ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالمظفر ناصرالدین طاهربن مظفر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
کـشــتــه تــیـغ اجــل بــاد چــنـانکــه نــشــورش نــبـــود روز قــیــام
تــابــد از روی حــســام تــو ظـفـرراست همچون گهر از روس حسام
وتـــد قـــاف تـــرا مــیــخ طـــنــاباوج خــورشــیـد تــرا ســاق خــیـام
پــســت بــا قــدر تــو قـدر کـیـوانکــنــد بــا تــیــغ تــو تــیــغ بــهــرام
پـیش حـکم تـو کـشـد کلک قـضـاخــط طـغـیـان و خــطـا بــر احــکـام
شــایــدت روز ســواری و شــکــارآسـمـان مرکـب و مه طـرف سـتـام
روز عــیـش تــو نـهـد دســت قـدربــر کــف جــان و خــرد جــام مــدام
زیــبـــدت روز تــمــاشــا و شــرابزهــره خــنــیـاگــر و مــاه نــو جــام
گـر بــه انـگـشـت ذکـا بــنـمـایـینقطـه چـون جـسـم پـذیرد اقـسـام
ور در آیــیــنــه خـــاطـــر نــگـــریدهـــد از راز ســـپـــهــرت اعـــلـــام
مـرکـز عــالـمـی از غــایـت حــلـمهـفــت اقــلــیـم تــرا هـفــت انـدام
خــواهـد از رای مــنـیـرش هـر روزجـرم خـورشـیـد فـلـک تــابــش وام
کـاهـد از کـلـک و بــنـانـش هـردمدفــتـــر و کــلــک عـــطـــارد را نــام
والــه حـــکـــم تـــو دور افـــلـــاکتــــابــــع رای تـــو ســـیـــر اجـــرام
اول فـــکـــرتــــی و آخـــر فـــعـــلکـه جـهان شـد بـه وجـود تـو تـمـام
وز پـــی شــرح رســـوم ســیــرتقـابــل نـظـم و عـروضــســت کـلـام
روز کـین نـفـس نـفـیـس تـو کـنـدچــون در اوهـام عـمـل در اجــسـام
تـا بـود از پـی هـر شـامـی صـبـحبــاد بــدخـواه تــرا صـبــح چـو شـام
گشته بر خصم تو چون کام نهنگهــمــه آفـــاق وزو یــافـــتـــه کـــام
هر چـه تـقـدیر کـنی بـی مـهلـتوانــچــه آغــاز کــنـی بــی انــجــام
مـســنـد صــدر مـقـام تــو مـقـیـمشــربــت عــیـش مــدام تــو مــدام
شـــرف گـــوهـــر اولـــاد نـــظـــاممــلــک را بــاز شــرف داد و نــظــام
صـاحـب مملکـت و خـواجـه عـصـرنــصـــار دیــن و نــصـــیــر اســـلــام
بـوالمظـفـر کـه بـه عـون ظـفـرشعدل شـد ظلم و ضـیا گشـت ظلام
آن پـس از مبـدع و پـیش از ابـداعآن بــه از جـنـبــش و پــیـش از آرام
ســیـر امـرش بــبــرد کـوی صـبــاابـــر جـــودش بـــبـــرد آب غـــمــام
نــهــد ار قــصــد کــنــد هـمــت اوبــر مــحــیـط فــلــک اعــظــم گــام
عـدلـش ار چـیـره شـود بـر عـالـمدیـده بــاشـه شــود جــای حــمـام
امـنـش ار خـیـمـه زنـد بــر صـحـراگــرگ را صــلــح دهــد بـــا اغــنــام
ای قـضـا داده بــه حـکـم تــو رضـاوی قـدر داده بــه دســت تــو زمـام
کــنــد ار جـــهــد کــنــد دولــت اوبــر ســر تــوســن افــلــاک لــگــام
از پـــی کــثــرت خــدام تـــو شــدحـــامــل نــطــفــه طــبـــاع ارحــام
ای تــرا گــردش افــلــاک مـطــیـعوی تـــرا خــواجـــه اجـــرام غــلــام
بـــنــده را بــنــده خــداونــدانــنــدتــا کـه در حـضـرت تـسـت از خـدام
بـه قـبــولـی کـه ز اقـبــال تـو دیـدمـقـصـد خــاص شـد و قـبــلـه عـام
تــا قـیـامـت شـرفـی یـافـت ز تــوکـه بــه جـایـش نـتــوان کـرد قـیـام
گــرچــه از خــدمــت دیــریــنــه اوحـاصـلـی نـیـسـت تــرا جــز ابــرام
گــر بــه درگــاه تــو آبــی بـــودشنـام او پــخـتـه شـود حـکـمـت خـام
عــلــم شــعــر زنـد بــر شــعــریدر مــدیــح تــو زنــد نــظــم نــظــام
چـون ریاضـت ز تـو یابـد نشـگفـتتــوســن طــبــعــش اگــر گـردد رام
هــم در ایـام تــو جــایـی بــرســداگـــر انـــصـــاف بـــیـــابــــد ز ایـــام
گـر بــجـز پــیـش تــو تــا روز اجـلبــرکـشــد تــیـغ فـصــاحــت ز نـیـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.