ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قال فی التفاخر و شکایة الزمان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
تــا آمــد از عــدم بـــه وجــود اصــل پـــیــکــرمجــز غـم نـبــود بــهـره ز چــرخ ســتــمـگـرم
خــون شــد دلــم در آرزوی آنـکــه یـک نـفــسبـی خـار غـم ز گـلـشـن شـادی گـلـی بـرم
پــیـمـوده گـشــت عـمـر بــه پــیـمـانـه نـفـسگـویـی بــه کـام دل نـفــســی کـی بــرآورم
کــردم نـظــر بــه فــکــر در احــکــام نـه فــلـکجـز نو عـروس غـم نشـد از عـمـر همـسـرم
هـســتــم یـقــیـن کــه در چــمـن بــاغ روزگـاربــی بـــر بــود نــهــال امــیــدی کــه پــرورم
در بــزمـگـاه مـحـنـت گـیـتــی بــه جــام عـمـرجــز خــون دل ز دسـت زمـانـه نـمـی خـورم
زیـرا کــه تــا بــرآرم از انــدیـشــه یـک نــفــسپـــر خـــون دل شــود ز ره دیــده ســـاغــرم
از کـحـل شـب چــو دیـده نـاهـیـد شـب گـمـارروشــن شــود چــو اخــتــر طــبـــع مــنــورم
خــورشــیـد غـم ز چــشــمـه دل ســر بــرآوردتــا کــان لــعــل گــردد بــالـیـن و بــســتــرم
حــالــم مـخــالــف آمـد از آن در جــهـان عــمـردرویــشــم از نــشـــاط و زانــده تـــوانــگــرم
دســت زمـانـه جــدول انـده بــه مـن کـشــیـدزیرا که چـون قلم بـه صـفـت سـخـت لاغـرم
نـاچــیـز شــد وجــودم از اشــکــال مـخــتــلـفگـویی عـرض گـشـاده شـد از بـنـد جـوهـرم
از روشـنـان شـب کـه چـو سـیمـاب و اخـگـرندپـیوسـتـه بـی قـرار چـو سـیـمـاب و اخـگـرم
وز بــازی ســپــهـر ســبــکــبــار بــوالــعــجــببــر تــخـتــه نـرد رنـج و بــلـا در مـشـشـدرم
بــی آب شـد چـو چـشـمـه خـورشـیـد روزگـاردر عـشـق او رواســت کـه بــنـشـیـنـد آذرم
بـــر مـــن در حـــوادث و انـــده از آن گـــشـــادکــز خــانـه حــوادث چــون حــلــقــه بــر درم
خـوانـدم بــسـی عـلـوم ولـیـکـن بـه عـاقـبــتعـلـمـم وبـال شـد کـه فـلـک نـیسـت یـاورم
کــوتــه کــنـم ســخــن چــو گــواه دل مــنـنــدچــشــم عــقــیــق بــارم و روی مــزعــفــرم
صحرای عمر اگر چه خوش آمد به چشم عقلاز رنــج دل بــه پــای نـفــس زود بــســپــرم
کـین چـرخ سـرکـشـسـت و نبـاشـد مـوافـقـموین دهر تـوسـن اسـت و نـگـردد مـسـخـرم
ای چــرخ ســفـلـه پــرور دلـبــنـد جــان شـکـرشــد زهــر بـــا وجــود تــو در کــام شــکــرم
واقـف نـمـی شــوی تــو بــر اســرار خــاطــرمفـاسـد شـدسـت اصـل مزاجـت گـمـان بـرم
گـر خــشـک شـد دمـاغ نـهـادت عـجــب مـداردر حـلق و در مشـام تـو چـون مشـک اذفرم
ای بــی وفـا جــهـان دلـم از درد خــون گـرفـتدریاب پـیش از آنکـه رسـد جـان بـه غـرغـرم
یـکــتــا شــدم بــه تــاب هـوای تــو تــاکــنــوناز بــار غـم دوتــا شـده بــر شـکـل چـنـبــرم
ای روزگـار شــیـفــتــه چــنـدیـن جــفــا مـکـنآهـسـتــه تــر کـه چـرخ جـفـا را نـه مـحـورم
چـون آمـدم بــر تـو کـه پــایـم شـکـسـتـه بــادراه وفـا ســپــر کـه جــفـا نـیـسـت درخــورم
در آب فــتــنـه خــفــتــه چــو نـیـلــوفــرم مـداربــر آتــش نـهـیـب مــســوزان چــو عــنـبــرم
وز ثــقــل رنـج و خــفــت ضــعــف تــنـم مـکـنچـون خـاک خیره طبـعم و چـون بـاد مضمرم
چـون روشن اسـت چـشم جـهان از وجـود منتــاری چـرا شـود ز تــو ایـن چـشـم اخـتــرم
در عـیش اگـر کـم آمدم از طـبـع ناخـوشـسـتدر عــلـم هـر زمـان بــه تــفــکـر فــزون تــرم
زان کــز بـــرای دیــدن گــلــهــای مــعـــرفـــتدر بــاغ فــکـر دیـده گـشــاده چــو عــبــهـرم
مـلـک خــرد چــو نـیـسـت مـقـرر بــه نـام مـنهـســتــم ذلـیـل گـر مـلـک هـفـت کـشـورم
از شـــــرم آفــــتـــــاب رخ خـــــاک زرد شـــــدبــادی گـرفـت در ســر یـعــنـی کـه مـن زرم
اوتــاد هــفــت کــشــور اگــر کــان زر شــونــدهـمـت در آن نـبــنـدم و جـز خـاک نـشـمـرم
