ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ضیاء الدین مودودبن احمد عصمی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مــمــلــکــت را بــه کــلــک داد نـظــامثــانــی اثــنـیـن صــدر آل نــظــام
هـمـچــنـیـن جــاودان ز کـلـکــش بــادملک گـیتـی بـه رونق و بـه نظـام
صـــدر دنــیــی ضـــیــاء دیــن خـــدایســـد دولــت مؤیــد الــاســـلــام
مـــیــر مـــودود احـــمـــد عـــصـــمــیآن بــر از جــنــبــش و مــه از آرام
آنــکــه در تــحــت هـمــتــش افــلــاکوانکه در حـبـس طـاعتـش اجـرام
شـرفـش همـچـو طـبـع گـردون خـاصکـرمش همچـو جـور گـیتـی عـام
ســخــنــش را مــزاج ســحــر حــلــالدرگـهـش را خـواص بــیـت حــرام
مـــطـــرب بــــزمـــگـــاه او نـــاهـــیـــدحـــاجـــب بـــارگـــاه او بـــهـــرام
روضــه خــلـد مـجــلـســش ز خــواصمـوقـف حــشـر درگـهـش ز عـوام
دسـت حـکمش گشاده بـر شب و روزداغ طــوعـش نـهـاده بــر دد ودام
بـــا کـــفـــش ابـــر مــی نــدارد پـــایبــا دلــش بــحــر مـی نـیـارد نـام
تـــشـــنــگـــان امــیــد لــطـــفـــش رایـاس تــلــخــی نـیـارد انـدر کــام
کــشــتــگــان را ز گــرگ بـــســتــانــددیـت انـدر حــمــایـتــش اغــنــام
ای تـــرا گـــردش زمـــانـــه مـــطـــیــعوی تــرا خـواجــه سـپــهـر غـلـام
مـشـکـل چـرخ پــیـش کـلـک تــو حـلتــــوســـن دره زیـــر ران تــــو رام
عـــالــمــی دیــگـــری تـــو در عـــالــمهـفـت اقـلـیمـت و ز هفـت انـدام
گــر ز جـــود و ســخـــات دام نــهــنــدنــســـر طـــایــر درآیــد انـــدر دام
ور بـــه یــادت ذکــات مــی نــوشــنــدجــام گـیـتــی نـمـای گـردد جـام
رود از ســــهـــم در مـــظــــالـــم تــــوراز خـصـم تـو بــا عـرق ز مـسـام
عــالـم و عــادلـی بــلـی چــه عـجــبعــدل بــی عــلـم بــرنـدارد گــام
بـــر دوام تـــو عــدل تـــســت دلــیــلعــدل بــاشــد بــلـی دلـیـل دوام
چـــکـــد از شـــرم بــــا انـــامـــل تــــوعـرق خـجـلـت از مـسـام غـمـام
ای تــمــامــی کــه بــعــد ذات خــدایهیچ موجود نیست چون تو تـمام
گــر ز گــیــتــیــت بــرگــزیــدســتــنــدپـــادشــاه جــهــان و صــدر انــام
چون تو کس نیست اهل این تخصیصجز تـو کس نیست اهل این انعام
رای اعــــلــــای آن و عــــالــــی ایـــنکـه ادب نـیسـت بـاز گـفـتـن نـام
نــــیـــک دانــــنــــد نـــیـــک را از بــــدســره دانـنـد پــخــتــه را از خــام
بــه تــو بــاشــد قــوام ایـن مــنــصــبکه عـرض را بـه جـوهرسـت قوام
ایـنــکــه امــروز دیـده ای چــنــدســتبـاش بـاقـی بـسـیـسـت بـر ایـام
بــاش تــا صـبــح دولـتـت پــس از ایـنتـیـغ خـورشـیـد بـرکـشـد ز نـیـام
تــا کــنـی از طــنــاب صــبــح طــنــابتــا کـنـی از خــیـام چــرخ خــیـام
ای بـــــرآورده پـــــای از آن خـــــطــــهکـه بــه اوصــاف آن رســد اوهـام
بــنـده شــد مـدتــی کــه در خــدمـتگـه بـه هنگـام و گـه بـه ناهنگـام
دهــد از جـــنــس دیــگــرت زحـــمــتآرد از نــــوع دیــــگـــــرت ابـــــرام
آن نــمـــی بـــیــنـــد از مـــکـــارم تـــوکه بـه شـرحـش تـوان نمود قـیام
وان نـمــی بــیـنـد از تــهـاون خــویـشکه بـدان نیسـت مستـحـق ملام
بـــکــرم عـــذر عـــفــو مــی فــرمــایکـه بـزرگـان چـنین کـنـنـد و کـرام
تــا کــه فــرجــام صــبـــح شــام بـــودبـاد صـبـح مـخـالـف تـو چـو شـام
مــحــنــت دشــمــن تــو بــی پــایــانمــدت دولــت تـــو بـــی فــرجــام
بــر ســرت ســایــه مــلــوک مــقــیــمبــر کــفــت ســاغــر مـدام مـدام
دوســتــت دوســتــکــام بــاد و مـبــادهیچ دشمنت جز که دشمن کامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.