ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصرالدین طاهر و وصف ربیع

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
جــرم خـورشـیـد چـو از حـوت درآیـد بــه حـمـلاشــــهـــب روز کـــنـــد ادهـــم شــــب را ارجــــل
کـــوه را از مـــدت ســـایـــه ابـــر و نـــم شـــبپــر طـرایـف شـود اطـراف چــه هـامـون و چـه تــل
سـبـزه چـون دسـت بـه هم درزنـد انـدر صـحـرالــالــه را پـــای بـــه گــل در شــود انــدر مــنــهــل
ســاعـد و ســاق عـروســان چــمـن را بــیـنـیهـمـه بــربـسـتـه حـلـی و هـمـه پـوشـیـده حـلـل
پــیـش پــیـکـان گـل و خـنـجــر بــرق از پــی آنتـــا نــســازنــد کــمــیــن و نــســگــالــنــد جـــدل
بــر مـحــیـط فـلـک از هـالـه ســپــر ســازد مـاهبـــر بـــســیــط کــره از خــویــد زره پـــوشــد طــل
وز پــی آنـکـه مـزاجــش نـکــنـد فــاســد خــونســرخ بــیـد از هـمـه اعــضــا بــگـشــایـد اکــحــل
هـر کـرا فـصــل دی از شــغـل نـمـا عــزلـی دادشــحــنــه نــفــس نــبــاتــیــش درآرد بــه عــمــل
بـــاد بــا آب شــمــر آن کــنــد انــدر بــســتــانکــه کــنــد بــا رخ آیـیـنـه بــه ســوهـان مــصــقــل
وان کند عکس گل و لاله به گردش که به شبعــکــس آتـــش بـــکــنــد گــرد تــنــور و مــنــقــل
مــرغـــزاری شـــود اکــنــون فـــلــک و ابـــر دروراست چونان که تو گفتی همه ناقه است و جمل
مــیـل اطــفــال نـبــات از جــهـت قــوت و قــوتکــرده یــک روی بـــر اعــلــی و دگــر در اســـفــل
هــر نــمــاز دگـــری بـــر افـــق از قـــوس قـــزحدرگــهــی بـــیــنــی افـــراشـــتـــه تـــا اوج زحـــل
بــه مـثـالـی کـه بــه چـیـزیـش مـثـل نـتـوان زدجــز بــه عــالـی در دســتــور جــهـان صــدر اجــل
نــاصــر دیـن و نــصــیـر دول و صــاحــب عــصــربـــلــمــظــفــر کــه دول یــافــت بـــدو دیــن و دول
آنــکــه رایــش دهــد اجـــرام کـــواکـــب را نــوروانــکــه کــلــکــش کــنــد اســرار حــوادث را حــل
آنکـه داخـل بـود انـدر سـخـنش صـدق و صـوابهـمــچــو انـدر کــلــمــات عــربــی نـحــو و عــلــل
وانـکــه خــارج بــود از مــکــرمــتــش روی و ریـاهـمــچــو از مــعــجــزه هـای نـبــوی زرق و حــیـل
طـبــع نـامـیـزد بــی رخــصـتــش الـوان حــدوثعــقــل نـشــنـاســد بــی دفــتــرش اکـثــر ز اقــل
زایـد از دسـت و عـنـانـش هـمـه اعـجـال صـبــاخــیــزد از پـــای و رکــابـــش هــمــه آرام جـــبـــل
نـطـق پــیـش قـلـمـش لـال بــود چــون اخـرسعــقــل پــیـش نــظــرش کــژ نــگــرد چــون احــول
روز مــولــود مــوالــیــد و جـــودش گـــفـــتـــنــدمـــرحـــبــــا ای ز عـــمـــل آخـــر و از عـــلـــم اول
ای بـه اجـنـاس شـرف در هـمـه اطـراف سـمـروی بـــه انــواع هــنـــر در هــمـــه آفـــاق مـــثـــل
بـــس بــقــایــی نــبــود خــصــم تــرا در دولــتچـــه عــجـــب رایــحــه گــل بـــبـــرد روح جـــعــل
ای دعـاوی ســخــا بــی کـف دســتــت بــاطـلوی قـوانـیـن ســخــن بــی سـر کـلـکـت مـخــتــل
بـنـده سـالـیـسـت کـه تـا در کـنـف خـدمـت تـوغــم ایــام نــخــوردســت چـــه اکــثـــر چـــه اقــل
