ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مفخرالسادة مجدالدین ابوطالب نعمه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای کلک تـو پـشـت ملک عالموی روز تـــــو عــــیــــد دور آدم
هــرچ آمـــده زیــر آفـــریــنــشزانــدازه کـــبـــریــای تـــو کـــم
وقتـی که هنوز آسـمان طـفـلآدم بــه طــفــیــل تــو مــکــرم
در ســلــســلــه زمــان مؤخــربــر هـنـدســه جــهـان مـقــدم
عدل تـو شبـی چـو روز روشنروز تـــو چـــو روز عــیــد خـــرم
بــا رای تــو چــرخ در مـصــالـحالـحـان کـنـان کـه هـان تـکـلـم
بــا عـزم تـو دهـر در مـسـالـکاصــرارکـنـان کـه هـیـن تــقـدم
صدر تو بـه پـایه تـخت جمشیدخنگ تو به سایه رخش رستم
در مـوکـب تـو بـه مـیـخ پـرویـنمه بـر سـم مرکـبـانت مـحـکـم
در کــوکــبـــه تــو طــره شــببــر نـیـزه بــنـدگــانـت پــرچــم
وز عـــکــس طـــراز رایــت تـــوآن رفـعـت ونـصـرت مـجــســم
بـر دوشـت فلک قبـای کحـلیدر چـشـم قـضـا نموده مـعـلـم
در دســت تــو کــارنـامـه جــودبـــا جــاه تــو بـــارنــامــه جــم
بــــــر آب روان نـــــگــــــاه داردحـفـظ تـو نـشـان نقـش خـاتـم
در شـوره ز فـتـح بـاب دسـتـتبــا نـامـیـه هـم عــنـان رود یـم
در گــرد جــنــیــبـــت نــفــاذتهـرگـز نـرســد قـضــای مـبــرم
در خـشـم تـو عودهای رحـمتبـا زخـم تـو سـفـتـهـای مـرهم
سـبـحـان الـلـه کـه دید هـرگـزدر آتـــــــش دوزخ آب زمــــــزم
نــوک قـــلـــم تـــرا پـــیــاپـــیخــــاک قــــدم تـــــرا دمــــادم
اعــجــاز کــف کـلـیـم عــمـرانآثـــار دم مـــســـیـــح مـــریــم
اســرار قــضــا نـهـاده کـلـکــتدر خـال و خـط حـروف مـعـجـم
آنــجـــا کــه صــریــر او مــقــرردر مـعــرض او عــطــارد ابــکـم
تـــوقــیــع تـــو در دیــار دولــتتـفـویض هـمـی کـنـد مـسـلـم
هـر صـدر بــه صـاحـبــی مؤیـدهر تـخـت بـه خـسـروی معظم
در عـــدل تـــو آوخ ار نــبـــودیمــعــمــاری کــایـنـات مــدغــم
زیـر لـگــد نـحــوس هـســتــیهر هفت فلک شکسـتـه طارم
بــاطـل شــده قـضــای قـهـرتحـاصل نشود بـه حـشـر اعظم
کــز بــیـم مـلـامـت نـشــورشدر مـنـفـذ صـور بــگـســلـد دم
گـر قـهر تـو بـر فـلـک نهد پـایدر مـحــور عــالـم افـکـنـد خــم
تــاب ســخــطـت زمـیـن نـداردچه جـای زمین که آسمان هم
تــا عــرصــه عــالــم عــنـاصــرخــالـی نـبــود ز شـادی و غـم
شــادی و ســعــادت تــو بـــادابــا عــنـصــر انـتــظــام عــالــم
عمرت همه ملک و ملک باقیدورت هـمـه عـیـد و عـید خـرم
وانـدر دو جــهـان مـخـالـفـت رابــا عـجـز و عـنـا و رنـج در هـم
بــا سـخــره سـیـلـی حــوادثیـــا کـــوره آتــــش جـــهـــنـــم
نـازان ز تــو در صــدور فــردوسجـــد و پــــدر و بــــرادر و عـــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.