ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عمادالدین پیروزشاه و خواجه جلال الوزرا

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای رایـت رفــیـعــت بــنــیــاد نــظــم عــالــموی گـوهـر شــریـفــت مـقــصــود نـســل آدم
بــرنـامـه وجــودت شــد چــار حــرف عــنـوانکـان چــار حـرف آمـد پــس چـار طـبــع عـالـم
هـم نـام فـرخـت را زی نـامـه بــرد عـیـسـیکین بـود از آن دگرها فـضـلش فـزون عـدد کم
بـر پـنج عـمده بـودی دین را اسـاس و اکنونتـا تـو عـمـاد دینی شـد شـش همه مـعـظـم
ای آفـــتـــاب رایـــت بـــر آفـــتـــاب غـــالـــبوی آســمــان قــدرت بـــر آســمــان مــقــدم
بـــر نــامــه وجـــودت نــام رســـول عــنــوانبــر طــیـنـت نـهـادت حــفــظ خــدای مـدغــم
در عــرصــه مــمــالــک پــیـش نـفــاذ امــرتهم دسـت جـور کوتـه هم پـای عـدل محـکم
دیـن از تــو چــون ارم شـد ذات عـمـاد ربــیزین بیش می تو گفتی هستی به کنه طارم
بـاسـت فـروگـشـاید از خـاک صـبـر و صـولتحــفــظــت نـگـاه دارد بــر آب نـقــش خــاتــم
خــال جــمــال دولــت بــر نـامـهـات نـقــطــهزلــف عــروس نـصــرت بــر نـیـزهـات پــرچــم
در شــیــر رایــت تـــو بـــاد هــوای هــیــجـــاروح الـلـه اســت گـویـی در آســتــیـن مـریـم
لـطــف ســبــک عـنـانـت کـوثــر کـنـد ز دوزخقــهــر گــران رکــابـــت آتــش کــنــد ز زمــزم
تــکـبــیـر فـتــح گـویـد سـیـاره چـون بــرانـیبــا فــکــرت مــصــور بــا نــصــرت مــجــســم
از حــرفــهــای تــیـغــت آیــات فــتــح خــیـزدتــالـیـف آیـت آری هـسـت از حـروف مـعـجـم
بـی رونقا که بـاشد بـی بـاس تـو سـیاسـتبـی هـیـزمـا کـه بـاشـد بـی تـیغ تـو جـهـنـم
از بـوسـتـان بـزمـت شـاخـی درخـت طـوبـیبــر آسـتــان جـاهـت گـردی سـپــهـر اعـظـم
پــیـش شــمـال امـرت پــای شــمـال در گـلپـیش سحـاب دستـت دست سحـاب بـر هم
آنـجــا در زه آرد دسـتــت کـمـان بــخــشـشابــر از حــسـد بــبــرد زه بــر کـمـان رســتــم
دســت چــنــار هـرگــز بــی زر بــرون نـیـایـدگـر از مـحــیـط دسـتــت بــردارد آسـمـان نـم
در شــاهــراه دوران بـــا عــزم تـــیــزگــامــتگـردون چـه گـفـت گـفـتـا مـن تـابــعـم تـقـدم
در مـشـکـلـات گـیـتـی بـا رای پـیـش بـیـنـتاخـتـر چـه گـفـت گـفـتــا مـن عـاجـزم تـکـلـم
صــایـب تــر از کــمـانـت یـک راه رو نـزد پــیصـادق تـر از کـلـامـت یـک صـبــحـدم نـزد دم
از خــلــوت ضــمــیـرت بــویـی نـبــرد هـرگــزجـاسـوس وهم کانجـا بـر وهم گم شود شم
در هر سـخـن کـه گـویی گـوید قـضـا پـیاپـیای مـلـک طـفـل اسـمـع ای پـیر چـرخ اعـلـم
زودا کـه داغ حـکـمت خـواهد گـرفـت یکـسـراز گـوش صـبـح اشـهـب تـا نـعـل شـام ادهم
بـا آسمان چـه گفتـم گفتـا که هست ممکندســتــی ورای دســتــت در کـارهـای عـالـم
سوی تو کرد اشارت گفتا که دست حکمشحکمی چـگونه حکمی همچـون قضای مبـرم
آن قـدرتــسـت او را بــر حـل و عـقـد گـیـتـیکــان تــا ابــد نـگــردد هـرگــز مــرا مـســلــم
گــفــتــم نـفــاذ حــکــمـش در تــو مؤثــر آیـدگـفـتـا کـه می چـه گـویی در ماورای من هم
تــا روز چـنـد بــیـنـی سـگـبــانـش بــرنـهـادهشــیـر مـرا قــلـاده هـمـچــون ســگ مـعــلـم
ای یـادگــار دولــت، دولـت بــه تــو مـشــرفوی حــقــگــزار مـلـت، مـلـت بــه تــو مـکــرم
در مــدتــی کــه بــودی غــایـب ز دار دولــتای در حـضـور و غیبـت شـان تـو شـان معظم
آن ورطــه دیـد حــاشــا دولـت کـه کـنـه آنـراغــایــت خــدای دانــد والــلــه جـــل اعــظــم
تـقـریر حـال دولـت چـندان کـه کـم کـنی بـهزان فـــتـــنـــه پـــیــاپـــی زان آفـــت دمـــادم
در دی مــه حــوادث از بــیــخ و بــن بـــرآمــدمـلـکـی کـه بـود عـمـری چـون نـوبـهـار خـرم
الـحـق نـبــود درخـور بــا آنـچــنـان دو وقـعـتایــن نــیــمـــه رجـــب را وان آخـــر مـــحـــرم
حـالـی کـه رای عـالـی دانـد چـو روز روشـنمـن بـنده چـند گـویم چـندین صـریح و مـبـهم
در جـمله ملک و دین را بـا آن دو زخم مهلکهـر روز تـازه گـشـتـی دیـگـر جـراحـتـی ضـم
یـارب کــجــا رســیـدی پــایـان کــار ایـشــانگـر جــاه تــو نـکـردی ایـن سـودمـنـد مـرهـم
گیتـی خـراب گـشـتـی گـر در سـرای گیتـیسـوری چـینن نبـودی بـعـد از چـنان دو ماتـم
همواره تـا کـه بـاشـد در جـلوه گـاه بـسـتـانپــیـش زبــان بــلـبــل سـوســن زبــان ابــکـم
در بـــاغ آفــریــنــش از حــرص خــدمــت تــوهمچون بـنفشه هرگز پـشتی مبـاد بـی خم
هم خـانه بـا سـعـادت بـخـتـت چـو راز بـا دلهـم گـوشـه بـا زمـانـه عـمـرت چـو زیـر بـابـم
دسـت گهرفـشـانت تـا صـبـح حـشـر بـاقـیجــان خــردنـگـارت تــا شــام دهـر بــی غــم
روزت چـو عـیـد فـرخ عـیـدت چـو روز مـیمـونوز روزه تــنـفــس بــربــســتــه خــصــم را دمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.