ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت ماه رمضان و مدح مجد الدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مــرحـــبـــا نــو شــدن و آمــدن عــیــد صــیــامحـــبـــذا واســـطـــه عـــقـــد شـــهـــور و ایــام
خـــرم و فـــرخ و مــیــمـــون و مـــبـــارک بـــادابــر خــداونــد مــن آن صــدر کــرم فــخــر کــرام
مـجـد دین بـوالـحـسـن عـمرانی آنکـه بـه جـودکـف دسـتــش یـد بــیـضـا بــنـمـایـد بــه غـمـام
آنــکــه فـــرش بـــبـــرد آب ز کــار بـــرجـــیــسوانـکــه ســهـمــش بــبــرد رنـگ ز روی بــهـرام
صــاعـد و هـابــط گـردونـش بــبــوســنـد رکـاباشــهـب و ادهـم گــیـتــیـش بــخــایـنـد لـگــام
روضـه خــلـد بــود مـجــلـس انـسـش ز خـواصمــوقــف حـــشـــر بـــوددرگــه بـــارش ز عــوام
دولـــتـــی دارد طـــفـــل و خـــردی دارد پـــیـــرشـــرفـــی دارد خـــاص و کـــرمـــی دارد عـــام
در غــنـایـیـســت جــهـان از کــرم او کـه زکــوةعــامـل از عـجــز هـمـی طــرح کـنـد بــر ایـتــام
هـر کـرا چـرخ بـه تـیـغ سـخـطـش کـرد هـلـاکنــفــخـــه صــور نــشــورش نــدهــد روز قــیــام
هـر کـرا از تــف کـیـنـش عـطـشــی دارد قـضــاجــگـرش تــر نـکـنـد چــرخ جــز از آب حــســام
ای تـــرا گـــردش نــه گـــنــبـــد دوار مــطـــیــعوی تــرا خـواجــه هـفـت اخــتــر سـیـاره غـلـام
پــایــه قــدر و کــمــال تــو بـــرون از جــنــبــشمـــایـــه حــــلــــم و وقــــار تــــو فــــزون از آرام
کـنـد از رای مـصـیبـت تـو مـلـک فـائده کـسـبخــواهـد از قـدر رفــیـع تــو فــلـک مـرتــبــه وام
تـویی آن کس که کشیده اسـت بـر اوراق فلکخــطــوات قــلــمــت خــط خــطــا بـــر احــکــام
مـه ز دور فــلـکـی زیـر فـلـک راســت چــنـانـکمـعــنـی مـه ز کــلــام آمــده در تــحــت کــلــام
نـیـسـت بــرتــر ز کـمـال تــو مـقـامـی مـعـلـومبــلــی از پــرده ابــداع بــرون نـیـســت مــقــام
مــســـتـــفــاد نــظـــر تـــســـت بـــقــای ارواحمــســتــعــار کــرم تــســت نــمــای اجــســام
دست تو حکم تو گشادست قضا بر شب و روزداغ طـــوع تـــو نــهــادســـت قــدر بـــر دد ودام
حــکــم بــر طــاق مــراد تــو نـهـادنــد افــلــاکحــزم در ســلـک رضـای تــو کـشـیـدنـد اجــرام
شـرح رســم تــو کـنـد تــیـر چــو بــردارد کـلـکیــاد بـــزم تــو خــورد زهــره چــو بـــردارد جــام
از پــی کــثــرت خــدام تــو بــخــشــنـده قــوینـطــفــه را صــورت انـســی هـمـه انـدر ارحــام
وز پــی شــرح اثــرهـای تــو پــوشــنـد نـفـوسجــوف را کــســوت اصــوات هــمــی در اوهــام
مـــرغ در ســـایــه امـــن تـــو پـــرد گـــرد هــواوحــش از نـعــمـت فــیـض تــو چــرد گـردکـنـام
اگـر از جـود تـو گـیـتـی بــه مـثـل بــه دام نـهـدطـــایــر و واقــع گــیــتـــیــش درآیــنــد بـــه دام
هـر کـجــا غــاشــیـه مـنـهـی پــاس تــو بــرنـدبــاز در دوش کـشـد غـاشـیـه کـبــک و حــمـام