ورنـه بــا او فـلـک ایـن کـرد ازیـن پـیـش هـمـیکــاتـــش و آب کــنــد بـــا گــهــر مــوم و عــســـل
جــز در آیــیــنــه و آبـــت نــتــوان دیــد نــظــیــرجــز در انـدیـشــه و خــوابــت نـتــوان یـافـت بــدل
هـــم تــــرا دارد اگــــر داردت ایـــام نــــظــــیـــرهـــــم تـــــرا آرد اگـــــر آردت افـــــلـــــاک بــــــدل
نــه خــدایـی و دهــد دســت تــو رزق مــقــدورنــه رســولــی و بـــود نــطــق تـــو وحــی مــنــزل
هرچـه در مدح تـو گویم همه دانی کـه رواسـتچـیـسـت کـان بــر تــو روا نـیـسـت مـگـر عـزوجـل
مدحـتـی کـان نه تـرا گویم بـهتـان و خـطـاسـتطــاعــتـــی کــان نــه تـــرا دارم طــغــیــان و زلــل
شــعــر نـیـکــو نــبــود جــز بــه مــحــل قــابــلشــرع کــامــل نــبـــود جــز بـــه نــبــی مــرســل
بـــود بـــی بـــالــش تـــو صــدر وزارت خـــالــیبــود بــی حــشــمـت تــو کــار مـمــالــک مـهـمـل
نــتـــوانــم کـــه جـــهــان دگـــرت گــویــم از آنکـایـن جـهـانـیـسـت مـفـصـل تــو جـهـان مـجـمـل
هـسـت بـا جـود تـو ایـمـن هـمـه عـالـم ز نـیـازهـسـت بـا عـدل تـو خـالـی هـمـه گـیتـی ز خـلـل
کــهــربـــا چــون گــره ابــروی بــاس تــو بــدیــدخــاصــیــت بـــاز فــرســتـــاد مــزاجـــش بـــه ازل
عـدل تــو مـسـطـر اشـغـال جـهـانـسـت کـز آنراسـت شـد قـاعـده هـا هـمـچــو خــطـوط جــدول
دسـت عـدل تـو گـشـادسـت چـنـان بــر عـالـمکــه فــرو بــنــدد اگــر قــصــد کــنــد دســت اجــل
بـر تـو واقـف نـشـود عـقـل کـل از هـیـچ قـیـاسوز تــو ایـمــن نــبــود خــصــم تــو از هــیــچ قــبــل
خــصــمــت ار دولــتـــکــی یــافــت مــزور وانــراروزکــی چــنــد نــگــهــداشــت بــتــزویــر و حــیـل
آخــرالــامــر درآمــد بـــه ســر اســب اجـــلــشتــا درافـتــاد بــه یـک حـادثــه چــون خـر بــه وحـل
گــاه بـــا ضــربـــت رمــحــی ز ســمــاک رامــحگــاه بـــا نــکـــبـــت عـــزلــی ز ســـمــاک اعـــزل
رویـش از غــصــه ایـام بــر دشــمــن و دوســتداشــتـــی چــون گــل دورو اثـــر خــوف و خــجــل
گــوش کــاره شــود از قــصــه او لــاتـــســـمــعهـــوش والـــه شـــود از غـــصـــه او لـــاتـــســـال
بـخـت بـیـدار تـو بـود آنـکـه بـرانـگـیـخـت چـنـیندولــت خـــفــتـــه او را ز چـــنــان خــواب کــســل
لـلـه الـحـمـد کـه تـا حـشـر نـمـی بـاید بـسـتدر قــطــار تــعــبــش نــیـز نــه نــاقــه نــه جــمــل
شـد ز فـر تــو هـمـه مـغـز چـو تــجــویـف دمـاغگـرچـه دی بـود هـمـه پـوسـت چـو تـرکـیـب بـصـل
تـــا مــحــل هــمــه چــیــز از شــرف او خــیــزدجــاودان بــر هـمـه چــیـزیـت شـرف بــاد و مـحــل
درگــهـت مــقــصــد ارکــان و بــرو بــاز حــجــابمــجــلــســت مـلــجــا اعــیـان و درو مـدح و غــزل
پـای اقـبـال جـهـان سـوی بـدانـدیـش تـو لـنـگدسـت آسـیـب جـهـان سـوی نـکـوخـواه تــو شـل
روزه پـذرفـتـه و روزت هـمـه فـرخـنـده چـو عـیـدوز قــضــا بـــســـتـــده بـــا دخـــل ابـــد وجـــه ازلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.