ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مـبــارک بــاد و مـیـمـون بـاد و خـرمهـمـایـون خـلـعـت سـلـطـان عـالـم
بـلی خـود خـلعت سلطان بـهرحـالمـبــارک بــاشـد و مـیـمـون و خــرم
تـرا بــیـرون ز تـشـریـف شـهـنـشـاهکه حـد و قـدر آن کـاریسـت معـظـم
نــیــارد داد گـــردون هــیــچ دولـــتکـه نـه قــدرش بــود از قـدر تــو کـم
ایـا در امــر تــو تــعــجــیـل مـضــمـرو یـا در نـهـی تــو تــاخــیـر مــدغــم
مــقــدم عــهــد و در دولــت مؤخـــرمؤخــر عــهـد و در فــرمــان مـقــدم
فـــلــک را قــدر تـــو والــا ذعـــالــیجــهـان را حـزم تــو بــنـیـاد مـحـکـم
کــنــد امــن تــو آب فــتــنــه تــیــرهکـنـد سـهـم تــو سـور زهـره مـاتــم
زمـــیــن تـــاب عـــنـــان تـــو نــداردچه جای این حدیثـست آسمان هم
ستم تـا پـای عدلت در میان بـستنـهـادسـت از تـحـیـر دسـت بـر هـم
کفـت را خـواسـتـم گفتـن زهی ابـردلـت را خـواسـتـم گـفـتـن زهی یم
قـضــا گـفـتــا مـعــاذالـلـه مـگـو ایـنکـه مـا را اندرین حـکـمیسـت ملـزم
دلـش را گـفــتــه ام عــقـل مـجــردکـفـش را گـفـتـه ام جـود مـجـسـم
بـه قـدرت آسـمـانی زان زمین شـدتــصــرفــهـای کــلـکــت را مـســلـم
ز کـلـک بــی قــرار تــســت گـویـیقــرار مــلــک ســلــطــان مــعــظــم
نبـاشـد منتـظـم بـی کـلک تـو ملکحـدیث رستـمست و رخـش رستـم
بـه کـلک و رای در ملک آن کنی تـوکه در عمر آن نکردست از کف و دم
بــه اعـجـاز عـصـا مـوسـی عـمـرانبــه ایـجــاب دعــا عـیـســی مـریـم
چــه انـدر صــدر تــو دیـوان طــغـریچـه انـدر دسـت دیـوان خـاتــم جـم
تویی کز فتـح بـاب دست تو هستهـمـیـشـه خــشــکـســال آز را نـم
جــراحــتــهــای آســیــب فــلــک راز داروخـــانــه خـــلــق تـــو مــرهــم
هـمــه اســلــام رادر راحــت و رنــجهــمــه آفــاق را در شـــادی و غــم
بــرد یـمـن از یـمـیـنـت نـوک خـامـهدهـد یسـر از یسـارت نـقـش خـاتـم
چـو تـو در دور آدم کـس نـدیـدسـتکــریــم ابــن کــریـمــی تــا بــه آدم
غـرض ذات تـو بــود ارنـه نـگـشـتـیبـــنــی آدم بـــه کـــرمــنــا مــکــرم
بــیـانـم هـسـت از وصـف تـو عـاجـززبــانـم هـسـت در نـعـت تــو ابــکـم
سخن کوتاه شد گر راست خواهیتــویـی مــانـنـد تــو والــلــه اعــلــم
الـا تـا از خـم گـردون بـرون نـیـسـتنـه صـبـح اشـهب و نـه شـام ادهم
مــبــادا صــبــح تــایــیــد تــرا شــاممــبـــادا پــشــت اقــبـــال تــرا خــم
ابـــد بـــا مــدت عـــمــرت هــم آوازچــو از روی تــنــاســب زیـر بــا بــم
کـمـیـنـه پـاسـبــانـت بــخـت بـیـدارفــروتــر بــارگــاهــت چــرخ اعــظــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.