ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکر مجلس صاحب ناصرالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بــارگـاه صـاحــب عـادل خـود ایـن مـنـمکـز قـربــت تـو لـاف زمـیـن بـوس مـی زنـم
تـــا دامــن بـــســاط تـــرا بـــوســه داده امبــر جـیـب چـرخ مـی سـپـرد پــای دامـنـم
تــا پــای بــر مـسـاکـن صـحــنـت نـهـاده امپـیوسـتـه بـا تـجـلـی طـورسـت مـسـکـنم
بــا بــرکــه تــو رای نــبــاشــد بــه کــوثــرمبــا روضــه تــو یــاد نــیــایـد ز گــلــشــنــم
دور از ســـعـــادت تـــو دریــن روزهــا دلـــمکـز دوری بــســاط تــو خــون بــود در تــنـم
بـا جـان دلشـکـسـتـه که در عـهد من مبـادگـر عـهد خـدمت تـو همه عـمرم بـشـکـنم
می گـفـت بـی بـسـاط همایون چـگونه ایگـفـتـا چـنـان کـه دانی جـانی همـی کـنم
لـیکـن ز هجـر خـدمـت میمون صـاحـبـسـتنـی از فـراق بــارگـهـش اشـک و شـیـونـم
آن دوسـتــکـام خـواجــه دنـیـا کـز اعـتــقـادبی بندگیش دشمن خویش و چه دشمنم
ای صــدر آفــریــنــش از اقــبــال آفــریــنــتبــا طـبــع پـر لـطـیـفـه چـو دریـا و مـعـدنـم
بــا ایـن هـمـه کـمـال تــو در هـر مـبــاحـثـهآن لـکـنـتــم دهـد کـه تـو پــنـداری الـکـنـم
زایـنـدگـی خــاطـر آبــســتــنـم چــه ســودچـون از نـتــیـجـه خـلـف ایـنـجـا سـتــرونـم
از روز روشــن و شــب تــیـره نـهـفــتــه انـدانـدازه کــمـال تــو ویـن هـســت روشــنـم
چـون تـیر فـکـرتـم بـه نـشـانـه نـمـی رسـدمـعـذور بــاشـم ار ســپــر عـجــز بــفـکـنـم
بــا جــان مـن اگـرنـه هـوای تــرا رگـیـسـتخون خشک بـاد در رگ جـان همچـو روینم
یـک جــوز صــدق کــم نـکـنـم در هـوای تــوتــا بــرنـچــیـنـد مـرغ اجــل هـمـچــو ارزنـم
چـون نـی شـکـر هـمـه کـمـرم بـنـدگـیت راآزاد چــنـد بــاشـم نـه ســرو و سـوســنـم
در خــرمـن قــبــول تــو کــاهـی اگـر شــومگـردون بـرد بـه کـاهـکـشـان کـاه خـرمـنـم
ور ســایــه عــنــایــت تــو بــر ســرم فــتــدخـورشـید و مـه بـه تـهـنـیت آید بـه روزنـم
زین پـیش بـا عنا چـو می و شـیر داشـتـیدســـتـــان آب و روغـــن ایــام تـــوســـنــم
وامـروز در حـمـایـت جـاهـت بــه خـدمـتــیانــدر چــراغ مــی کــنــد از بــیـم روغــنــم
در بــوسـتــان مـجــلـس لـهـو ار ز خـارجـیچـون در میان سـرو و سـمن سـیروراسـنم
بــا بــاد در لـطـافـت ازیـن پــس مـری کـنـمگــر خــاک درگــه تــو بــمـانـد نـشــیـمـنـم
از کــیـمــیــای خــدمــت تــو زرکــان شــومگــرچــه کــنـون بــه مــنـزلــت زنـگ آهـنـم
در نظـم این قـصـیده کـه فـتـوی همی دهدابــیـات او بــه صــدق مــبــاهــات کــردنــم
در نـظـم این قـصـیـده چـه گـر درج کـرده امیعنی حـدیث خـویش کزین سان و زان فنم
گــر از ســر مــدیـح تــو انـدر گــذشــتــه امزیـن صـد هـزار خــون مـعـانـی بــه گـردنـم
تــو بــرتــر از ثــنـای مـنـی لـاجــرم سـخـنهمچـون لعاب پـیله بـه خـود بـر همی تـنم
وصف تو آن چنان که تویی هیچ کس نگفتمـن کـیسـتـم چـه دانـم آخـر نه مـن مـنـم
ویـن در زمـیـن عـافـیـت اعـقـاب خـویـش راتـخـمـیسـت کـز بـرای شـرف می پـراکـنم
تـــا گــردبـــاد را نــبـــود آن مــکـــان کــه اوگـوید کـه مـن بـه مـنـصـب بـاران بـهـمـنـم
بـاد از مـکـان و مـنـصـب تـو هرکـه در وجـوددر مـنـصـبــی کـه بــاشـد گـویـد مـمـکـنـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.