هـر کـجــا حــاشـیـه مـهـدی عـدل تــو رســیـدکـشـتـگـان را دیـت از گـرگ بــخـواهـنـد اغـنـام
بــر دوام تــو دلـیـلـســت قـوی عـدل تــو زانـکبـــرنــگــردنــد ز هــم تــا بــه ابـــد عــدل ودوام
امـن را بــازوی انـصـاف تــو مـی بــخــشــد زورچـــرخ را رایـــض اقـــبــــال تــــو مـــی دارد رام
چـون همـی بـینم بـا پـاس تـو بـر پـنـجـم چـرختــیــغ مــریــخ ابـــد مــانــده در حــبــس نــیــام
در سخـا خـاصیتـی داری وان خـاصیت چـیستنـــعـــمـــت انـــدک و آفـــاق رهـــیــن انـــعـــام
چــرخ را گـو کـه بــقــدر کــرمـت هـســتــی دهپـــس از آن بـــاز بـــیـــا وز تـــو درآمـــوز اکـــرام
یــک سؤالــســت مــرا از تــو خــداونــد و در آنراسـتـی نـیـسـتــم انـدر خـور تــهـدیـد و مـلـام
نه کـه در حـکـم فـلـک ملـک جـهان آمد و بـسوان ندیدست که چندست و درو چیست حطام
گـیـرم امـروز بــه تــو داد چــو شـب را بــدهـیبـــهــر فـــردات جـــهــان دگــرش کـــو و کـــدام
ای فــلــک را بــه بـــقــای تــو تــولــای بـــزرگوی جــهـان را بــه وجــود تــو مـبــاهـات تــمـام
بـــنــده رادر دو مـــه از تـــربـــیــت دولـــت تـــوکـارهـاشـد هـمـه بــا رونـق و تــرتـیـب و نـظـام
گـشــت در مـجــلـس ارکـان جــهـان از اعــیـانتــا کــه در خــدمــت درگــاه تــو شــد از خــدام
چون گران مایه شد از بـس که ستـاند تشریفچـون گـران سـایه شـد از بـس کـه نمـاید ابـرام
ظـاهر و بـاطـنش احـسـان تـو بـگـرفـت چـنانکعـرق از جــود تــو مـیـزایـدش اکـنـون ز مـسـام
عــزم دارد کــه بـــجــز نــام تــو هــرگــز نــبــردتــا از او در هـمـه آفــاق نـشــان بــاشــد و نـام
گـر جـهان را نـنـمـاید بـه سـخـن سـحـر حـلـالدر مــدیـح تــو بــرو عــیـش جــهـان بــاد حــرام
نـیـز دربــان کـسـش روی نـبــیـنـد پـس از ایـننـه بــه مـداحــی کــان روی نـدارد بــه ســلــام
مــدتــی بــر در ایـن وز پــی آن ســودا پــخــتلـاجـرم مـانـد طـمـعـهـاش بــه آخـر هـمـه خـام
دیـد در جـنـب تــو امـروز کـه هـسـتــنـد هـمـهرنــگ حــلــوای ســر کــوی و گــیــاه لــب بــام
سـخـن صـدق چـه لـذت دهـد از سـوز سـمـاعمــثـــل راســت چـــه قــوت دهــد از قــوت لئام
تــا زمــام حــدثــان در کــف دورســت مــقــیـمتــا عــنـان دوران در کــف حــکــمــســت مــدام
بــاد بــر دسـت جـنـیـبــت کـش فـرمـانـت روانفــلــک تــیــز عــنــان تــا بــه ابـــد نــرم لــگــام
دوسـتــکـام دو جــهـان بــادی وانـدر دو جـهـاندشـمـنـی را مـرســانـاد قـضـا بــر تــو بــه کـام
آن مــپــیـچــاد مــگــر ســوی مــراد تــو عــنـانوان مــتــابــاد مــگــر ســوی رضــای تــو زمــام
مـحـنـت خـصـم تـو چـون دور فـلـک بـی پـایـانمـدت عـمـر تــو چــون عـمـر ابــد بــی فـرجــام
بــخـت بـیـدار و هـمـه کـار مـقـیـمـت بــه مـرادعـیـش پـدرام و هـمـه مـیـل مـدامـت بـه مـدامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.