ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
آفــریــن بـــاد بـــر چـــو تـــو مــخــدومای نـکـوسـیـرت خــجــســتــه رسـوم
ای بـــــصــــورت فــــرود دور فــــلــــکوی بــمــعــنــی ورای ســیــر نــجــوم
دخـــل مــدح تـــو از خـــواص و عـــوامخـرج جـود تــو بــر خـصـوص و عـمـوم
خـــلـــق نـــادیــده در جـــبـــلـــت تـــوهـیـچ ســیـرت کــه آن بــود مــذمــوم
راســــت اســــتــــاد کــــار آن دیـــوانکـــه دهــنــد آفـــتـــاب را مـــرســـوم
هــمــتــت پـــشــت دســت زدکــان رازر شــد از مـهـر خــاتــمـت مـخــتــوم
گـر نـبـودی ز عـشـق نـقـش نـگـیـنـتز انـگـبــیـن کــی کــنـاره کــردی مـوم
تــــا قــــدم در وجــــود نــــنــــهــــادیمـعــنـی مـکــرمــت نـشــد مـفــهـوم
ای عــــجــــب لــــا الـــه الــــا الـــلـــهاین چه خاصیت است و این چه قدوم
پـــاک بـــرداشــتـــی بـــه قــوت جــوداز جـــهــان رســـم روزی مــقــســوم
دســت فـرســود جــود تــو شـده گـیـرحـــشـــو گــردون دون و عــالــم لــوم
پـیش دسـت و دلـت چـهل سـالـسـتکــابــر و دریـا مــعــاتــب انـد و مـلــوم
تــو شــنــاســی دقــیـقــهـای ســخــاذوق دانــد لــطـــیــفــهــای طـــعـــوم
بـخششت گاه نیستـی پـیشی استصـفـر پـیـشـی دهـد بــلـی بــه رقـوم
ای ســپــهــرت ز بــنــدگــان مــطــیــعوی جـــهــانــت ز خـــادمـــان خـــدوم
گر حسودت بسی است باکی نیستحــمــلــه بــاز بــیــن و حــیــلــه بــوم
خــــــصــــــم را در ازاء قــــــدرت تــــــوشــک مـکــن حــرفــهـا بــود مـوهـوم
لــیـک چــونــان کــه دفــع بــوی پــیــازدر مـــوازات قـــهـــر بــــاد ســــمـــوم
آمــدم بــا حــدیــث خــویــش و مــبــادکــز هــزارت یــکــی شــود مــعــلــوم
بــه خــدایـی کـه قـایـمـسـت بــه ذاتنـه چــو مـا بــلــکــه قــایـمـی قــیـوم
کـــه مـــرا در فــــراق خــــدمـــت تــــوجـان ز غم مظـلم اسـت و تـن مظلوم
بـــــاز مـــــرحـــــوم روزگـــــار شـــــدمتــا کـه از خــدمـتــت شــدم مـحــروم
هـرکــه مـحــروم شــد ز خــدمــت تــوروزگــارش چـــنــیــن کــنــد مــرحــوم
ظـلـم کـردم ز جــهـل بــر تــن خـویـشپـــدرم هــم جــهــول بـــود و ظــلــوم
ای دریـغــا کـه جــز ســخــن بــنـمـانـدزان هـمــه کــارهــا یـکــی مــنــظــوم
هین کـه معـلـومم از جـهان جـانیسـتوان چـو معـلوم صـوفـیان شـده شـوم
بــاز خــر زیـن غــمـم چــه مـی گـویـمحـاش للسـامعـین چـه غـم که غموم
گــرچـــه در فــوج بـــنــدگــانــت نــیــمجــز بــدیـن بــنـدگــی نـیـم مـوســوم
فــرق ایــن اســـت کــز خـــراســـانــمبــــاری از هـــنـــد بــــودمـــی وز روم
تــا بــود در قــریــنــه پــشــتــاپــشــتبــا قــضــای فــلــک قــضــای ســدوم
جــانـت بــاد از قـضــای بــد مـحــفــوظمـجــلـســت از قــریـن بــد مـعــصــوم
گـــل عـــز تــــو بــــر درخــــت بــــقـــاروز و شـــب تـــازه و فـــنــا مــزکـــوم
شـــاخ عـــمـــر تـــو در بـــهــار وجـــودسـال و مـه سـبـز و مـهرگـان مـعـدومپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.