ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالفتح طاهربن مظفر وزیر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بـــه حــکــم دعــوی زیــج و گــواهــی تــقــویــمشــب چــهـارم ذی حــجــه ســنـه ثــامـیـم
شــبــی کــه بــود شــب هــفــدهـم ز مــاه ایـارشـبـی کـه بـود نـهم شـب ز تـیر مـاه قـدیم
نــمــاز دیــگــر یــکــشــنــبـــه بـــود از بــهــمــنکـه بــی و دال سـفـنـدارمـذ بــد از تــقـویـم
چـو درگـذشـت ز شـب هشـت سـاعـت رصـدیبـر آن قـیاس کـه رای منجـمـسـت و حـکـیم
بـــجـــزو اصـــل رســـیــد آفـــتـــاب نــه گـــردونبــخــیـر در نــهـم آفــتــاب هــفــت اقــلــیـم
خـــدایــگــان وزیــران کــه جـــز کــمــال خـــداینـیـافـت هـیـچ صـفـت بــر کـمـال او تـقـدیـم
سـپــهـر فـتـح ابــوالـفـتـح طـاهـر آنـکـه سـپـهـرابــد ز زادن امــثــال او شــدســت عــقــیــم
نـه صــاحــبــی مـلـکـی کـز مـمـالـک شــرفــشکمینه گلشن و گلخن چو جنتـست و جحیم
بــرد ز دردی لـطــفــش حــســد شــراب طــهـورکــنـد ز شــدت قــهـرش حــذر عــذاب الـیـم
ز مــرتـــبـــت فــلــک جـــاه او چـــنــان عـــالــیکه غصـه ها خـورد از کبـریاش عرش عظـیم
بـــه خــاصــیــت حــرم عــدل او چــنــان ایــمــنکه طـعـن ها کشـد از رکنهاش رکن حـطـیم
بـــه بـــنــدگــیــش رضــا داده کــائنــا مــن کــانبه طوع و رغبت و حسن تمام و قلب سلیم
زهــــی ز روی بـــــقـــــا در بـــــدایــــت دولــــتزهـی ز وجــه شــرف در نـهـایـت تــعـظــیـم
اگــر خــیـال تــو در خــواب دیـده مــی نــشــدیشـبـیـه تـو چـو شـریـک خـدای بــود عـدیـم
تـویی که خـشـم تـو بـر جـرم قاهریسـت مصیبتـویی که عـفو بـر خـشـم قادریسـت رحـیم
کـــریـــم ذات تـــو در طـــی صـــورت بــــشـــریتـبـارک الله گویی کـه رحـمتـیسـت جـسـیم
تـو مـنـتـقـم نه ای از چـه از آنکـه در همـه عـمـرخـلـاف تـو نـه مـخـالـف قـضـا نـکـرد از بــیـم
نــه یــک سؤال تـــو آیــد در انــتـــقــام درســـتنـه یـک جـواب تـو آیـد در احـتـشـام سـقـیم
نـسـیـم لـطـف تــو بــا خــاک اگـر سـخـن گـویـدحــیـات و نـطــق پــذیـرد ازو عــظــام رمـیـم
ســمــوم قــهــر تــو بـــا آب اگــر عــتــاب کــنــدپـشـیزه داغ شـود بـر مـسـام مـاهی شـیم
بــه تــیــغ کــره تــو بـــازوی روزگــار بــه حــکــمنـعـوذ بـالـلـه جـان را زنـد مـیـان بـه دو نـیـم
ز اســـتـــقــامــت رای تـــو گــر قــضـــا کــنــدیدقـیـقـه ای فـلـک الـمـسـتـقـیـم را تـفـهـیم
بـــمـــانـــدی الـــف اســـتـــواش تـــا بـــه ابــــدز شرم رای تـو سر پـیش درفکنده چـو جـیم
گــل قــضـــا و قــدر نــادریــده غــنــچـــه هــنــوزتـبـسـمـت ز نـهـانـش خـبـر دهـد ز نـسـیـم
بــه عـهـد نـطـق تــو نـز خــاصـیـت دهـان صـدفنـفــس هـمـی نـزنـد بــل ز نـنـگ در یـتــیـم
مـلــامـت نـفــســت مـی بــرد دعــای مـســیـحغـرامـت قـلـمـت می کـشـد عـصـای کـلـیم
مـســیـر کـلـک تــو در مـعــرض تــعـرض خــصــممـثـال جـرم شـهـابـسـت و رجـم دیو رجـیـم
چــه قـایـلـســت صــریـرش کـه از فـصــاحــت اوسـخـن پـذیرد جـذر اصـم بـه گـوش صـمـیم
بــشـسـت خـلـقـت آتـش بـه آب خـلـق تـو رویکـه در اضـافـه طـبـع نـعـامـه گـشـت نـعـیـم
بــبــســت بــاد خــزان بــادم حــسـود تــو عـهـدکــه در بـــرابـــر ابـــر بــهــار گــشــت لئیــم
صــبــا نــیــابــت دســت تــو گــر بــه دســت آردکـنـار حــرص کـنـد پــر کـف چــنـار ز ســیـم
بــــزرگـــوارا بــــا آنـــکــــه آب گـــفــــتــــه مـــنز لـطـف مـی بــبــرد آب کـوثــر و تــســنـیـم
بــه خــاکـپــای تــو گـر فـکـرتــم بــه قـوت عـلـمنـطـق زنـد مـگـرش جــاه تــو کـنـد تــعـلـیـم
ثــنــای تـــو بـــه تـــحــیــر فــکــنــده وهــم مــرااگـرچــه نـقـطـه مـوهـوم را کـنـد تــقـسـیـم
ورای لـطــف خــداونـد چــیـســت لـفــظ خــدایزبـان در آن نـکـنـم کـان تـجـاوزیـسـت ذمـیم
لـطـیـفـه ای بــشــنـو در کـمـال خــود کـه در آنمـلـوک نه کـه مـلـک هم مـرا کـند تـسـلـیم
وگـــر بـــرســـم خـــداونــد گـــویــمــت مــثـــلــاچـنـان بـود کـه کـسـی گـویـد آفـتـاب کـریـم
مـــرا ادب نـــبـــود خـــاصـــه در مـــقـــام ثـــنـــاحـلیم گفـتـن کوه ارچـه وصـف اوسـت قدیم
کــه بـــر زبـــان صـــدا از طــریــق طــیــره گــریمـداهـنـت نـکــنـد بــاز گـویـدم کــه حــلـیـم
خدای داند و کس چون خدای نیست که نیستکسی بـه وصف تـو عالم بـجـز خـدای علیم
هـمــیـشــه تــا نـکــنـد گــردش زمــانـه مــقــامبـه کـام خـویش همی بـاش در زمانه مقـیم
عــریــض عــرصــه عــز تـــرا ســپـــهــر نــظــیــرطــویــل مــدت عــمــر تـــرا زمــانــه نــدیــم
بـــمــان ز آتـــش غــوغــای حــادثـــات مــصــونچــنــان کــز آتــش نــمــرود بــود ابــراهــیـم
مــوافــقــان تـــو بـــر بـــام چـــرخ بـــرده عـــلــممـخــالــفــان تــرا طــبــل مـاده زیـر گــلــیـم
مــبـــارک آمــد تـــحــویــل و انــتـــهــات چــنــانکــه اقــتـــدا و تــولــا کــنــد بـــدو تــقــویــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.