ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدرالامم کمال الدین محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بـه هسـتـی داده گـیتـی را کـمالمـلـک را فـرخـنـده هـر روز از تــو فـال
صــدر دنــیــایــی و دنــیــا را بـــه تـــوهسـت هر سـاعـت کـمالی بـر کمال
چــون وزارت آســمـان رفــعــت شــودهــر کــرا جـــاه تـــو افــزایــد جـــلــال
بـــخــت بـــیــدار تـــو حــی لــایــنــاممــلــک تـــایــیــد تــو مــلــک لــایــزال
در مــراتـــب آفــتـــابـــت زیــردســـتدر مــعــالــی آســمــانــت پــایــمــال
اوج جـــاهـــت را ثـــوابــــت در جـــوارغــور حـــزمــت را حـــوادث در جـــوال
مـلـک را حــزم تــو دفـع چــشــم بــدفــتـــنــه را دور تـــو دور گــوشـــمــال
اصــل اوتـــاد زمــیــن شــد حــزم تــوزان چـنـین ثـابـت اسـاس آمـد جـبـال
چـیـده گـوش از نـطـق تــو در ثــمـیـندیده چـشـم از کلک تـو سـحـر حـلال
ناله از کلکت بـه عدوی شد بـه خصمکـلـک را گـو کــار خــود کــردی مـنـال
هـر کـجــا امـرت ســبــک دارد عــنـانچــرخ بـــســتـــانــد رکــاب امــتــثــال
هــر کــجــا قــهـرت گــران دارد رکــابکــوه بـــرتـــابـــد عــنــان احــتـــمــال
چــون گــره بــر ابــروی قــهـرت زدنــدآســمـان گـویـد کـفـی الـلـه الـقـتــال
نیستـی یزدان، چرا هست ای عجـبمـثـل و مـانـنـد تــرا هـسـتـی مـحـال
عــفـو تــو تــعــیـیـن کـنـد عــذر گـنـاهجـود تـو تـلـقـیـن کـنـد حـسـن سؤال
ای جـــوانــمـــردی کـــه در ایــام تـــوهـســت کــمــتــر ثــروت آمــال مــال
آز را از کــــثـــــرت بـــــرت گــــرفــــتدر طـبــاع اکـنـون ز اســتــغـنـا مـلـال
گــر شــود مـحــســوس دریـای دلـتاخــتــرش گـوهـر بــود طـوبــیـش نـال
اخـتــران را سـعـیـت ار حـامـی شـودفـــارغ آیــنـــد از هـــبـــوط و از وبـــال
آســمـان را نـهـیـت ار مـنـعــی کــنـدمــنــفــصــل گــردد زمــان را اتــصــال
ور کــنــد خــورشــیــد رای روشــنــتســوی چـــارم چـــرخ رای انــتـــقــال
از ســـواد شـــب نــمـــانــد گـــرد روزآن قــدر کـایـد رخــش را زلـف و خــال
اخـتـران کز علمشـان خـارج نجـسـتبـر جـهـان بـادی و کـی بـودی مـحـال
جـمله اکنون چـون بـه درگاهت رسنداین از آن می پـرسد آیا چـیست حـال
ای بــجــایـی کــز تــحــیـر وصــف تــوطــوطــی نـطــق مـرا کــردســت لـال
چـون فـلـک نـسـگـالـدت جـز نیکـوییبـدسـگـالـت را بـدی گـو مـی سـگـال
چـون روان بــر آفـریـنـش قـول تـسـتقیل گو چندان که خواهی باش و فال
طـــبـــل را کـــی ســـود دارد ولــولــهچـــون بـــاول نـــافـــریــدنـــدش دوال
ذره گـر پــنـهـان کـنـد روی از شــعـاعنــام هــســتــی هــم بــر او آیـد زوال
صـاحـبـا تـا شـمع و تـا پـروانه هسـتایـن غـرورانـگـیـز و آن صـاحـب جـمـال
برنخیزد گفت و گوی و جست و جویگـرچـه سـوزد خـویشـتـن را پـر و بـال
گــوش را از انــفــعــال ایــن ســخـــنبــاز خــر گــو ایـهـاالـســاقــی تــعــال
جــام مــالــامــال نــوش از دســت آنکــو بــه ســیـارات نـنـمــایـد جــمــال
جــرعــه رخــســار او از روی عــکـسپــر مـی رنـگــیـن کــنـد جــام هـلــال
تــا کـه بــاشـد سـمـت مـیـل آفـتــابگـه جـنـوب از روی دوران گـه شـمـال
ســال و مـه دورانـت انـدر سـایـه بــادای طــفـیـل دور عـمـرت مـاه و ســال
جـاودان محـروس و محـفـوظ از همومزانـکـه مـعـصـوم آمـدسـتـی از همـال
ســـرو اقــبـــال تـــو تـــر وز عـــرق اوبـــاغ دولـــت را نــهــال انـــدر نــهــال
سـد دشمن رخـنه چـون دندان سـینپـشـت حـاسـد کـوز چـون بـالـای دال
مــعــتـــدل اقــبـــال بـــادی کــو چــرازانــکــه بــنـیـاد بــقــا شــد اعــتــدالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.