ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سـه مـاهه فـراقـت بـر اهـل خـراسـانبـسـی سـال بـودسـت آسـان و آسـان
بـه جـانت کـه گـر بـی خـبـرهاء خـیرتخبر داشت کس را تن از دل دل از جان
زبــان بــود در کـامـهـا بــی تـو خـنـجـرنـظـر بــود در دیـده هـا بــی تـو پـیـکـان
یـکــی از تــف ســیـنـه در قــعــر دوزخیــکــی از نــم دیــده در مــوج طــوفــان
ز بــس خــار هــجــر تــو در دیـده و دلز خـونـابـه رخـسـارها چـون گـلـسـتـان
چـنـان روز بــر مـا سـیـه کـرد بــی تــوکـه کـس مـان نـدیدی سـپـیدی دنـدان
از آن بــیــم کــز کــافــریـهــای گــردوننــبــایـد کــه کــاری رود نــابــســامــان
دعــاگـوی جــان تــو خــلـقــی مـوحــدمـددخـواه جـاه تـو شـهری مـسـلـمـان
کـدامـیـن سـعـادت بــود بـیـشـتـر زیـنکــه بـــاز آمــدی در ســـعـــادات الــوان
مگـر طـاعـتـی کـرده بـودسـت خـالـصزمــیــن ســمــرقــنــد در حـــق یــزدان
اگـر این نـبـودسـت آلـوده گـشـتـسـتزمـیـن خـراسـان بـه نـوعـی ز عـصـیـان
که مستوجب فرقتت شد سه ماه اینکه مستسعد خدمتـت شد سه ماه آن
ایــا چـــرخ در پـــیــش قـــدر تـــو والــهو یـا ابــر در پــیـش دسـت تــو حــیـران
تـویی آنکه در مجـلست بـخـت ساقیتــویـی آنـکـه بــر درگـهـت چـرخ دربــان
بــه کـوی کـمـال تــو در، عـقـل نـاقـصبـه خـوان سـخـای تـو بـر، جـود مهمـان
کـند حـل و عـقـد تـو بـر چـرخ پـیشـیدهـد امـر و نـهـی تــو بــر دهـر فـرمـان
زمـین هرکـجـا امـن تـو نـیسـت فـتـنـهجـهـان هرکـجـا عـدل تـو نـیسـت ویران
کـمـر پـیش حـکـم تـو بـربـسـتـه جـوزاکـلـه پــیـش قــدر تــو بــنـهـاده کـیـوان
اثـرهـای کـین تـو چـون نـحـس عـقـربنظـرهای لـطـف تـو چـون سـعـد مـیزان
ز مـســطـور کـلـکـت شـود مـرده زنـدهمـگـر در دوات تــو هـســت آب حــیـوان
زهــی فــکــرتــت اخــتــران را مــدبـــرزهــی دامــنــت آســمــان را گــریـبــان
بـه تـشـریـف اقـبــال اگـر بـرکـشـیـدتچـه سـلطـان عـالم چـه گـردون گـردان
ز عــالـم تــویـی اهـل اقــبــال گــردونز گـیتـی تـویی اهل تـشـریف سـلطـان
مـنـزه بــود حــکـم گـردون ز شـبــهـتمـجــرد بــود رای ســلـطــان ز طـغـیـان
از آن دم کـــه چـــشـــم بـــد روزگــارمز چــشـم خــداونـد کـردســت پــنـهـان
گـمـانم بـه لـطـفـت همـین بـود کـاریمرا پـیش خـدمـت بـه اعـزاز و احـسـان
گـمـانـی ازین بـه یـقـین شـد نـشـایـدامــیــدی از ایـن بــه وفــا کــرد نــتــوان
نـگــر تــا نــدانـی کــه تــاخــیـر بــنــدهدر ایـن آمـدن بــود جـز مـحـض حـرمـان
بـــه ذات خــداونــد و جـــان مــحــمــدبــه تــعـظـیـم اسـلـام و اجـلـال ایـمـان
بـه تـاکـیـد هـر حـکـمـی از شـرع ایـزدبــه تــغــیـیـر هـر حــرفـی از نـص قـرآن
بــه حــق دم پــاک عــیــســی مــریـمبــه حـق کـف دسـت مـوسـی عـمـران
بــه تــیـمـار یـعـقـوب و دیـدار یـوســفبـه تـقـوی یـحـیـی و مـلـک سـلـیـمـان
بــه جــود کــف راد دیــنــار بــخــشــتکـه بــر نـامـه رزق خــلـقـسـت عـنـوان
بـــه نــور دل پـــاک اســـرار بـــیــنـــتکـه بــر دعــوی آفــتــابــســت بــرهـان
کـه در مـدتــی کـز تــو مـحــروم بــودمجـهـان بـود بــر جـان مـن بـنـد و زنـدان
نـفـس کـرده بــر رویـم اشـک فـسـردهاسـف کـرده در جـانـم انـدیـشـه بـریـان
دلــی پـــر مــواعــیــد تــایــیــد یــزدانسـری پــر اراجـیـف وسـواس شـیـطـان
تـن از ایسـتـادن بـه خـانـه شـکـسـتـهدل از بـازگـشـتـن ز خـدمـت پـشـیمـان
تو دانی که تـا یک نفس بـی تو بـاشمدلـی بـاید از سـنگ و جـانی ز سـنـدان
کـنـون نـذر عــهـدی بــکــردم بــکــلـیکـه بـاطـل نـگـردد بـه تـاویل و دسـتـان
کـه تـا دسـت مـرگـم گـریـبــان نـگـیـردمـن و دامـن خـدمـت و دسـت پــیـمـان
حــدیـث نـکـوخـواه و بــدخـواه گـفـتــنبــه مـدح انـدرون بــاز بــردن بــه دیـوان
طـریقـی قـدیمیسـت و رسـمی مؤکـدهمـه کـس بـگـوید چـه دانـا چـه نـادان
مــن آن دانــم و هـم تــوانـم ولــیـکــناز آن الـتــفــاتــی نـکــردم بــه ایـشــان
کـه از عـشـق مـدحــت سـر آن نـدارمکـه گویم فـلانکـس فـلانسـت و بـهمان
خــداونــد خــود خــصــم را نـیـک دانــدمن این مایه گفتـم تـو بـاقی همی دان
الـا تــا ز نـقــصــان کـمـالـســت بــرتــرالـــا تــــا ز گـــردون فــــرودنـــد ارکـــان
ز آثــــار ارکــــان و تــــاثــــیـــر گـــردونمــبـــادا کــمــال تــرا بـــیــم نــقــصــان
دو عـیـدســت مـا را ز روی دو مـعـنـیکه خـوشی و خـوبـیش را نیست پـایان
همایون یکی هسـت تـشریف خـسـرومـبــارک دگـر عـیـد اضــحــی و قـربــان
بــدان عـیـد بــادت قـضـا تــهـنـیـت گـوبـدین عـیـد بـادت قـدر مـحـمـدت خـوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.