ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح صدر تاج الدین ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
اخــتــیـار مـلــوک هـفــت اقــلــیـمتــــاج دیـــن خــــدای ابــــراهــــیـــم
بــاز بــر تــخـت بــخـت کـرد مـقـامبــاز در صــدر مـلـک گـشــت مـقـیـم
کـرد خـالـی شـهـاب کـلـکـش بــازفـــلـــک مـــلـــک را ز دیــو رجـــیـــم
صـدر ملـکـش فـلـک مـسـلـم کـردتــا جــهـانـی بــدو کــنـد تــســلـیـم
زود کـــز عـــدل او صـــبـــا و دبـــوربــه مـشــام فــلــک بــرنـد نـســیـم
آنـکــه قــدرش رفــیـع و رای مـنـیـروانکـه شـبـهش عـزیز و مـثـل عـدیم
نـه سؤالــش در انـتــقــام درشــتنـه جــوابــش در احــتــرام ســقــیـم
جـــودش ار والــی جـــهــان گــرددابــر نـیـســان شــود هـوای عــقـیـم
سـهـمـش ار بـانـگ بـر زمـانـه زنـدخــون شــود ژالـه ســحــاب از بــیـم
گـر ســمـوم ســیـاســتــش بــوزدتـشـنـه مـیـرد در آب مـاهـی شـیـم
ور نــســیـم عــنــایـتــش بــجــهـدروح یـــابــــد ازو عـــظــــام رمـــیـــم
عـقل خـواندش حـکیم بـازش گفتحـکـمـت صـرف خـوانمش نه حـکـیم
دهـر گـفـتـش کـریـم بـازش گـفـتکــرم مـحــض گــویـمـش نـه کــریـم
کــلــک او داد نــفــس انــســـی راآنـچـه مـعـلـوم کـس نـشـد تـعـلـیـم
ذهـــن او داد عــــقـــل کـــلـــی راآنـچـه مـفـهـوم کـس نـشـد تـفـهـیم
درگـــذر از طــــلـــایـــه عـــزمـــشکــوه دریـا بــود بــه عــبــره ســلـیـم
بــا وقـار و سـیـاســتــش در مـلـکآب و آتــش بـــود حــرون و حــلــیــم
ای بــه رایــت بـــر آفــتــاب مــزیــدوی بــه قـدرت بــر آسـمـان تــقـدیـم
خــــردی در کـــفـــایـــت و دانـــشفــلـکــی در جــلــالــت و تــعــظــیـم
کـوه بـا حـلـم تـو خـفـیف و لـطـیفروح بـا لـطـف تـو کـثـیـف و جـسـیـم
نه بـه وجـود انـدرت عـطـای رکـیکنـه بــه طـبــع انـدرت خـصـال ذمـیـم
بــر بــقــای تــو کــنــد تــیــغ اجــلبــا کـمـال تــو خــرد عـرش عـظــیـم
حـــرم عــدل تـــو چـــنــان ایــمــنکـه جـهان را ز فـتـنـه گـشـت حـریم
وعــده فــضــل تــو چــنـان صــادقکـه فـلـک را بـه وعـده خـوانـده لئیم
هـمـتــت بــرتــر از حــدوث و قــدمفــکــرتــت آگــه از حــدیـث و قــدیـم
نــفــســت وارث دعــای مــســیـحقــلــمــت نــایــب عــصــای کــلــیـم
نوک کلک تـو بـحـر مسجـور اسـتوانــــدرو صــــد هـــزار در یـــتــــیـــم
لـوح ذهـن تـو لـوح مـحـفـوظـسـتواندرو سـعـد و نـحـس هفـت اقـلـیم
جـز بـه انگشـت ذهن و فطـنت تـونـشــود نـقـطــه قــابــل تــقــســیـم
هـرچــه مـعــلـوم تــو فــرود تــوانـدکـیـسـت بــرتــر ز تـو خـدای عـلـیـم
ابـــر را گــر کــف تــو مــایــه دهــدبــشـکـنـد پــنـجــه چــنـار از ســیـم
مــــعــــده آز را بــــه وقــــت سؤالنــعــمــتــت امــتــلــا دهـد ز نـعــیـم
جــان بـــدخــواه تــو بـــه روز اجــلعنف تـو سـرنگون کشـد بـه جـحـیم
آب رفـق تــو شــد شــراب طــهـورآتـــش کـــیــن تـــو عـــذاب الـــیـــم
تــیــغ کــیـنــت نــغــوذبــالــلــه ازوروح را چــون بــدن زنــد بــه دو نـیـم
تــا کـه از روی وضـع نـقـش کـنـنـدشین پس از سین و حا فرود از جیم
پشت خصمت جو جیم باد و جهانبــر دلـش تــنـگـتــر ز حــلـقــه مـیـم
دولــتـــت را کــمــال بـــاد قـــریــنمـــدتـــت را زمـــانـــه بـــاد نـــدیـــم
کـوس تـو بــر فـلـک رسـیـده و بــازطـبـل خـصـمـت بـمـانـده زیـر گـلـیـم
اخــتــیـارات تــو چــنـان مـســعــودکــه تـــولــا بـــدو کـــنــد تـــقـــویــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.