیـنـش مـگـرخـــدای نــامـــه ارواح و قـــســـمـــت آجـــال
بـــه فـــر دولـــت او شـــیــر فـــرش ایــوانـــشتــوانــد ار بــکــنــد شــیـر چــرخ را چــنــگــال
بـه حـشـمـتـش بـکـنـد دیده تـیهـو از شـاهـینبــه قـوتــش بــکـنـد پــنـجــه روبــه از ریـبــال
ز بـیم او همه عمر اسـتـخـوان دشـمن اوسـتچــو از بـــخــار دخــانــی زمــیــن گــه زلــزال
ز دست بخشش او حاکی است اشک سحابز حـزم مـحـکـم او راوی اسـت سـنـگ جـبـال
دلـش مـلـال نداند همـی بـه بـخـشـش و جـودمگر ز بـخـشش و جـودش ملول گشـت ملال
تــو آن کـسـی کـه سـپــهـرت نـپــروریـد نـظـیـرتــو آن کـسـی کـه خـدایـت نـیـافـریـد هـمـال
عــنــایـتــی بــد و صــلــصــال، اصــل آدم و تــواز آن عــنـایـت مـحــضــی و آدم از صــلـصــال
بــه قـدر و جـاه و شـرف از کـمـال بــگـذشـتـیدرسـت شـد کـه کـمـالـیسـت از ورای کـمال
اگــر بــه کــوه بــرنــد از عــنــایـت تــو نــشــانوگـر بــه بــحـر بــرنـد از سـیـاسـت تـو مـثـال
در آن بـــنــفــشــه بـــه جـــای خـــاره صــلــبوزیـن پــشـیـزه بــریـزد ز پــشـت مـاهـی دال
فــلــک خــرام ســمــنــد تـــرا ســزد کــه بـــودجــهـان بــه زیـر رکـاب و فـلـک بــه زیـر نـعـال
ز نــعــل مــرکــب و از طــبــل بــاز تــو گــیـرنــدهـلـال و بــدر بــه چــرخ بــلـنـد بــر اشــکــال
مـه نوی تـو بـه مـلـک انـدر از خـسـوف مـتـرساز آنـکـه راه نـبــاشـد خــسـوف را بــه هـلـال
چــگــونـه یـازد بــدخــواه زی تــو دســت جــدلچــگــونــه آرد بــدگــوی بـــا تــو پــای جــدال
کـه شــیـر رایـت قــهـرت چــو کـام بــگـشــایـدفـرو شـونـد هزبـران بـه گـوشـها چـو شـکـال
نــهـان از آن نــنــمــایـد ضــمــیـر او کــه دلــشز تـف هیبـت تـو همچـو لب شکسـتـه سفال
چــو بــاد در قــفــس انـگـار کـار دولـت خــصــماز آنــکــه دیــرنــپـــایــد چـــو آب در غـــربـــال
شـد آنکـه دشـمـن تـو داشـت گـربـه در انـبـانکنون گهست که با سگ درون شود به جوال
بـــزرگـــوارا مــن بـــنــده گـــرچـــه مـــدت دیــربــه خــدمــتــت نـرســیـدم ز گــردش احــوال
بــخـیـر بـر تـو دعـا کـرده ام هـمـی شـب و روزبـطـبـع بـر تـو ثـنا گفـتـه ام همی مه و سـال
بـه خـدمـت تـو چـنـان تـشـنه بـوده ام بـخـدایکـه هیچ تـشـنه نـبـاشـد چـنـان بـه آب زلـال
بــه بــخـت تـیـره بــرگـشـتـه گـفـتــم آخـر هـمبــه کـام بــاز بــگـردد ســپــهـر خــیـره مـنـال
جــمــال جــاه تــو از پـــرده بـــرگــشــایــد رویهـمـان قـدر تــو بــر بــنـده گـســتــرانـد بــال
بــحـق خـاتــم و کـلـک تــو بــر یـسـار و یـمـیـنکـه بـی تـو بـاز ندانسـتـه ام یمـین ز شـمـال
بـه بـند چـرخ بـدم بـسـتـه تـاکـنون کـه گـشـادخــدای بـــر مــن و بـــر دیــگــران در اقــبـــال
بـه ایـمـنـی و خـوشـی در سـرای عـمـر بـمـانبــفــرخــی و فــرح بــر ســریـر مـلــک بــبــال
ز رشــک چــهــره بـــدخــواه تــو چــو زر عــیــارز اشـک دیـده بــدگـوی تــو چــو بــحـر طـلـال
مــبـــاد اخــتــر خــصــم تــرا ســعــود و شــرفمــبـــاد کــوکــب بــخــت تــرا هــبــوط و زوالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.