ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح یکی از امیران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
چــون شــمــع روز روشــن از ایــوان آســمــاننـــاگـــه در اوفـــتـــاد بـــه دریـــای بـــی کـــران
روشـن زمـیـن و فـرق هـوا را ز قـیـر و مـشـکبـــهــر ســپــهــر کــوژ ردا کــرد و طــیــلــســان
آورد پــــای مـــهـــر چــــو در دامــــن زمـــیـــنبـــگــرفــت دســـت مــاه گــریــبـــان آســـمــان
بــر طـارم فـلـک چــو شــه زنـگ شــد مـکـیـندر خـــاک تـــیــره شـــد مــلــک روم را مــکـــان
تـا هـم مـیـان صـرح مـمـرد بــه پـیـش چـشـمبــر روی او فــشــانـد هـمــه گــنــج شــایـگــان
گـردون چـو تـاج کـسـری بـر معـجـزات حـسـنوز در و لــعــل چــتـــر ســکــنــدر بـــرو نــشــان
زهـره چـو گـوی سـیـمـین بـر چـرخ و بـر درشدنــبـــال بـــرج عـــقــرب مــانــنــد صـــولــجـــان
بــهـرام تــافــت از فــلــک پــنـجــمـیـن هـمـیچــونــان کــه دیــده ســرخ کــنــد شــرزه ژیــان
پـروین چـو وقـت حـمـلـه گـران تـر کـنی رکـابجــوزا چــو گـاه پــویـه ســبــکـتــر کـنـی عــنـان
گـردان بـنات نعـش چـو مـرغـی کـه سـرنگـونیــکــســر بـــه جـــوی آبـــخــور آیــد ز آشــیــان
بــرجــیـس چــون شـمـامـه کـافـور پــر عـبــیـرکـیـوان چـو بــر بــنـفـشـه سـتـان بــرگ ارغـوان
دیـو از شـهـاب گـشـتــه گـریـزان بــر آن مـثـالچــون خــصــم مــنــهـزم ز ســنــان خــدایـگــان
انـدر چـنین شـبـی کـه غـضـنفـر شـدی ذلـیلونـدر چــنـیـن شــبــی کـه دلـاور بــدی جــبــان
مــن روز ســوی راه نــهــاده بــه فــال ســعــدامــیــد خــود بـــریــده ز پـــیــونــد و خـــانــمــان
راهـی چــنـان کــه آیـد ازو جــســم را خــلــلراهـــی چــــنــــانــــکــــه آیـــد ازو روح را زیـــان
ریگش چو نیش کژدم و سنگش چو پشک مارزیـن طــبــع را عــفـونـت و زان عــقـل را فــغــان
در آب او ســمـک نـرود جــز بــه ســلــســلــهبـــر کـــوه او مــلـــک نــرود جـــز بـــه نــردبـــان
هـرچــنـد سـنـگ و ریـگ و کـه و غـار او نـمـودرنـــــج دل و بــــــلــــــای تــــــن و آفــــــت روان
زان در دلــم نـبــود اثــر زانـکــه هـمـچــو حــرزرانـــدم هــمـــی مـــدیــح خـــداونــد بـــر زبـــان
قــطــب جــلــال شــاه مــعــظــم کــه روزگــاربـر حـصـن قـدر و حـشـمـت او هـسـت بــادبــان
گردون بـه هفت کوکب و گیتـی بـه چـار طـبـعیــک تــن نــپــروریــد قــریـنــش بــه صــد قــران
تـیرش بـه گاه حمله چـو پـوید بـه سوی خصمکـلـکـش بـه گـاه پـویـه چـو جـنـبــد بـه پـرنـیـان
ایـن داعـیـسـت دسـت امـل را بــه سـوی دلوان هـادیـســت پــای اجــل را بــه سـوی جــان
شــاهــان هـمــی رونــد ز عــصــان او نــگــونمــرغـــان هــمــی پـــرنــد در ایــام او ســـتـــان
ای بــر هــزار مــیـر شــده مــیـر و شــهــریــاروی تــا دو پــشـت جــد و پــدر شـاه و پــهـلـوان
گــرگ از نــهــیــب عـــدل تـــو انــدر دیــار تـــواز بــیـم مــیـش بــدرقــه گــیـرد ســگ شــبــان
روزی کــه تــیـغ تــیـز بــگــریـد چــو ابــر تــنــدوز خــون تــازه خــاک بــخــنـدد چــو گـلـسـتــان
جـان را بـود ز هـیبـت رمـح تـو سـر بـه سـنـگدل را شـــود ز هــیــبـــت گــرز تـــو ســـرگــران
ســازنـد کــار جــنـگ شــجــاعــان جــنـگـجــواز بــــهــــر روز کــــیـــنــــه دلــــیـــران کــــاردان
گـرزت چــنـان بــکـوبــد خـصـم تــرا بــه حــربکش چون خوی از مسام برون جوشد استخوان
گـویی کـه شـرزه شـیر گـشـاید همـی کـمینوقـتـی کـه در مـصـاف شـهـا بــرکـشـی کـمـان
آرش اگـــر بـــدیـــدی تـــیـــر و کـــمـــانـــت رانـشــنـاخــتــی ز بــیـم تــو تــرکــش ز دوکــدان
ای گــشــتــه جــفــت رای تــرا هـمـت بــلـنـدوی طـــبــــع و رای پــــیـــر تـــرا دولـــت جـــوان
ایـن بــنـده ســوی درگــه عــالـی نـهـاده رویتـــا از حـــوادث فـــلـــکـــی بـــاشـــدش امـــان
یــابـــد اگــر قــبـــول خـــداونــد بـــی خــلــافحــاصــل شــود هـوای دل بــنــده بــی گــمــان
تــا بــیـد گـل نـگـردد و شـمـشـاد یـاســمـیـنتـــا ارغــوان ســمــن نــشــود ســرو خـــیــزران
انــدر حــریــم جــود و جــلــال و بــقــا بـــپــایوانــدر ســرای جــاه و جــمــال و بــهــا بـــمــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.