ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت افلاک و بروج و مدح ناصرالدین طاهربن المظفر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
جـرم خورشید دوش چون گه شامسـر بـه مغـرب فـرو کشـید تـمام
از بــر خــیـمـه ســپــهـر بــتــافــتمــاه رزیــن او چـــو مــاه خــیــام
چون طناب شفق ز هم بگسستشب فرو هشت پرده های ظلام
گـفـتـیـی چـرخ پـرده کـحـلـیـسـتاز پـسـش لـعـبـتـان سـیم انـدام
بــه تــعـجـب هـمـی نـظـر کـردیـممن و معشـوق من ز گوشـه بـام
گــاه در دور و جــنــبـــش افــلــاکگــاه در ســیـر و تــابــش اجــرام
گـفـتـیی مـهرهای سـیمـابـیسـتبــر ســر حــقـه هـای مـیـنـافــام
ایــن ز تـــاثـــیــر آن نــمـــوده اثـــروان بـه تـدبـیر این سـپـرده زمـام
مـــحــــدث صــــد هـــزار آرامـــشلــیــکــن انــدر نــهــاده بــی آرام
نـــه یـــکـــی را بـــدایـــت و آغـــازنــه یـکــی را نــهـایـت و انــجــام
تـــیــر در پـــیــش چـــهــره زهــرهاز خـجـالت همی شکست اقلام
زهـره در بــزم خـسـرو از پـی لـهـوبـه کـفـی بـربـط و بـه دیگـر جـام
تــــیـــغ مـــریـــخ در دم عـــقـــربتـخـت خـورشـید بـر سـر ضـرغام
دلـو کـیـوان در اوفــتــاده بــه چــاهمـاهـی مـشـتــری رمـیـده ز دام
تــوامـان گـشـتـه در بــرابــر قـوسسـپــر یـکـدگـر بــه دفـع خــصـام
جــدی مـفــتــون خــوشــه گـنـدمبـــره مــذبــوح خــنــجــر بــهــرام
اســد انــدر تـــحــیــر از پـــی ثــورکـام بــگـشــاده تــا بــیـابــد کـام
مــایــل یــکــدگــر ز نــیــک و ز بــدکــفــه هــای تـــرازوی اقــســام
گـه بــه جـوی مـجـره در سـرطـانخــارج از اسـتــوا هـمـی زد گـام
گـه بـه کـلـک شـهـاب دسـت اثـیربـه فـلک بـر همی کـشـید ارقـام
گـفـتـیـی کـلـک خـواجـه در دیـوانمـلـک را مـی دهـد قـرار و نـظـام
خـواجـه خـواجـگـان هـفـت اقـلـیمنــاصــر دیــن حـــق رضــی انــام
بــوالـمـظــفــر کـه رایـت ظــفـرشآیـتــی شـد بــه نـصـرت اســلـام
آنـکــه بــا حــکــم او قــضــا و قــدرخـط بــاطـل کـشـیـده بـر احـکـام
وانـکـه از بـهـر او شـهـور و سـنـینداغ طـــاعــت نــهــنــد بـــر ایــام
خــواهـد از رای روشــنـش هـر روزجــرم خـورشـیـد روشـنـایـی وام
گـیـرد از کــلـک و دفــتــرش هـردمقــلــم و دفـــتـــر عـــطـــارد نــام
زیـبــدش مـهـر چــرخ مـهـر نـگـیـنشایدش طرف چـرخ طرف ستـام
صــلــح کــرد از تــوســط عــدلـشبــاز بــا کـبـک و گـرگ بــا اغـنـام
بــــخـــل را مـــائده ســـخـــاوت اومــعــده آز پـــر کــنــد ز طـــعـــام
زهـــره در ســـایــه عـــنـــایـــت اوتــیـغ مــریـخ بــرکــشــد ز نــیـام
ای بــه وقــت کــفــایــت و دانــشپـخـتـه چـرخ پـیش عـلم تـو خـام
