ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت افلاک و بروج و مدح صاحب ناصرالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
دوش ســلـطــان چــرخ آیـنـه فـامآنکـه دسـتـور شـاه راسـت غـلام
از کــــنــــار نـــبــــردگــــاه افــــقچـون بــه دسـت غـروب داد زمـام
دیــدم انــدر ســـواد طــره شـــبگــوشــوار فــلـک ز گــوشــه بــام
گفتـم آن نعل خـنگ دسـتـورستقــرة الــعــیـن و فــخــر آل نـظــام
آسـمان گفـت کاشـکی هسـتـیکـه نـهـد خـنـگ او بـه مـا بـر گـام
گفتم آن چیست پـس بـگو بـرهانآســمــان بــا دریــغ و درد تــمــام
گــفــت ربــی و ربــک الـلـه گـویگــفــتــم آوخ هـلــال مـاه صــیـام
گــفــت آری مــدام نــتـــوان کــردبـــر بــســاط وزیــر شــرب مــدام
شـبـکـی چـنـد احـتـبـاس شـرابروزکــی چــنـد احــتــمـاء طــعــام
همچو انعام تا کی از خور و خوابنـوبــت فـاتــحــه اسـت والـانـعـام
طـیـره گـشـتــم ازو والـحــق بــودجـای آن طـیـرگـی در آن هـنـگـام
مـاه چـون در حـجـاب مـی نـوشـداز ســرای ســپــهــر مــیــنــافــام
خـیـمـه ای دیـدم از زمـانـه بــرونوانـدران خـیـمـه درج کـرده خـیـام
مـــجـــمــعـــی از مــخـــدرات دروهـمــه آتــش لــبــاس و آب انـدام
ســکـنـه شـان را مـدار بــی آغـازسـاکـنـان را مـسـیـر بـی فـرجـام
تـــیــر در هــجـــر چـــهــره زهــرهگـشــتــه از اشــتــیـاق بــی آرام
زهره در پـیش چشم بـهمن و دیبـه کـفـی بـربـط و بـه دیـگـر جـام
تـیـغ مـریـخ پــیـش صـیـقـل قـلـبتـخـت خـورشـیـد زیر سـایه شـام
دلـو کـیـوان در اوفـتــاده بــه چــاهمـاهی مشـتـری بـجـسـتـه ز دام
تــــوامـــان در ازاء نـــاوک قــــوسمــنـع را خــصــم وار کــرده قــیـام
حــدی مـفـتــون خــوشــه گـنـدمبـــره مــذبـــوح خــنــجــر بــهــرام
اســد انــدر کــمــیـن کــیـنـه ثــورکــام بــگـشــاده تــا بــیـابــد کـام
در تـــرازوی چـــرخ چـــیـــزی نـــهجـــز مــراد لئام و غـــبـــن کـــرام
جـــویــبـــار مــجـــره را ســرطــانزیـر پـی درکـشـیـده بــود و خـرام
هر زمـانـی مـسـیر کـلـک شـهاببــر زبـــان رقــم بــه وجــه پــیــام
ســاکــنـان ســواد مــســکــون رادادی از راز روزگـــــار اعــــــلـــــام
راسـت همچـون مسـیر کلک وزیرکــه دهـد مـلـک را قــرار و نـظــام
صاحب آن ذوالجلالتـین که هستبـــر ازو ذوالــجـــلـــال والـــاکـــرام
افـــتـــخـــار انـــام نـــاصـــر دیـــنصــدر اســلــام و اخــتـــیــار انــام
طــاهـربــن مـظــفــر آنـکـه ظــفـررایـتــش را مــلــازمــســت مــدام
آنـکــه از بــهـر خــدمـتــش بــنـددنـقـش تــصـویـر نـطـفـه در ارحـام