گـشـتـم غـلـام هـمـت خـویـش از بــرای آنـکبـــا روشــنــان چــرخ بــه هــمــت بـــرابــرم
چـــرخ ار نـــمـــود بـــر چـــمـــن بـــاغ روزگـــاربـی بـار چـون چـنـارم و بـی بـر چـو عـرعـرم
در صـــــفـــــه دل از پـــــی آزادی جـــــهـــــانهـر سـاعـتـی بــسـاط قـنـاعـت بــگـسـتـرم
روح آرزو کــنـد کــه چــون ایـن چــرخ لــاجــوردبـــنــدد ز اخـــتـــران خـــردبـــخـــش زیــورم
لـیـکـن چـو زهـره بــر شـرف چـرخ چـون شـومکـز بــاد و خـاک و آتــش و آبــسـت پــیـکـرم
تــا از حــد جــهــان نــنــهـم پــای خــود بــرونگـردون بـه بـنـدگـی نـنـهـد دسـت بـر سـرم
حـوران همـه گـشـاده نقـاب از جـمـال خـویشمــن چــون خــیـال بــســتــه تــمــثــال آزرم
در آرزوی لــفــظ فــلــکــســـای مــن جـــهــانبــر فــرق خــود نـهـاده ز افــلــاک مــنــبــرم
بـــا مــن ســپـــهــر آیــنــه کــردار چــنــد بـــارگفـت این سـخـن ولیک نمی گـشـت بـاورم
گـیـرم کــنـون چــو صــبــح گــریـبــان آســمـاندر عـالـم خــیـال چــه بــاشــد چــو بــنـگـرم
در مــــکــــتــــب ادب ز ورای خــــرد، نــــهـــاداســتــاد غــیــب تــخــتــه تــهــدیـد در بــرم
چـون خـواسـتـم کـه ثـبـت کـنـم بـر بـیاض دلفـهـرسـت نـه فـلـک ز خــرد کـرد مـسـطـرم
دانـــد کـــه از مـــکـــارم اخـــلـــاق در صـــفـــاچون طوبی از بهشتم و چون جان ز کشورم
بـــر کــارگــاه پــنــج حــواس و چــهــار طــبـــعبــــا دســـت کـــار گـــردش چــــرخ مـــدورم
از مــن بـــدی نــیــامــد و نــایــد ز مــن بـــدیکــز عــنـصــر لـطــیـف وز پــاکــیـزه گــوهـرم
بــر آســمــان مــکــرمــت از روشــنــان عــلــمچـون مـشـتـری بـه نـور خـرد سـعـد اکـبــرم
از بــهـر دیـدنـم هـمـه تـن چـشـم شـد فـلـکچـون بـنـگـرم بـه عـقـل فـلـک را چـو دلـبـرم
در دیـده جــهــان ز لــطــافــت چــو لــعــبــتــمبــر تــارک زمـان ز فـصــاحــت چــو افـســرم
در آشــیـان عــقــل چــو عــنــقــای مــغــربــمبــر آســمـان فـضـل چــو خــورشــیـد ازهـرم
روحــســت هـم عــنــانـم اگــرچــه مــرکــبــمعـقـل اسـت هـم نـشـینـم اگـرچـه مـصـورم
در مـجــلـس مـذاکـره عــلـمـســت مـونـســمدر مــنــزل مــحــاوره فــضــلــســت رهـبــرم
از خــلــق روزگــار نــیــایــد چـــو مــن پـــســردر پـــرده ام چـــه دارد آخـــر نـــه دخـــتـــرم
از اخــتــران فــضــل چــو مــهـرم جــدا کــنـنـددر پـــرده جــهــان چــو حــوادث مــســتـــرم
دانــد یــقــیــن کــه از نــظــر آفــتـــاب عــقــلدر چــشـم کـان فـضـل چــو یـاقـوت احـمـرم
در دانـشـی کـه آن خــردم را زیـان شــدســتبــر آسـمـان جــان چــو عـطـارد ســخــنـورم
گـلـهـای بــوســتــان سـخــن را چــو گـلـبــنـمعــنــقــای آشــیـان خــرد را چــو شــهـپــرم
از بـــاغ فــضـــل بـــا لــطــف دســـتـــه گــلــموز بــــحـــر طـــبــــع بــــا صـــدف لؤلؤ تــــرم
ماه سخـن شده است ز من روشن ای عجـبگـویـی بـر آسـمـان سـخـن چـشـمـه خـورم
زاول بــه پــای فــکــر شــدم در جــهـان عــلـمتـا مـضـمـر آنچـه بـود کـنون گـشـت مظـهرم
بـر مـن چـو بـاز شـد در بـسـتـان سـرای جـانزین نـظـم جـانـفـزای جـهان گـشـت چـاکـرم
بــاده لـطـیـف نـظـم مـرا بـیـن کـه کـلـک چـونســرمـســت مـی خــرامـد بــر روی دفـتــرم
مـعــشــوق دلــبــرم چــو خــط دلــبــرم بــدیـدسـوگـنـد خـورد و گـفـت بـه زلـف مـعـنـبــرم
کـــز خـــط روزگـــار چـــنــیــن خـــط دلــربـــایپــیـدا نـشــد ز عــارض خــورشــیـد پــیـکـرم
بــا ایـن کــفــایــت و هــنــرم در نــهــاد عــمــراســـبـــاب یــک مــراد نــگـــردد مــیــســـرم
هـم بــگـذرد مـدار غـم ای جـان چـو عـاقـبــتبــگــذارم ایــن ســرای مــجــازی و بــگــذرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.