ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مؤتمن الحضرة سعدالدین اسعد بن اسماعیل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مؤتــمـن اسـعـد بــن اسـمـاعـیـلآن بـه قدر و شـرف عـدیم عدیل
هسـت خـورشـید آسـمـان جـلـالهسـت مـخـتـار مـهتـران جـلـیل
آنــکـــه در خـــاک حـــلـــم او آراموانـکـه در بـاد حـکـم او تـعـجـیل
خـاک بـا حـلـم او چـو بـاد خـفـیفبـاد بـا طـبـع او چـو خـاک ثـقـیل
بــر قـدرش قـصــیـر قــامـت چــرخبـر طـبـعـش غـدیـر قـلـزم و نـیل
سـخـنش عـلـم غـیب را تـفـسـیرقــلــمــش راز چـــرخ را تـــاویــل
نیسـت بـا عـرض و طـول همت اوپـیـکـر آسـمـان عـریـض و طـویل
غـاشـیه همـتـش کـشـنـد همـیبــر فـلـک جـبـرئیـل و مـیـکـائیـل
نــبــود بـــر ســخــاوتــش مــنــتنـبــود در کـفـایـتــش تــعـطــیـل
ای بـری عـفـو و عـونـت از پـاداشوی مصون عهد و قولت از تبدیل
چـرخ را رفـعـت تــو گـفـتـه قـصـیـربـرق را فـکـرت تـو خـوانده کـلیل
کـوه بــا عـزم مـحـکـم تـو سـبــکابـر بـا دست بـخشش تو بـخیل
ای نــهــاده بــه خــاصــیــت ز ازلقــدرت اکـلـیـل چــرخ را اکـلـیـل
فـلـک از رشـک رتـبــت و شـرفـتدر ازل جـامـه رنگ کـرده بـه نیل
مــلــک از بــهـر نــامــه عــمــلــتخـویشـتـن وقف کرده بـر تـهلیل
نیسـت اندر جـهان کـون و فـسـادرزق را چـون دل تـو هـیچ کـفـیل
نـیـسـت انـدر بـیـان بـاطـل و حـقعـقـل را چـون دل تـو هیچ دلـیل
آفـتــاب از کـف تــو بــخــشــد نـورهـمـچـو از آفـتـاب جـرم صـقـیـل
ای نـــزاده تــــرا زمــــانـــه بــــدلوی نـدیـده تــرا ســتــاره بــدیـل
تـویـی آن کـس کـه در سـخـا آیـدپـشه تـو بـه چـشم گردون پـیل
منم آن کس که در سـخـن شـایدمــوزه مــن زمــانــه را مــنــدیـل
سـخـنم شـد چـنان کـه بـنیوشـدگوش جـانش چـو محـکـم تـنزیل
گـرچـه در هر سـخـن نـهد فـلـکـمبـر جـهـان و جـهـانـیان تـفـضـیل
نیست سنگم بـه نزد کس که مراسـنـگـهـا زد زمـانـه بــر قـنـدیـل
عیبم این بیش نه که کم بودستدخــلـم از خــرج دبــه و زنـبــیـل
کـشــتــه دهـرم و صـریـر قـلـمـتهـسـت مـانـنـد صـور اسـرافـیل
بـه نـشـورم رسـان کـه دیدسـتـمبــارهــا گــوشــمــال عــزرائیــل
گـفـتـه بـودم کـه کـدیه ای نـکـنـماندرین خـدمـت از کـثـیر و قـلـیل
کـرمـت گـفـت از آن چـه عـیب آیدشعر چـون بـکر بـود و مرد معیل
تــا کـنـد آسـمـان هـمـی حـرکـتتـا کـنند اخـتـران همـی تـحـویل
حــاسـدت زاسـمـان مـبــاد عـزیـزتـابــعـت ز اخـتـران مـبــاد ذلـیـل
بــاد طــبــع تــو یـار لـهـو و لــعــببـاد خصم تـو جفت حزن و عویل
خــانـه دانـش از دل تــو بــه پــایدیده بـخـشش از کف تـو کحـیل
ایـمـن انـدر نـظــاره گـاه ســپــهـرگوش جـانت ز بـانگ طبـل رحیل
زنده اسلاف تـو بـه تـو چـو بـه منجـدم اسحق و جـدت اسماعیلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.