ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان غیاث الدین ابوشجاع سلیمان شاه بن محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای خـنجـر مـظـفـر تـو پـشـت مـلـک عـالـموی گـــوهــر مـــطـــهــر تـــو روی نــســـل آدم
ای در زبــان رمـح تـو تـکـبـیـر فـتـح مـضـمـروی در مـسـیـر کـلـک تــو اسـرار چـرخ مـدغـم
حـزمت بـه هرچـه رای کند بـر قضـا مسـلطعـزمـت بــه هـرچـه روی نـهـد بــر قـدر مـقـدم
آورده بــیــم رزم تــو مــریــخ را بـــه مــویــهوافـکـنـده رشـک بــزم تـو نـاهـیـد را بــه مـاتـم
خــال جــمـال دولـت بــر نـامـهـات نـقــطــهزلــف عــروس نــصــرت بــر نــیـزهــات پــرچــم
در اژدهـــای رایــت از بـــاد حـــمـــلـــه تـــوروح الــلـه اســت گــویـی در آســتــیـن مـریـم
هـم جــور کــرده دســت ز آوازه تــو کــوتــههـم عــدل کـرده پــای بــر انـدازه تــو مـحــکـم
در زیر داغ طـاعـت و فـرمان تـسـت یکـسـراز گـوش صـبــح اشـهـب تـا نـعـل شـام ادهـم
دسـتـی چـنان قویسـت تـرا در نفـاذ فـرمانکـز دسـت تـو قـبـول کـند سـنگ نقـش خـاتـم
تــالـیـف کـرده از کـف تــو کـار نـامـهـاء کـانمــدروس کــرده بـــا دل تــو بـــار نــامــهــائیــم
آنجـا که در زه آرد دسـتـت کمان بـخـشـشابــر از حــســد بـــبــرد زه از کــمــان رســتــم
دسـت چــنـار هـرگـز بــی زر بــرون نـیـامـدابــر ار بــه یـاد دســت تــو بــارد ز آسـمـان نـم
با آسمان چه گفتم گفتم که هست ممکندســتــی ورای دســتــت در کــارهـای عــالـم
گفتـا که دسـت قدرت و قدر ملک سـلیمانآن خــســرو مـظــفــر شــاهـنـشــه مـعــظــم
آن قـدر تـسـت او را بـر حـل و عـقـد گـیتـیکــان تــا ابــد نــگــردد هـرگــز مــرا مــســلــم
تــا پــایـدار دولــت او در مــیـانــه هـســتــمهـمـراه بــا سـیـاسـت او بــا دو دسـت بـرهـم
گــفــتــم کــه بــاز دارد تــاثــیـرهـات رایـشگـفــتــا کـه مـی چــگـویـی تــقـدیـرهـا را هـم
تـا چـنـد روز بـیـنـی سـگـبــانـش بــرنـهـادهشــیـر مــرا قــلــاده هـمــچــو ســگ مـعــلــم
ای بــادپــای مــرکــب تــو فــکــرت مــصــوروی آب رنـگ خــنــجــر تــو نـصــرت مــجــســم
ای لـمـعــه ســنـان تــو در حــربــگـاه کـردهبـر خـصـم طـول و عـرض جـهان عـرصـه جـهنم
در هریکی از بـیلک تـو چـرخ کـرده تـضـمیناز سـعـد و نحـس دولت و دین کارهای معـظـم
مـن بـنـده از مـکـارم اخـلـاق تـو کـه هـرگـزدر چــشــم روزگــار مــبـــادی بـــجـــز مــکــرم
زانگـه کـه خـاک درگـه عـالیت بـوسـه دادمدر هیچ مـجـلـسـی نزدم جـز بـه شـکـر تـو دم
عـزمی بـکـرده ام که ز دل بـنده تـو بـاشـمعـزمی چـگـونه عـزمی عـزمی چـنان مـصـمـم
کـز بـنـدگـیت کـم نـکـنم تـا کـه کـم نـگـردمآخــر وفــای بــنـدگـی چــون تــویـی از ایـن دم
زین پس مبـاد چشمم بی طلعت تو روشنزین پـس مـبـاد عـیشـم بـی خـدمـت تـو خـرم
هـمـواره تـا کـه دارد مـشـاطـگـی نـیـسـانرخـسـار لـالـه رنـگـیـن زلـف بـنـفـشـه پـر خـم
بــا آفـتـاب و سـایـه روان بـاد امـر و نـهـیـتتــا آفـتـاب و سـایـه مـوافـق نـگـشـت بــا هـم
یا چـون بـنفـشـه بـاد زبـان از قـفـا کشـیدهخصم تو یا چو لاله به خون روی شسته از غمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.