وی بــه گـاه صـلـابــت و کـوشـشتـــوســن دهــر زیــر ران تـــو رام
شـاکـر نـعـمـتـت وضـیـع و شـریفزایــر درگــهــت خـــواص و عــوام
عـدل تــو آیـتــی اسـت از رحـمـتجــود تــو عــالـمـســت از انـعـام
پـیش دسـتـت بـه جـای قطـر مطراز خـجـالـت عـرق چـکـد ز غـمام
بـه شـرف بــرگـذشـتـی از افـلـاکبــه هـنـر درگـذشـتــی از افـهـام
گـر بــگـویـی کـفــایـت تــو کـشــدبــر ســر تــوســن زمـانـه لـگــام
ور بــخـواهـی سـیـاسـت تـو کـنـددیــده بــاشــه آشــیــان حــمــام
در حـسـاب تـو مـضـمـرسـت اجـلگوییا هست او چـو جـرم حـسام
در رضــای تــو لــازمـســت صــوابگوییا هسـت حـرف و صـوت کلام
رود از ســـهــم در مــظـــالــم تـــوراز خـصـم تـو بــا عـرق ز مـسـام
گـــیــرد از امــن در حـــوالـــی تـــومرغ و مـاهی چـو در حـرم احـرام
نــکـــنــد بـــا عـــمــارت عـــدلـــتآن خـرابـی کـه پـیـش کـرد مـدام
بــر دوام تــو عــدل تــســت دلـیـلعـدل بــاشــد بــلـی دلـیـل دوام
نـــور رایـــت نـــجــــوم گــــردون رااز حــوادث هـمــی دهـد اعــلــام
فـیـض عــقـلـت نـفــوس انـجــم رابـر سـعـادت هـمـی کـنـد الـهـام
از پــی خــدمـت تــو بــنـدد طــبــعنـقـش تـصـویـر نـطـفـه در ارحـام
وز پــی مــدحــت تــو زایـد عــقــلگــوهـر نــظــم و نــثــر در اوهــام
نـیـسـت مـمـکـن ورای هـمـت تــوکــه کــنـد هـیـچ آفــریـده مـقــام
خـود بـرازوی وجـود ممکن نیسـتبـس مـقـامـی نه در وجـود کـدام
تــشــنـگــان شــراب لــطــفــت رایـاس تــلــخــی نـیـارد انـدر کــام
کــشــتــگــان ســنــان قــهــر تــراحـشـر ناممـکـن اسـت روز قـیام
ای ز طــبــع تــو طــبــعــهــا خــرموی ز عـیـش تـو عـیـشـهـا پـدرام
بـنده سـالـیسـت تـا درین خـدمتگه بـه هنگـام و گـاه بـی هنگـام
دهـد از جــنـس دیـگــرت زحــمـتآرد از نــــوع دیــــگــــرت ابـــــرام
آن هـمـی بـینـد از تـهـاون خـویشکه بـدان هسـت مستـحـق ملام
وان نـمــی بــیـنــد از مــکــارم تــوکه بـه شـرحـش تـوان نمود قیام
شـــد مــکــرم ز غــایــت کــرمــتکـرم الـحـق چـنـیـن کـنـنـد کـرام
تــا بــه اجـسـام قـایـمـنـد اعـراضتـا بـه اعـراض بــاقـیـنـد اجـسـام
بــی تــو اجــســام را مـبــاد بــقــابــی تــو اعــراض را مـبــاد قــوام
ســاحــت آســمــانـت بــاد زمـیـنخــواجــه اخــتــرانـت بــاد غــلـام
چـــرخ بـــر درگـــه تـــو از اوبـــاشبــخــت در حــضـرت تــو از خـدام
بــر سـرت ســایـه مـلـوک و مـلـکبــر کــفــت ســاغــر مـدام مـدام
مـاه عـیـدت بــه فـرخـی شـده نـووز تـو خـشـنـود رفـتـه مـاه صـیامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.