ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب نظام الدین محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای گــرفــتــه عــالـم از عــدلــت نـظــامای نـظـام ابـن الـنـظـام ابـن الـنظـام
مــلـــک اقـــبـــال تـــو مــلــک لـــایــزالبـــخــت بـــیــدار تــو حــی لــایــنــام
روی تــقـدیـر از شـکـوهـت در حــجــابتــیـغ مــریـخ از نــهــیـبــت در نــیــام
مــلــک را بــی کــلــک تــو بــازار کــنــدعـقـل را بـی رای تـو انـدیـشـه خـام
کـــشـــتـــگــان خـــنــجـــر قـــهــر تـــراحــشــر نـامــمــکــن بــود روز قــیـام
چــــرخ بـــــرتـــــابـــــد زمــــام روزگــــارهـر کــجــا عــزم تــو بــرتــابــد زمـام
رایــض اقــبـــال تــو کــردســت و بـــستــــوســـن ایـــام را یـــکـــبــــاره رام
لــــــاجــــــرم در زیــــــر ران رای تـــــــوابـلـقـش اکـنـون هـمـی خـاید لـگـام
گـر تــرا یـزدان و ســلـطـان بــرکـشــیـداز جـهـانـی تــا جـهـانـت شـد غـلـام
حــکــم یــزدان از غــرض خــالــی بـــودتــا کـرا پــوشـد لـبــاس احــتــشــام
رای ســلـطــان از غــرض صــافـی بــودتـــا کــرا بـــیــنــد ســزای احــتـــرام
روز هـیـجــاکـز خــروش کـوس و اســبآب گــردد مــغــز گــردان در عــظـــام
زهــرهــا در بــر بــجــوشــد وز نــهــیـببــا عـرق بــیـرون تــرابــد از مـســام
نــوک پــیـکــانــهـا چــو پــیـکــان قــضــااز اجـــل آرنــد خــصــمــان را پـــیــام
کوس همچـون رعد و شمشیر چو بـرقتـیـر چـون بــاران و گـرد چـون غـمـام
زرد گــــردد روی چــــرخ نـــیـــلـــگــــونســرخ گــردد روی تــیـغ ســبــزفــام
در بـــر شـــیــر فــلــک شـــیــر عـــلــماز پــی خــون عــدو بــگـشــاده کـام
مـعـرکـه مـجــلـس بــود ســاقـی اجــلرمح ریحـان خـون شراب و خـود جـام
هرکـسـی نصـرت همی خـواهد ز چـرخوز تـو نصرت چرخ می خواهد بـه وام
رایـتــت بــافــتــح چــون هـمـبــر شــودکـس نداند این کـدامـسـت آن کـدام
ای جــهـان را حـزم تــو حـصـن حـصـیـنمـلـک ودیـن را رای تـو پـشـت تـمـام
دی نــه آن چــنــدان تـــهــاون کــرده امکـان بــدیـن خـدمـت پــذیـرد الـتـیـام
هـسـتــم از تــشـویـر آن یـک خـارجــیتــا ابــد بــا خــویـشـتــن در انـتــقـام
هـسـت خـونـم زان گـنـه بــر تـو حـلـالهست عمرم زین سبب بر من حرام
بـــا لــبــی بـــر هــم بــر خــرد و بــزرگبـا سری در پـیش پـیش خاص و عام
حــق هـمـی دانـد کــز آن دم تــاکــنـوننــیــز بــرنــاورده ام یـکــدم بــه کــام
آن گــنــه کـــارم کــه نــتـــوانــد نــمــودآســمــان در عــذر جــرم مـن قــیـام
گـــر مـــرا انـــدر نــیــابـــد عـــفـــو تـــومــانــدم بــا ایـن نــدامــتــهــا مــدام
گرچـه گشـتـسـتـم ز خـذلانی که رفـتدرخــور صــدگــونـه تــادیـب و مـلــام
چون همی دانی که می کرد آن نه منعـفـو فـرمای و کـرم کـن چـون کـرام
مــن چــه کــردم آنـچــه آن آمــد ز مــنتـو چـه کـن آنـچ از تـو آیـد والـسـلـام
تـــا نــبـــاشـــد شـــام را آثـــار صــبـــحبـاد دایم صبـح بـدخـواهت چـو شـام
قـــدرت از گـــردون گــردان بـــرده قـــدررایـت از خـورشـیـد تـابــان بــرده نـام
بـخـت را دسـت نکـوخـواهت بـه دسـتچــرخ را پــای بــدانـدیـشـت بــه دامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.