ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح کمال الدین ابی سعد مسعود بن احمدالمستوفی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
خـدای خـواسـت کـه گـیرد زمانه جـاه و جـلالجـمـال داد جـهان را بـه جـود و جـاه و کـمـال
ســپــهـر مـعـنـی مـســعـود کـز قـران سـعـودنـزاد مـادر گـیـتــی چــو او ســتــوده خــصـال
قــضــا تــوان و قــدر قــدرت و ســتــاره مـحــلزمانه بـخـشـش و کـان دسـتـگاه و بـحـر نوال
بــه جـنـب قـدر رفـیـعـش مـدار انـجـم پــسـتبـه پـیـش رای مـصـیـبــش زبــان حـجـت لـال
بــه نــوک خــامــه بـــبــنــدد ره قــضــا و قــدربــه تــیـر نـکـتــه بــدوزد لـب صـواب و مـحـال
گــر ابــر خــاطــر او قــطــره بــر زمــیــن بـــاردبــه جــای بــرگ زبــان بــردمـد ز شـاخ نـهـال
چــو رای روشــن او بــاشــد آفـتــاب ســپــهـرگــر آفــتــاب امــان یــابـــد ز کــســوف و زوال
هـلـال چــرخ مـعـالـیـش مـنـخــســف نـشــوداز آنـکـه راه نـبــاشـد خــسـوف را بــه هـلـال
سـپــر بــرشـده را رای او بــه خـدمـت خـوانـدکـمر بـبـسـت بـه جـوزا چـو بـندگـان بـه دوال
ز حــرص خــدمـت او ســرنـگـون هـمـی آیـنـدبــه وقــت مـولــد از ارحــام مــادران اطــفــال
ز شـــاخ بــــادرم آیـــد کـــف چــــنـــار بــــرونگــر از مــهـب کــف او وزد نـســیـم شــمــال
تــرازویــی کــه بــدان بـــار بــر او ســنــجــنــدســپــهـر کــفــه او زیـبــد و زمـیـن مــثــقــال
ز حــرص آنــکــه ازو ســائلــان سؤال کــنــنــدهـمـی سؤال بـخـواهـد ز سـائلـان بـه سؤال
ایـا مــحــامـد تــو نـقــش گــشــتــه در اوهـامو یــا مآثـــر تـــو وقــف گــشــتـــه بـــر اقــوال
خــطــر نــدیـد هـر آنـکــو نــدیـد از تــو قــبــولشـرف نیافـت هر آنکـو نجـسـت بـا تـو وصـال
تـو آن کـسـی کـه سـپـهـرت نـپــروریـد نـظـیـرتــو آن کـسـی کـه خـدایـت نـیـافـریـد هـمـال
زمـانـه سـال و مـه از خـدمـت تــو جــویـد نـامسـتـاره روز و شـب از طـلـعـت تـو گـیـرد فـال
تــو آدمـی و هـمــه دشــمــنـان تــو ابــلــیـستــو مـهـدیـی و هـمـه حــاســدان تــو دجــال
بـه دسـت حـزم بـمـالـی همـی مـخـالـفـت رازمــانـه نـیـز نـبــیـنـد چــو تــو مـخــالــف مـال
اگـرنـه کــیـن تــو کــفــرســت پــس چــرا داردسـپـهـر خـصـم تـرا خـون مـبـاح و مـال حـلـال
عــــدو حــــرارت بــــیــــم تــــو دارد انــــدر دلز دســت مــردمــک دیــده زان زنــد قــیـفــال
بـــزرگـــوارا شـــد مــدتـــی کـــه مــن خـــادمبــه خــدمــتــت نـرســیـدم ز گــردش احــوال
نـه آنـکـه از دل و جـان مـخـلـصـت نـبـودسـتـمگــواه دارم، وان کــیــســـت ایــزد مــتـــعـــال
ز مــجــلــس تـــو گــر ابـــرام دور داشــتـــه امنـه از فــراغــت مـن بــود بــل ز بــیـم مــلــال
وگـرنه در دو سـه مـوسـم ز طـبـع چـون آتـشقــصــیـده هــات بــیــاورد مــی چــو آب زلــال
بـــه جـــای دیــگــر اگــر اول الــتـــجـــا کــردمبـدیـدم آنـچـه مـبـینـاد هـیـچ کـس بـه خـیـال
خدای داند و کس چون خدای نیست که کسبـه عمر خویش ندیدست از آن سمج تـر حال
ثــنــا قــبــول بــه هـمــت کــنــنــد اهـل ثــنــابـلـی کـه مرد بـه همت پـرد چـو مرغ بـه بـال
بــدیـن دلـیـل تـویـی خـواجـه بـه اسـتـحـقـاقوزیـن قـیـاس تـویـی مـهـتــر بــه اسـتــقـلـال
نه هرکرا بـه لقب بـا کسـی مشـابـهت اسـتشبـیه اوست چنان چون یمین شبـیه شمال
کـه دال نـیـز چـو ذال اسـت در کـتـابــت لـیـکبه ششصد و نود و شش کمست دال از ذال
بـبـیـن کـه مـیـر مـعـزی چـه خـوب مـی گـویـدحــدیـث هـیـات بــیـنـو و شـکـل کـعـب غـزال
در ایـن مـقــابــلـه یـک بــیـت ازرقـی بــشــنـونـه بــر طـریـق تـهـجـی بــه وجـه اسـتــدلـال
زمــرد و گــیــه ســبــز هــر دو هــمــرنــگــنــدولیک زین بـه نگین دان کشند از آن بـه جـوال
هـمـیـشـه تــا کـه بــود نـعـت زلـف در ابــیـاتهـمـیـشـه تـا کـه بــود وصـف خـال در امـثـال
سـری کـه از تـو بـپـیـچـد بـریـده بـاد چـو زلـفدلـی کـه از تــو بــگـردد سـیـاه بــاد چـو خـال
هـزار ســال تــو مـخــدوم و دهـر خــدمـتــگــارهـزار جـای تـو مـمـدوح و بـنـده مـدح سـگـالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.