ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصرالدین طاهر و تهنیت رمضان و تحویل حمل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ســایــه افــکــنــد مــه روزه و روز تـــحــویــلروز مـســعـود مـبــارک مـه مـیـمـون جــلـیـل
سـایه ای نه که شود از رخ خـورشید خـجـلسـایه ای نـه کـه بـود بـر در خـورشـیـد ذلـیل
ســایـه ای کـز مـدد مـد ســوادش دادســتدسـت کـحــال قـضـا دیـده دیـن را تــکـحــیـل
ســایـه ای کـز طــرف دامـن فـضــلـش دارنـددوش خــورشــیـد ردا تــارک گــردون اکــلـیـل
هـر دو فـرخـنـده و مـیـمـون و مـبـارک بـادنـدچــه مــه روزه و دیــگــر چــه و روز تــحــویــل
بـرکه بـر ناصـر دین صـاحـب عـادل که خـدایهمه چـیزیش بـدادسـت مـگـر عـیب و عـدیل
ثـانی سـایه یزدان کـه بـه عـالی عـتـبـه اشنـور خـورشـید قـدم مـی نـنـهـد بـی تـقـبـیل
ای صــلـاحــیـت عــالـم را کـلـک تــو ضــمـانرزق ذریــــت آدم را کــــف تــــو کــــفــــیــــل
سـایـه عـدل تـو واصـل بــه وجـود و بـه عـدممـنـهـی حــزم تــو آگــه ز کــثــیـر و ز قــلـیـل
نـه ســر امـر تــو در پــیـش ز شــرم تــغـیـیـرنـه رخ رای تــو بــی رنــگ ز نــنــگ تــبــدیـل
حـیز حـزم تـو چـونان بـه اصـابـت مملـوسـتکـه درو هـمـچـو خـلـا گـنـج نـیـابــد تـعـطـیـل
جـامـه جـاه تـرا نـقـش هـمـی بــسـت قـضـاواسـمـان جـامه خـودرنگ همی کـرد بـه نیل
بـه سـر عجـز رسـد عون تـو بـی هیچ نشانبـه دم جـور رسـد عـدل تـو بـی هـیـچ دلـیـل
خـطـبـه بـر مسـرع حـکم تـو کند بـاد خـفیفخـوشـه از خـرمن عـلم تـو چـند خـاک ثـقـیل
خـجـلت حـلم تـو دادسـت زمین را تـسـکـینغـیـرت حـکـم تـو دادسـت زمـان را تــعـجـیـل
کـوه اگـر حـلـم تــرا نـام بــرد بــی تــعـظـیـمابــر اگـر دسـت تـرا یـاد کـنـد بــی تــبــجـیـل
کــوه را زلــزلــه چــون کــیـک فــتــد در پــاژهابـر را صـاعـقـه چـون سـنـگ فـتـد در قـنـدیل
قـبــض ارواح کـنـد تــف ســمـوم ســخــطـتبـــی جـــواز اجـــل و واســـطـــه عـــزرائیـــل
نـشــر امـوات کــنـد صــوت صــریـر قــلــمــتفــارغ از مــشــغــلــه صــور و دم اســرافــیـل
چـون زمـین را شـرف مـولـد تـو حـاصـل شـدآســمـان راه نـظــیـرت بــزد انـدر تــحــصــیـل
خـود وجـود چـو تـویی بـار دگر ممتـنع اسـتورنه نی فیض گسستست و نه فیاض بـخیل
ای شـده عـرصـه کون از پـی جـاه تـو عریضوز پــی مـدت عـمـر تــو ابــد گـشـتـه طـویـل
خــصـم اگـر در پــی دیـوار حــســد لـافـی زدزان سعایت چه ترا، کم مکن از سعی جمیل
اصــطــنــاع تــو دهــد روشــنــی کــار خــدمنـور اجـرام دهـد تــابــش خـورشـیـد صـقـیـل
خواب خرگوش بداندیش تو خوش چندانستکــابــن ســیـریـن قــضــا دم نـزنــد از تــاویـل
مــومــیـایـی هـمــه دانـنـد کــرا خــرج شــودهـر کـجـا پـشـه بــه پـهـلـو زدن آیـد بــا پـیـل
انـتــقـام تــو نـه آن اخــگـر اخــتــرسـوزسـتکـه در امـعـای شــتــرمـرغ پــذیـرد تــحــلـیـل
کـبـش مـغـرور چـراگـاه بـهشـت اسـت هنوزبــاش تــا داغ فــنـا بــرنـهـدش اســمـاعــیـل
مـسـنـد تـسـت بـحـق بــارز مـجـمـوع وجـودویـن دگـرهـا هـمـه تـرقـین عـدم را تـفـصـیـل
تــا تــوانــنــد کــه در تــربـــیــت روح نــهــنــدآب حــیــوان را بـــر آتـــش دوزخ تـــفــضــیــل
بـــاد تــاثــیــر حــوادث بــه اضــافــت بـــا تــوآب دریـا و کــلــیـم آتــش نــمــرود و خــلــیـل
حــاســدانـت ز نـوایـب هـمــه بــا هـایـاهـایگـوش پــر ولـولـه طـبــل ولـی طـبــل رحــیـل
در ممالک اثـرت فتـنه نشـان شـهر بـه شـهردر مـسـالـک ظـفـرت بـدرقـه رو مـیل بـه میلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.