آنــکــه از بــهــر مــدحــتــش زایـدگــوهــر نــظــم و نــثــر در اوهــام
آن تـمـامـی کـه روز اسـتــغـنـاشنه ز نقصان نشان گذاشت نه نام
مـتــصـل مـدتـی کـه بــاقـی شـدبـــه طـــفـــیــل بـــقـــای او ایــام
آنـکـه خـشـمـش طـلـایه زحـمـتوانـکــه عــفــوش بــهـانـه انـعــام
آنـکـه خـورشـیـد آسـمـان بـگـزاردســـایــه هــا را ز نــور رایــش وام
ژالـه خـورشـیـد شـعـلـه بـارد اگـردرجـهد بـرق خـاطـرش بـه غـمام
آســمــان در ازاء حـــکــم روانــشخـط بــاطـل کـشـیـد بــر احــکـام
دور او آنـگــه آســمــان را حــکــمآســمـان بــاری از کــجــا و کــدام
ای ز پــاس تــو تــیـره آب ســتــموز شـکـوه تــو نـان حــادثــه خـام
تـیغ بـاس تـو تـا کشیده شدستحـادثـه خـنجـرست و حـبـس نیام
چون جـلای خدای جـای تـو خاصچـون عطـای خـدای جـود تـو عام
اصــطـنـاعـت چــو آب جــان پــرورانـتـقـامـت چـو خـاک خـون آشـام
شـاکـر نـعـمـتـت وضـیع و شـریفعـاشـق خـدمتـت خـواص و عـوام
زیـر طـوق تــو گـردون شــب و روزلـــوح داغ تــــو شـــانـــه دد و دام
بـی زمـین بـوس نور و سـایه ندادســـده ســـاحــــت تــــرا ابــــرام
کـه بـود دهـر کـت نـبـوسـد خـاکچــکـنـد چــرخ کـت نـبــاشــد رام
جـذب عدلت بـه خـاصیت بـکشـدبــا عـرق راز مـجــرمـان ز مـسـام
بــر دوام تــو عـدل تــســت دلـیـلعــدل بــاشــد بــلـی دلـیـل دوام
بـــانــفــاذت ز گــرگ بــســتــانــددیـت کــشــتــگــان خــود اغــنـام
تـــشـــنــگــان زلــال لــطــفــت رانــکــنــد تـــلــخ نــاامــیــدی کــام
کــشــتــگــان ســمـوم قــهـر تــراحـشـر نامـمـکـن اسـت روز قـیام
خـون خـصـمـت حـلـال دارد چــرخور بـــود در حــریــم بــیــت حــرام
خــاضـع آیـد کـلـاه گـوشـه عـرشگـوشــه بــالـش تــرا بــه ســلـام
فـیـض عــقـلـت نـفـوس انـجــم رابـه سـعـادت همـی کـنـنـد الـهام
عــالــیــا پـــایــه مــدیــح تـــو وایکـه چـه پـرهـا بــریـخـتـنـد اوهـام
مـن کـیـم تـا بـه آسـتـانـش رسـددسـت نـطـقـم ز آسـتــیـن کـلـام
انــوری هـم حــدیـث لــااحــصــیبــس دلـیـری مـکـن لـکـل مـقــام
سـخـنـت چــون الـف نـدارد هـیـچچـه کـشـی از پـی قـبـولـش لـام
ای جــوادی کـه ازدحــام سـحـاببــا کـفــت هـســت الـتــیـام لئام
تــا بــه اجـسـام قـائمـنـد اعـراضتـا بــه اعـراض بــاقـیـنـد اجـسـام
بــی تــو اجــســام را مـبــاد بــقـابــی تــو اعــراض را مـبــاد قــیـام
گـــل عـــز تـــو در بـــهـــار وجـــودتــازه بــاد و عــدم گـرفـتــه ز کـام
بـا مـرادت سـپـهر سـسـت مـهـاربـا حـسـودت زمانه سـخـت لگـام
درگـهـت را سـیـاسـت از حـجــابخــضــرتــت را ســیـادت از خــدامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.